Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken i Nacka

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas. Nu är det extra märkbart i Centrala Nacka, men även runt Skurubron. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

Kommande arbeten som påverkar trafiken

Nattarbete väg 222 Värmdöleden

Under cirka två veckor i maj-juni kommer Region Stockholm att arbeta natt på väg 222 i höjd med Nacka Forum. Datum för arbetet är inte klart, men arbete kommer att pågå vardagsnätter klockan 22–07.

Väg 222 kommer att vara öppen för trafik när arbetet utförs men framkomligheten kommer att vara begränsad.
Läs mer på Region Stockholm webbplats: Blå linje till Nacka - Centrala Nacka

Trafiknytt vecka 20

Inga större tillkommande planerade arbeten som påverkar trafiken.

Arbeten med nya tunnelbanan påverkar trafiken på Värmdövägen i Sickla

I maj börjar arbetet med att flytta ledningar och lägga om trafiken vid Värmdövägen-Alphyddevägen i Sickla. Värmdövägen och Alphyddevägen kommer att vara öppna när vi arbetar men var uppmärksam på hänvisningsskyltar och instruktioner från flaggvakter.

Busshållplats Alphyddan indragen från 2 maj
Inför arbetet tas busshållplats Alphyddan bort. Resenärer hänvisas till hållplatserna Sickla Bro eller Nacka station.

Avstängning gångtunnel
Gångtunneln under Värmdövägen, strax före busshållplats Alphyddan, kommer att stängas i maj. Gående hänvisas till närliggande övergångsställen.

För mer information se Region Stockholms webbsida.
Sickla - Nya tunnelbanan
Arbete på Värmdövägen maj 2022 - Nya tunnelbanan
Borttagning av refug på Värmdövägen - Nya tunnelbanan

Trafiken i Nacka våren 2022

I Centrala Nacka pågår arbeten som har en större påverkan på trafiken, bland annat på Värmdövägen, men även på Skvaltans väg. Tänk på att planera din resa och räkna med längre restider. Har du möjlighet, res gärna utanför högtrafik.

Utbyggnaden av nya tunnelbanan

Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka har gått in i nästa fas, förberedelserna inför bygget av stationer och spårtunnlar. Läs mer på Region Stockholms webbplats och i broschyren nedan.
Blå linje till Nacka
Digital presentation om det kommande arbetet i Centrala Nacka
Broschyr om kommande arbeten i Centrala Nacka

Större trafikpåverkande arbeten 2022

Karta över större arbeten som påverkar trafiken under 2022 (kartan uppdateras vid behov)

Orminge (nummer 1)

1. Förberedelser för fler bostäder och utbyggd bussgata i Orminge

I sommar startar arbeten som påverkar trafiken till och från Orminge eftersom Utövägens förlängning stängs. Bussgatan på Kanholmsvägen stängs för att byggas ut och en ny tillfällig bussterminal öppnar bredvid Toyota. Vi kommer gå ut med mer information tillsammans med SL när det är dags att börja använda den tillfälliga bussterminalen.

Markarbeten genomförs på Utövägen, Kanholmsvägen och Edövägen med start sommar 2022. Hänvisning kommer att finnas på plats för bilister, gående och cyklister samt resenärer som ska resa med bussarna.

Utövägen

Utövägens förlängning stängs helt under sommaren. Trafiken leds om och kör till/från Mensättravägen via rondellen vid OKQ på Kanholmsvägen till/från Orminge centrum.
Datum: Mer information kommer.

Kanholmsvägen

Kanholmsvägen vid bussgatan stängs helt senare i sommar. Bussarna leds om och kör från Mensättravägen till den nya tillfälliga bussterminalen bredvid Utövägen och Toyota.
Datum: Mer information kommer.

Edövägen

Edövägen kommer vara öppen för trafik men får begränsad framkomlighet senare i sommar. Endast ett körfält är öppet, vilket innebär skytteltrafik. Risk för långsammare trafikflöden under högtrafik.
Datum: Mer information kommer.

Skurubron (nummer 2)

2. Trafikverket bygger nya Skurubron

Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Datum: Klart hösten 2022. Därefter påbörjas ombyggnaden av den befintliga Skurubron, som beräknas bli klar hösten 2024.
För mer information: trafikverket.se/skurubron

Centrala Nacka (nummer 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10)

I början av 2022 sker inte några större förändringar i trafiken i Centrala Nacka. Flera arbeten pågår i området och precis som tidigare tar resorna längre tid, framför allt under högtrafik. Nästa större trafikförändring genomförs när Region Stockholm lägger om trafiken, under bygget av spårtunnlar och station Nacka, men det sker en bit in på nästa år.

3. Skvaltans väg

Se längre ner, under utbyggnaden av tunnelbanan.

4. Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 samt en ny gång- och cykelväg byggs

Vad: Boende i Nacka strand och Jarlaberg kommer att få en ny in- och utfart till väg 222, genom trafikplats Skvaltan.
Påverkan: Skönviksvägen kommer att vara öppen för biltrafik, gående och cyklister. Även gång- och cykelvägen som går längs den östra sidan av Skönviksvägen, från Diligensvägen till tunneln under Värmdöleden byggs om. Gående och cyklister, följ skyltning på plats.
Datum: Vägen kan börja trafikeras av allmänheten när Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan (ej beslutat när det arbetet startar).
För mer information: Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222

Nummer 3, 5, 7 och 8
Region Stockholm: Utbyggnad Blå linje till Nacka

I början av 2022 startade arbetet att bygga stationer samt huvudtunnlar i Centrala Nacka. Dessa arbeten kommer att pågå till 2025. Då startar inredning och installation. Trafikstart är planerad till 2030.
Håll dig uppdaterad: Region Stockholm - Aktuella arbeten i Centrala Nacka

3. Skvaltans väg
Vad: Arbete vid Skvaltans väg
Påverkan: Ett körfält i riktning mot Fyrbåksrondellen är indraget och arbete pågår med att iordningsställa tunnelbanans arbetsområde. Följ anvisningar på platsen.
Datum: Arbetet startade 14 mars och beräknas bli klart 2025.

