Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning Älta 30:5

Detaljplan för Älta 30:5, Sigfridsborgsvägen 3 i Älta, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheten Älta 30:5. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att fastigheten Älta 30:5 kan delas in i två fastigheter. Planområdets areal är 2060 kvadratmeter. Planförslaget anger en minsta fastighetsstorlek på 720 kvadratmeter. Respektive fastighet får inrymma ett friliggande bostadshus med högst två bostadslägenheter.

Planenheten gör bedömningen att detaljplanen är av begränsad omfattning och saknar större allmänintresse. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 5 maj 2021 till och med 26 maj 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 491 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 944 kB)
Samrådsredogörelse (PDF-dokument, 147 kB)
Delegationsbeslut (PDF-dokument, 73 kB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Peter Bergqvist telefon 08-718 94 78, e-post: peter.bergqvist@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/29 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/29
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 26 maj 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Sidan uppdaterades: