Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över området och motorvägsbron

Solbrinken-Grundet

Kommunalt huvudmannaskap för vatten- och avloppssystem, gator och allmän plats ska skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det här äldre fritidshusområdet.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Detaljplanen har vunnit laga kraft 15 oktober 2021

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i slutligt beslut den 15 oktober 2021 att prövningstillstånd inte ges. Det innebär att mark- och miljödomstolens beslut står fast och att detaljplanen därmed har vunnit laga kraft.

Laga krafthandlingar finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

Tidigare handlingar från detaljplanens och gatukostnadsutredningens samråd och granskningar finns under STATUS OCH HANDLINGAR under respektive rubrik.

Detta gäller för dig som är fastighetsägare och vill bygga enligt nya detaljplanen

Genomförandetid - då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Solbrinken-Grundet kommer att ha en genomförandetid på 15 år.

Solbrinken-Grundet får fördröjd genomförandetid

Kommunen har valt att tillämpa tre års fördröjd genomförandetid på kvartersmark, alltså den mark som inte är vägar och andra allmänna ytor, för att först bygga ut vatten, avlopp och vägar i området. Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast tre år efter att planen vunnit laga kraft. Det innebär också att du kan räkna med att ansluta ditt nya hus till det kommunala VA-nätet när det är färdigt, och inte behöver ordna en tillfällig lösning för vatten och avlopp.

Det kan du göra för att förbereda

Om du planerar att stycka av din tomt till en ny fastighet för att sälja den kan du påbörja det arbetet under de tre år som du väntar på att byggrätten ska börja gälla. Ansökan om att stycka av din tomt skickas till lantmäteriet. Du kan även ansöka om att ansluta den nya fastigheten till vatten och avlopp så att det byggas ut samtidigt med övriga arbeten i området. Ansökan om ny förbindelsepunkt för vatten och avlopp görs till Nacka vatten och avlopp AB.

Gatukostnadsutredning

Gatukostnaderna för Solbrinken-Grundet har vunnit laga kraft. Gatukostnadsutredningen syftar till att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplan Solbrinken-Grundet.

Här finns mer information och handlingar i gatukostnadutredningen för Solbrinken-Grundet.

Detaljplaneläggning

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna, göra det möjligt att bygga permanent boende samt tillåta en viss förtätning. Vägar och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap, samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Även i bullerutsatta lägen kan marken användas effektivt, till exempelvis verksamhetslokaler och kontor, samt till flerbostadshus som kan fungera bulleravskärmande.

Cirka 190 fastigheter omfattas av planförslaget. Eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten så tillämpar kommunen så kallat utökat planförfarande (5 kap 7 § plan- och bygglagen, 2010:900) i det här projektet.

Samråd

Samråd hölls under våren 2017. Vid två tillfällen hölls Öppet hus där berörda fastighetsägare och andra berörda hade möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän.

Svar på synpunkter som lämnats under samrådet finns i samrådsredogörelsen, som ingick i planhandlingarna under granskningen.

Granskning

Ett förslag till granskningshandling togs fram under hösten 2018, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden återremitterade för att utreda radhus istället för flerbostadshus vid Evedalsvägen. Efter justering av planhandlingarna ställdes planförslaget ut för granskning mellan den 8 januari och den 12 februari 2019.

De synpunkter som framfördes under granskningen har gjort att planförslaget ändras så mycket att en ny andra granskning blev aktuell.

Under tiden 1 oktober 2019 till och med 12 november 2019 fanns planförslaget utställt för en andra granskning.

Ändringen av planförslaget handlar om huvudmannaskapet för de två större naturområdena vid Lillsvängen och Grusbrinken. Kommunen planerar nu att pröva att undanta dessa områden från planområdet. Här (PDF-dokument, 2,8 MB) kan du läsa presentationen som kommunen höll för Baggenshöjdens och Baggensviks föreningar i juni 2019, med information om vad det nya planförslaget innebär för dessa föreningar och tips på vad du som fastighetsägare bör tänka på.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

  1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
  2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
  3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
  4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

  1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
  2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
  3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: