Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken i Nacka

Det händer mycket i Nacka. Samtidigt som vi gör plats för bostäder, verksamheter och mötesplatser skapas bättre möjligheter för dig att resa. Under 2023 är det extra märkbart i Centrala Nacka, Sickla, Orminge, Fisksätra och runt Skurubron. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

AKTUELLT

Aktuellt vecka 12

Trafikomläggning och nattarbete i Nacka strand

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter. Nu behöver trafiken på Tändkulevägen ledas om fram till april. Natten 21–22 mars ska busshållplatserna på Augustendalsvägen asfalteras.
För mer information: Trafikomläggning och nattarbete i Nacka strand

Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Arbetet med att bygga om Värmdövägen till en trygg och grön stadsgata fortsätter. Från och med den 23 mars kommer trafiken på Värmdövägen att ledas ner på spårområdet, där Saltsjöbanan tidigare gick. Den nya trafiklösningen gör att det blir lättare för alla trafikslag att ta sig fram under tiden som Värmdövägen byggs om.
För mer information: Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Aktuellt vecka 11

Arbeten påverkar trafiken på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken

Måndag den 13 mars stängs ett körfält, cirka 60 meter på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken. Arbetet beräknas vara klart om tre veckor.

Flaggvakter kommer vara på plats vardagar kl. 07.00-19.00 samt helger kl. 10.00-18.00. Övriga tider gäller skyttelsignal. Bussar trafikerar ordinarie hållplatser och för dig som går och cyklar är det ingen förändring.

Flera arbeten som påverkar trafiken pågår i området så planera din resa väl, räkna med längre restider och har du möjlighet res gärna utanför högtrafik.

Håll dig uppdaterad om trafikläget: trafiken.nu
Läs mer: Arbeten påverkar trafiken på Järlaleden, i höjd med Kyrkviken

Dags att bygga färdigt dagvattenreningen

Mellan november 2022 och april 2023 kommer reningsanläggningen för dagvatten i Kyrkviken att byggas färdigt.
Läs mer: Dagvattenrening i Kyrkviken

Större trafikpåverkande arbeten 2023

Översiktskarta Trafikarbeten höst 2022_ny.jpg (PDF-dokument, 2,5 MB)

Karta som visar planerade arbeten som påverkar trafiken (kartan uppdateras vid behov) Klicka på kartan för större bild

Saltsjöbanan (1)

1. Region Stockholm: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 till våren 2024. Sträckan ersätts med bussar.
Nytta: För att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik byggs dubbelspår i Tattby och Fisksätra.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar.
Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

Saltsjöbaden (2)

2. Region Stockholm: Tattby station byggs om till mötesstation
Nytta: Region Stockholm bygger dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar. Området runt station Tattby påverkas av flyttade gång- och cykelbanor, följ skyltning på plats.
Tidplan: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024. Arbetet vid Tattby station pågår februari 2023 – januari 2024.
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

Fisksätra (3,4)

3. Region Stockholm: Fisksätra station byggs om till mötesstation
Nytta: Region Stockholm bygger dubbelspår i Tattby och Fisksätra för att Saltsjöbanan ska kunna gå med tätare trafik.
Påverkan: Under avstängningen ersätts sträckan med bussar.

Från och med den 1 mars enkelriktas biltrafiken på Fisksätravägen för bilar som kör österut. Körfältet med trafik västerut, alltså in mot stan, stängs av i höjd med Hamnvägen och bilarna får köra via Fidravägen istället. Infarten till Hamngatan påverkas inte av avstängningen. Infarten till Harrgatan kommer att flytta en liten bit västerut, var uppmärksam på skyltningen i området!

Denna lösning gäller till och med december 2023. För mer information samt karta se SL:s webbplats; Arbeten vid station Fisksätra

Gångvägarna vid stationen påverkas och ett körfält på Fisksätravägen tas i anspråk. Följ skyltning på plats.
När: Saltsjöbanan stängs av januari 2023 och planeras öppna våren 2024. Arbetet vid Fisksätra station startar pågår februari 2023 – januari 2024.
För mer information om vilka andra åtgärder och satsningar som görs på Saltsjöbanan se: Saltsjöbanan - Region Stockholm
För information om ersättningstrafiken se sl.se

4. I Fisksätra centrum byggs det fler bostäder och verksamheter
Nytta: Stora delar av Fisksätra centrum kommer att moderniseras, förtätningen ska bidra till en bättre stadsmiljö, bättre belysning och ett starkare centrum med utbyggd lokal service. Under hösten kommer även markarbeten att påbörjas, och byggnation av nya bostadshus längs Fisksätra entré.
Påverkan: Områden kommer att hägnas in vilket påverkar framkomlighet på vissa platser.
När: Under hösten 2022
För mer information: Fisksätra entré | Nacka kommun

Ny modern multihall byggs i Fisksätra
Nytta: Multihallen har plats för olika friidrottsgrenar samt en ny fritidsgård med café. Totalt 5 700 kvm yta för idrottsverksamhet.
Påverkan: Begränsad framkomlighet för gång- och cykelvägen intill Saltsjöbanan under byggtiden. P-platsen på Fisksätra IP används av projektet, tillfällig parkering intill 11-spelarplanen. Byggtrafik via Hamnvägen påverkar trafikflödet på Fisksätravägen från nu och till sensommaren 2024.
När: Bygget av multihallen beräknas vara klart sensommaren 2024.
För mer information: Fisksätra Multihall | Nacka kommun

Orminge (5)

5. Bussgatan i Orminge byggs ut
Nyttan: Bussgatan i Orminge centrum byggs ut för ökad kapacitet när Orminge växer.
Påverkan: Begränsad framkomlighet till och från Orminge centrum när Utövägens förlängnings stängs av för trafik och Edövägen får begränsad framkomlighet på grund av markarbeten. Följ skyltning på plats.
För mer information: Orminge | Nacka kommun

Skurubron (6)

6. Trafikverket: Skurubron
Nytta: Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet för att skapa en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten för trafiken.
Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Tidplan: Sommaren 2023 (då startar renoveringen av Gamla Skurbron som beräknas vara klart 2025).
För mer information: Väg 222, den nya Skurubron

Nacka strand (7)

7. Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel
Nytta: J V Svenssons torg och en del av Augustendalsvägen flyttas något österut för att göra plats för kommande bostäder. Samtidigt säkras viktig infrastruktur i marken såsom el, vatten och avlopp.
Påverkan: Gående, cyklister och biltrafik tar sig förbi under hela arbetet, för bil vissa kvällar och nätter med skytteltrafik. Gång- och cykelbana leds om, följ skyltning på plats. Bussarna går som vanligt. Garagenedfarten i rondellen är öppen under hela arbetet.
Tidplan: Projektstart i oktober 2022 och beräknas vara klart under 2023.
För mer information: Nacka strand | Nacka kommun

Centrala Nacka (8. 9, 10, 11, 12)

8. Trafikverket: Trafikplats Skvaltan byggs om
Nytta: Trafikplatsen byggs om och anpassas till den framtida utvecklingen av centrala Nacka.
Påverkan: De östra av- och påfartsramperna kommer att stängas av under ombyggnaden. När arbetet är klart kommer den nya förbindelsevägen mellan Trafikplats Skvaltan/väg 222 och Jarlaberg/Nacka strand att öppna för allmänheten.
Tidplan: Början av 2023 och klart i slutet av 2023.
För mer information: Väg 222, trafikplats Skvaltan
Ny väg kopplar ihop Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 | Nacka kommun

9, 10 och 11
Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka

9. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Skönviksvägen
Nytta: Trafiken är omlagd för att entré till tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.
Påverkan: Skönviksvägen förbi tunnelbanans arbetsområde
Tidplan: Pågående, fram till 2025
För mer information: nyatunnelbanan.se/centralanacka

10. Region Stockholm: Tunnelbana Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden
Plats: Väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka
Nytta: Trafiken är omlagd för att entré till tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.
Påverkan: Körfälten är smalare och flyttade mot mittremsan. Hastigheten sänkt till 70km/h.
Tidplan: Pågående, fram till våren 2023.
För mer information: nyatunnelbanan.se/centralanacka

11. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Flytt av Fyrbåksrondellen till nytt läge
Plats: Fyrbåksrondellen i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka flyttas västerut och anslutande vägar leds om (Skvaltans väg, Griffelvägen och Vikdalsvägen).
Nytta: Trafiken leds om för att entréer till tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.
Påverkan: Omläggningen kommer att påverka buss, gående, cyklister och biltrafik. Mer information kommer inom kort.
Tidplan: Från slutet av 2022 och därefter minst 4 år.
För mer information: nyatunnelbanan.se/centralanacka

12. Värmdövägen – denna del klar våren 2023
Vad/Nytta: Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur såsom avlopp, el och värme byggs ut och säkerställs för framtiden
Påverkan: Samtliga trafikslag påverkas när Värmdövägen byggs om, även Nacka- och Värmdöbussarna. Mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen är ett körfält öppet i vardera körriktning. I rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen sker löpande arbeten som påverkar trafiken. Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Tidplan: Den här delen av projektet är klart våren 2023. Även Värmdövägen, sträckan Lillängsvägen till Sickla bro, ska byggas om till stadsgata och beräknas stå klar 2028.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

Sickla och Finntorp (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

13. Finntorpsbron byts ut till en ny modern bro
Vad: Finntorpsbron, gång- och cykelbron mellan Finntorp och Ekudden, över Värmdövägen och Saltsjöbanan ska bytas ut till en ny modern bro.
Nytta: Finntorpsbron har skador som medför nedsatt bärighet. Den nya bron har ökad framkomlig för de som går, cyklar och har funktionsvariationer och gör maskinell snöröjning möjlig.
Påverkan: Den befintliga bron kommer att stängas av och gång- och cykeltrafik leds om via Värmdövägen.
Tidplan: Exakt när arbetet startar är inte beslutat, men ska genomföras under tiden för Saltsjöbanans avstängning, då det finns samordningsvinster för projektet.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

14. Dagvattenrening i Kyrkviken
Nytta: Renare vatten i Järlasjön
Påverkan: Sänkt hastighet till 30 km/h förbi arbetsområdet på Järlaleden strax öster om Sickla. Västra delen av strandpromenaden vid Kyrkviken stängs av.
När: från slutet av oktober 2022 till slutet av april 2023.
För mer information: Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

15. Värmdövägen/Alphyddan
Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Omledning av Värmdövägen
Plats: Värmdövägen i höjd med Alphyddevägen, Sickla
Nytta: Trafiken är omlagd för att entréer till tunnelbanans station Sickla ska kunna byggas.
Påverkan: Värmdövägen förbi tunnelbanans arbetsområde.
Tidplan: Pågående, fram till 2025.
För mer information: nyatunnelbanan.se/nacka
För mer information: Sickla - Nya tunnelbanan

16. Värmdövägen byggs om till grön och trygg stadsgata och viktig infrastruktur som avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber byggs ut och säkerställs för framtiden
Påverkan: I stora drag, under Saltsjöbanans avstängning januari 2023 till våren 2024 kommer delar av Värmdövägen att stängas och trafik ledas om till spårområdet sträckan Finntorp – Järla bro. Alla trafikslag påverkas. Den exakta trafiklösningen är under utredning.
Tidplan: I början av 2023 startar första etappen, sträckan Sickla bro – Järla bro. Denna etapp planeras vara klar under 2024. Värmdövägen som helhet, sträckan Sickla Bro till Vikdalsvägen i Centrala Nacka beräknas stå klar 2028.
För mer information: Värmdövägen | Nacka kommun

17. Sickla bro rustas upp
Nytta: Bron har uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny.
Påverkan: Under Saltsjöbanans avstängning, från januari 2023 till våren 2024, kommer delar av Värmdövägen att stängas av och trafik ledas om på sträckan väster om Sickla bro. Alla trafikslag påverkas.
Tidplan: Beräknas vara klar under 2024.
För mer information se Värmdövägen | Nacka kommun

18. Sickla industriväg stängs för genomfart för motortrafik
Vad/Nytta: Sickla industriväg stängs av för genomfart för motorfordon. Endast behöriga arbetsfordon tillåts.
Påverkan: I samband med en rad större infrastrukturarbeten i området stängs vägen för genomfart för motortrafik. Ni som går och cyklar, följ skyltning förbi arbetsområdet.
Tidplan: Från första kvartalet 2023 till andra kvartalet 2024.
För mer information: Sickla industriväg | Nacka kommun

19. Region Stockholm: Tvärbanans slutstation Sickla flyttar till Uddvägen 6 februari 2023. Nya busshållplatser på Värmdövägen, i höjd med Uddvägen, för byte till Tvärbanan.
Påverkan: I samband med en rad större infrastrukturarbeten i området kommer tvärbanans slutstation att flyttas tillfälligt. Ersättningsbussar kommer att säkra framkomlighet och byten till tvärbana från Uddvägen.
Tidplan: Flytt till Uddvägen sker den 6 februari 2023. Då börjar även nya busshållplatserna på Värmdövägen, i höjd med Uddvägen (hållplatsnamn Sickla Västra. Tvärbanans slutstation flyttas tillbaka till Sickla station under första kvartalet 2025.
För mer information: Information kommer inom kort bli tillgänglig på sl.se.

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden. Vid behov görs förbättringar för att få trafiken att flyta bättre i samband med trafikomläggningar, till exempel genom att flytta om skyltning eller ändra trafikljusens styrning.

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas

Nacka ska växa för att skapa bättre förutsättningar för människor som bor i Nacka idag, och de som kommer att bo här imorgon. För att skapa ett fungerande Nacka behöver även infrastrukturen byggas ut. Ny tunnelbana med stationer i Sickla, Järla och Nacka och en ny Skurubro är två av de stora projekten. Samtidigt pågår åtgärder och ombyggnationer för att skapa ett stabilt vägnät och bra möjligheter för gående och cyklister.

Stockholm växer – och Nacka är en del av det

Nacka blir med sitt centrala läge och som Stockholm stads närmaste östra granne en del av regionens utveckling. När Stockholmsregionen växer, utvecklas även Nacka - men på sitt sätt.

Bygget av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö på västra Sicklaön är redan i full gång. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.
För dig om vill veta mer om Nackas utveckling:
Nacka växer och utvecklas

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen smidigare.

Sidan uppdaterades: