Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Solbrinken-Grundet

Kommunalt huvudmannaskap för vatten- och avloppssystem, gator och allmän plats ska skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det här äldre fritidshusområdet.

Profilbild saknas

Eva Olsson

Kommunens projektledare

Emilie Warsell

Emilie Warsell

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplaneförslaget är utställt för granskning under tiden 1 oktober till och med den 12 november 2019
  • Handlingarna från granskning 1 och samrådet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

En ny detaljplan har tagits fram för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentboende samt tillåta en förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga 3 Konsekvenser för fastigheter.

Detaljplaneförslaget var utställt på en första granskning under januari-februari 2019. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen har planförslaget ändrats genom att undanta två naturområden vid Lillsvängen och Grusbrinken. Kommunen bedömer att ändringen är så stor att det behövs en ny andra granskning av planförslaget.

Granskningstid

Under tiden 1 oktober 2019 till och med 12 november 2019 finns planförslaget utställt för en andra granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Emilie Warsell: telefon 08-718 97 66,
e-post: emilie.warsell@nacka.se

Synpunkter på granskningsförslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 12 november 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/665-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015/665-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Gatukostnadsutredning - NÄSTA STEG

Politisk nämndhantering pågår för granskningsbeslut om gatukostnadsutredningen. Granskning planeras under hösten 2019.

Enligt detaljplaneförslaget ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala gator är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning. Därför görs en gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanearbetet, som visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare. Läs mer om gatukostnader nedan!

startskede

Projektet startade när start-pm antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 8 december 2015.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

Tack alla som deltog i kvartersdialogerna under våren 2016!
Läs presentationen från dialogmötena (PDF-dokument, 3,8 MB)
Läs frågor och svar från dialogmötena (PDF-dokument, 264 kB)

Detaljplaneläggning

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägarna, göra det möjligt att bygga permanent boende samt tillåta en viss förtätning. Vägar och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap, samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Även i bullerutsatta lägen kan marken användas effektivt, till exempelvis verksamhetslokaler och kontor, samt till flerbostadshus som kan fungera bulleravskärmande.

Cirka 190 fastigheter omfattas av planförslaget. Eftersom planförslaget är av betydande intresse för allmänheten så tillämpar kommunen så kallat utökat planförfarande (5 kap 7 § plan- och bygglagen, 2010:900) i det här projektet.

Efter granskning beräknas detaljplanen kunna antas i kommunfullmäktige under hösten 2019.

Samråd

Samråd hölls under våren 2017. Vid två tillfällen hölls Öppet hus där berörda fastighetsägare och andra berörda hade möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän.

Svar på synpunkter som lämnats under samrådet finns i samrådsredogörelsen, som ingick i planhandlingarna under granskningen.

Granskning

Ett förslag till granskningshandling togs fram under hösten 2018, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden återremitterade för att utreda radhus istället för flerbostadshus vid Evedalsvägen.Efter justering av planhandlingarna ställdes planförslaget ut för granskning mellan den 8 januari och den 12 februari 2019.

De synpunkter som framfördes under granskningen har gjort att planförslaget ändras så mycket att en ny andra granskning kommer göras.

Ändringen av planförslaget handlar om huvudmannaskapet för de två större naturområdena vid Lillsvängen och Grusbrinken. Kommunen planerar nu att pröva att undanta dessa områden från planområdet. Här (PDF-dokument, 2,8 MB) kan du läsa presentationen som kommunen höll för Baggenshöjdens och Baggensviks föreningar i juni 2019, med information om vad det nya planförslaget innebär för dessa föreningar och tips på vad du som fastighetsägare bör tänka på.

Här kan du läsa det återremitterade förslaget till granskningshandling.

Här kan du läsa nämndens beslut om återremittering, § 207.

Med anledning av det reviderade planförslaget gjordes också en revidering av gatukostnadsberäkningen med ett andra samråd i samband med granskning av detaljplaneförslaget.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

  1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
  2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
  3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
  4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

  1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
  2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
  3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.