5. Vad: En av stationsentréerna kommer ligger vid Jarlaberg. Den kommer delvis att ligga under nuvarande Skönviksvägen.
Påverkan: Trafiken leds om på Skönviksvägen
Datum: Startdatum är inte beslutat. Inte heller hur länge arbetena kommer att pågå.

7. Vad: En av de tre stationsentréerna kommer att ligga vid Vikdalsbron. Från stationsentrén byggs ett rulltrappschakt som leder ner till plattformen.
Påverkan: Trafiken på Värmdöleden leds om i en mindre omfattning under byggtiden. Samtliga körfält kommer att vara öppna. Trafiken på Värmdöleden kommer även att stängas av max tio minuter i samband med sprängningarna som startar under våren.
Datum: Startdatum är inte beslutat. Inte heller hur länge arbetena kommer att pågå.

8. Från den kommande stationsentrén vid Stadsparken byggs en gång under Fyrbåksrondellen.
Påverkan: Under byggtiden leds trafiken i Fyrbåksrondellen om, men på vilket sätt är ännu inte beslutat.
Datum: Startdatum är inte beslutat. Inte heller hur länge arbetena kommer att pågå.

9. Del av Vikdalsvägen och Värmdövägen i Centrala Nacka byggs om till grön och trygg stadsgata

Påverkan: Endast ett körfält är öppet i vardera riktning på större delen av Vikdalsvägen samt på en del av Värmdövägen. Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Klart: Arbeten på Vikdalsvägen blir klara våren 2022. Arbeten i rondellen Vikdalsvägen/Värmdövägen samt på Värmdövägen beräknas bli klara 2023.
För mer information: nacka.se/varmdovagen

10. Dagvattenrening vid Kyrkviken och badbryggor byggs i bästa läge

Påverkan: Under arbetet påverkas trafiken på Järlaleden samt strandpromenaden längs med Kyrkviken. Järlaleden smalnas av vilket innebär sänkt hastighet för bil. Gång och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till norra sidan av Järlaleden, följ skyltning på plats. Ta det försiktigt förbi arbetsområdet.
Startar: Sommar 2021
Klart: Sommar 2022.
För mer information: Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön | Nacka kommun

Nacka strand (nummer 6)

Vad: För att göra plats för kommande bostäder och för att säkerställa viktig infrastruktur i marken såsom el, vatten och avlopp, behöver rondellen vid J V Svenssons torg flyttas ett tiotal meter österut.
När: Planen är att starta arbetet i augusti 2022 och att det är klart efter ett år.
Påverkan trafik: Under hela arbetet är Augustendalsvägen öppen för biltrafik åt båda hållen, men behöver i perioder begränsas till ett körfält. Gångoch cykelvägar påverkas inte. Garagenedfarten är öppen under hela arbetet. På sikt kommer rondellen flyttas tillbaka en bit västerut till ett läge som då blir permanent. Det görs i samband med att en ny garagenedfart står färdig längst ner i ett av de kommande bostadshusen.

Sickla (nummer 11)

I Sickla pågår just nu flera projekt, Sickla industriväg byggs om till stadsgata, det byggs ett nytt bostadsområde på Nobelberget och bygget av Sickla stationshus och nya tunnelbanan pågår.

10. Region Stockholm: Utbyggnad Blå linje till Nacka, station Sickla

Vad: Region Stockholm utför arbeten på Värmdövägen.
Påverkan: Trafiken kommer att påverkas, men på vilket sätt och från vilken tidpunkt samt är ännu inte beslutat.
Datum: Startdatum är inte beslutat. Inte heller hur länge arbetena kommer att pågå.
Håll dig uppdaterad: Region Stockholm - Aktuella arbeten i Sickla

11. Sickla industriväg byggs om till en grön och trygg stadsgata.

Påverkan: Sickla industriväg är öppen för genomfart av motortrafik efter en längre avstängning. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen.
Klart: Våren 2022.
För mer information: nacka.se/sicklaindustrivag

Sickla stationshus

Stationshuset planeras stå klart 2024. Saltsjöbanan är planerad att åter trafikera sträckan Slussen - Sickla 2026. När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.
För mer information, se Atrium Ljungbergs webbplats: Sickla stationshus - Atrium Ljungberg (al.se)

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden. Vid behov görs förbättringar för att få trafiken att flyta bättre i samband med trafikomläggningar, till exempel genom att flytta om skyltning eller ändra trafikljusens styrning.

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas

Nacka ska växa för att skapa bättre förutsättningar för människor som bor i Nacka idag, och de som kommer att bo här imorgon. För att skapa ett fungerande Nacka behöver även infrastrukturen byggas ut. Ny tunnelbana med stationer i Sickla, Järla och Nacka och en ny Skurubro är två av de stora projekten. Samtidigt pågår åtgärder och ombyggnationer för att skapa ett stabilt vägnät och bra möjligheter för gående och cyklister.

Stockholm växer – och Nacka är en del av det

Nacka blir med sitt centrala läge och som Stockholm stads närmaste östra granne en del av regionens utveckling. När Stockholmsregionen växer, utvecklas även Nacka - men på sitt sätt.

Bygget av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö på västra Sicklaön är redan i full gång. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.
För dig om vill veta mer om Nackas utveckling:
Nacka växer och utvecklas

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen enklare.

Sidan uppdaterades: