Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken i Nacka

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas. Nu är det extra märkbart i Centrala Nacka, men även i Sickla och runt Skurubron. Planera din resa väl och räkna med längre restider, framför allt under högtrafik.

Trafiken i Nacka 2022 - sommar och höst

Flera större arbeten påverkar trafiken i Nacka. Under sommaren och hösten kommer resan precis som tidigare ta längre tid genom Centrala Nacka och på Värmdövägen till Sickla. Även trafiken runt Orminge centrum påverkas. Ta höjd för längre restider och har du möjlighet – res utanför högtrafik.
Trafiken i Nacka - så påverkas du i sommar och höst

Utbyggnaden av nya tunnelbanan

Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka har gått in i nästa fas, förberedelserna inför bygget av stationer och spårtunnlar. Läs mer på Region Stockholms webbplats och i broschyren nedan.
Blå linje till Nacka
Digital presentation om det kommande arbetet i Centrala Nacka
Broschyr om kommande arbeten i Centrala Nacka
Blå linje till Nacka - sommarens arbeten

Större trafikpåverkande arbeten 2022

Karta som visar sommarens och höstens planerade arbeten som påverkar trafiken (kartan uppdateras vid behov)

Orminge (nummer 1)

1. Ny tillfällig bussteminal i Orminge

En ny tillfällig bussterminal byggs på den tidigare infartsparkeringen bredvid Toyota och Utövägens förlängning stängs av för trafik.
Påverkan: Utövägens förlängning är helt avstängd för trafik. Trafiken från Mensättravägen leds om till Ormingeringen/Kanholmsvägen vid OKQ8 eller via Edövägen för att komma till och från Orminge centrum.
Klart: Start juni 2022 och klart oktober 2022.

För mer information:
Sommarens arbeten i Orminge
Orminges utveckling

Skurubron (nummer 2)

2. Trafikverket bygger nya Skurubron

Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Datum: Klart sommaren 2023. Därefter påbörjas ombyggnaden av den Gamla Skurubron, som beräknas bli klar hösten 2025.
För mer information: trafikverket.se/skurubron

Nacka strand (nummer 3)

3. Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel

Vad: J V Svenssons torg och en del av Augustendalsvägen flyttas något österut för att göra plats för kommande bostäder. