Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken i Nacka

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas. Nu är det extra märkbart i Centrala Nacka, men även runt Skurubron och på Saltsjöbadsleden i höjd med Trafikplats Fisksätra. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

Trafiknytt vecka 42

Inga tillkommande arbeten som påverkar trafiken v. 42.

Trafiknytt vecka 41

Gång- och cykelbro över Värmdöleden renoveras för att hålla länge

Måndagen den 11 oktober börjar arbetet att renovera gång- och cykelbron som går över Värmdöleden i Saltsjö-Boo, mellan Moravägen och Prästkragens väg. Under arbetet smalnas gång- och cykelbanan av, men bron kommer fortsatt vara öppen för passage. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.
Renovering gång- och cykelbron över Värmdövägen

Höstens trafik

Precis som tidigare tar resorna längre tid förbi Skurubron och genom Centrala Nacka, men även på Saltsjöbadsleden i höjd med Trafikplats Fisksätra och i Orminge.
Läs mer om höstens trafikpåverkande arbeten: Bästa sättet att resa i höst

Var uppmärksam och tänk på att hålla låga hastigheter genom arbetsområden.

Karta över sommarens större arbeten som påverkar trafiken

Fisksätra (nummer 1)

Renovering Trafikplats Fisksätra

Påverkan: På- och avfarter är stängda. Temporär cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden. Sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Risk för långsammare trafikflöden på Saltsjöbadsleden och närliggande vägar.
Datum: Arbetet beräknas bli klart våren 2022.
För mer information: nacka.se/fisksatratrafikplats

Skurubron (nummer 3)

Nya Skurubron

Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats. Ytterligare arbeten som kommer att påverka trafiken planeras, mer information om det kommer.
Datum: Klart hösten 2022.
För mer information: trafikverket.se/skurubron

Centrala Nacka (nummer 4, 5 och 6)

Mycket händer i Centrala Nacka. De jobb som nu pågår lägger grunden för den kommande tunnelbanan och utvecklingen av området till en levande och grön stadsdel.

Region Stockholm: Utbyggnad Blå linje till Nacka, Skvaltans väg (nummer 4)

Vad: Region Stockholm utför arbeten i Fyrbåksrondellen.
Påverkan: Trafik kommer att ledas om, men vilket sätt är ännu inte beslutat.
Datum: Tidpunkt är inte fastställt ännu
Håll dig uppdaterad: Region Stockholm - Aktuella arbeten i Nacka

Del av Vikdalsvägen och Värmdövägen i Centrala Nacka byggs om till grön och trygg stadsgata (nummer 5)

Påverkan: Endast ett körfält är öppet i vardera riktning på större delen av Vikdalsvägen samt på Värmdövägen. Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Klart: Arbeten på Vikdalsvägen blir klara våren 2022. Arbeten i rondellen Vikdalsvägen/Värmdövägen samt på Värmdövägen beräknas bli klara 2023.
För mer information: nacka.se/varmdovagen-stadsgata

Dagvattenrening vid Kyrkviken och badbryggor byggs i bästa läge (nummer 6)

Påverkan: Under arbetet påverkas trafiken på Järlaleden samt strandpromenaden längs med Kyrkviken. Järlaleden smalnas av vilket innebär sänkt hastighet för bil. Gång och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till norra sidan av Järlaleden, följ skyltning på plats. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet.
Startar: Sommar 2021
Klart: Sommar 2022.
För mer information: Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön | Nacka kommun

Så tar du dig fram i Centrala Nacka

Karta över Centrala Nacka

För dig som går eller cyklar

Värmövägen/Nacka Forum

Du som går eller cyklar på Värmövägen i riktning österut mot Nacka Forum och ska vidare till Vikdalsvägen, rekommenderas fortfarande ta dig förbi busshållplatsen Nacka Forum och ta dig över vägen där. Samma sak gäller även i andra riktningen.

Vikdalsvägen

En gemensam gång- och cykelbana längs Vikdalsvägen finns på samma sida som Nacka Forum.

Griffelvägen

Den streckade blå linjen från Griffelvägen visar en gång- och cykelväg som öppnar inom kort. Detta innebär att resvägen kortas ner för de som går och cyklar.

Även andra omledningar är aktuella i området. Skyltning på plats visar hur du ska ta dig fram.

För dig som åker bil

Värmdövägen/Lillängsvägen

Det är förbud mot vänstersväng in till Lillängsvägen. Rekommendationen är att köra vidare på Värmdövägen och vända tillbaka.

Endast ett körfält öppet i vardera riktning mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen

Från och med fredagen den 5 mars kommer endast ett körfält mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen vara öppet i vardera riktning. I samband med detta öppnas de två körfält som idag är avstängda efter Lillängsvägen i riktning mot Järla.

Vikdalsvägen

Begränsningar av körfält på Vikdalsvägen. Förbudet mot vänstersväng in på Griffelvägen när du kör norrut gäller fortfarande, så här måste du köra upp till Fyrbåksrondellen och vända ner tillbaka och sen höger in på Griffelvägen.

Endast ett körfält öppet i vardera riktning på Skvaltans väg

Region Stockholms arbete med nya tunnelbanan går framåt. Med start den 22 februari stängs ett område av från Fyrbåksrondellen och cirka 90 meter österut längs Skvaltans väg vid Nacka Forum. Antalet körfält minskas till ett i vardera riktning. Under arbetet utförs samtidigt ledningsarbeten åt Nacka Vatten och Avfall vilket är ett effektivt arbetssätt som spar tid. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni.
Se Region Stockholms webbsida för mer information: Aktuella arbeten

För dig som åker buss

Nacka Forum norra (Nacka
Busshållplatserna i båda riktningarna flyttas cirka 60 meter österut i riktning mot ICA Maxi.

Hållplats Vikdalsvägen
De två busshållplatserna som legat på Vikdalsvägen är sedan tidigare flyttade till nya hållplatslägen i närområdet.

  • Linje 71, 465, 840 i riktning Nacka strand eller Jarlaberg stannar på hållplats Vikdalsvägen på Vikdalsbron.
  • Linje 402 har sin nya hållplats på Griffelvägen men den heter Nacka Forum, Stadshuset precis som tidigare. Hållplatsen är start- och sluthållplats.
  • Linje 469 i körriktning mot Nacka sjukhus stannar på hållplatsen som ligger på Skvaltans väg och heter Nacka Forum, Norra.

Hur länge kommer du som trafikant att påverkas?

Arbetet med att bygga om delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen till en trygg och grön stadsgata startade hösten 2020 och beräknas vara klart i sin helhet år 2023.

Region Stockholm förbereder inför bygget av tunnelbanans station Nacka. Därefter påbörjas arbetet med spårtunnlarna samt tunnelbanans tre entréer. De arbetena kommer att påverka trafiken i området under cirka fyra år från, det vill säga till 2025.

Centrala Nacka står inför en stor utveckling, detta innebär att trafiken kommer att påverkas i olika grad under lång tid, även efter 2025.

Projekt i Centrala Nacka

Blå linje till Nacka

I centrala Nacka pågår ledningsomläggningar på ett flertal platser. Arbetet är en förberedelse för tunnelbanans station Nacka.
Utbyggnaden av Blå linje till Nacka är beräknad till 10 år och trafikstarten planeras till år 2030
Blå linje till Nacka - Aktuella arbeten
Blå linje till Nacka - övergripande information

Nya gatan

600 bostäder byggs på stadshusområdet, Nya gatan, och gång- och cykelbanor har tillfälligt letts om. Skanska utför markarbetet. Följ arbetet och se kontaktuppgifter på nackastadblogg.skanska.se.

Värmdövägen

Delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen byggs om till trygg och grön stadsgata under hösten 2020 till 2023.
Läs mer om stadsgatan.
Läs mer om arbeten på Vikdalsvägen.

Följ arbetet på Skanskas blogg

På uppdrag av Nacka kommun utför Skanska markarbetet för den del av Vikdalvägen och Värmdövägen som byggs om till trygg och grön stadsgata. Följ arbetet och se kontaktuppgifter på nackastadblogg.skanska.se.

Sickla (nummer 7)

I Sickla pågår just nu flera projekt, Sickla industriväg byggs om till stadsgata, det byggs ett nytt bostadsområde på Nobelberget och bygget av Sickla stationshus och nya tunnelbanan pågår.

Region Stockholm utför ledningsarbeten på Värmdävägen, i höjd med Nacka station (nummer 6)

Påverkan: Endast ett körfält är öppet. Signalreglering finns på platsen. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats. Datum: Just detta arbete startar i juli och pågår i sex veckor.
För mer information: nyatunnelbanan.se/sv/nacka-arbeten

Sickla industriväg byggs om till en grön och trygg stadsgata (nummer 7)

Påverkan: Sickla industriväg avstängd för genomfart med motorfordon Gående och cyklister, följ anvisningar på plats. Klart: Våren 2022.
För mer information: nacka.se/sicklaindustrivag

Sickla stationshus

Stationshuset planeras stå klart 2024. Saltsjöbanan är planerad att åter trafikera sträckan Slussen - Sickla 2026. När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.
För mer information, se Atrium Ljungbergs webbplats: Sickla stationshus - Atrium Ljungberg (al.se)

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden. Vid behov görs förbättringar för att få trafiken att flyta bättre i samband med trafikomläggningar, till exempel genom att flytta om skyltning eller ändra trafikljusens styrning.

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas

Nacka ska växa för att skapa bättre förutsättningar för människor som bor i Nacka idag, och de som kommer att bo här imorgon. För att skapa ett fungerande Nacka behöver även infrastrukturen byggas ut. Ny tunnelbana med stationer i Sickla, Järla och Nacka och en ny Skurubro är två av de stora projekten. Samtidigt pågår åtgärder och ombyggnationer för att skapa ett stabilt vägnät och bra möjligheter för gående och cyklister.

Stockholm växer – och Nacka är en del av det

Nacka blir med sitt centrala läge och som Stockholm stads närmaste östra granne en del av regionens utveckling. När Stockholmsregionen förändras kommer också Nacka att påverkas.

Bygget av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö på västra Sicklaön är redan i full gång. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.
För dig om vill veta mer om Nackas utveckling:
Nacka växer och utvecklas

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen enklare.

Sidan uppdaterades: