Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Samråd - Upphävande av del av områdesbestämmelser (OB2) för fastigheten Lännersta 1:166

Förslag till upphävande av del av områdesbestämmelser för fastigheten Lännersta 1:166 är utställt på samråd under tiden 10 juni - 13 augusti 2020.

Syftet med upphävandet av gällande områdesbestämmelser för fastigheten Lännersta 1:166 är att möjliggöra uppförande av ett permanentbostadshus. Upphävandet innebär att fastigheten blir planlös i likhet med situationen i närområdet. Om en lovpliktig åtgärd önskas utföras på fastigheten så gör bygglovsenheten en bedömning av vad som är rimligt jämfört med vad som beviljats för kringliggande bebyggelse inom planlöst område.

Samrådstid

Under samrådstiden 10 juni 2020 till och med 13 augusti 2020 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Planhandlingar

Delegationsbeslut.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 13 augusti 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förslora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter skickas till registrator.plan@nacka.se
skriv MSN 2020/26 i ämnesraden, eller till
Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/26
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades: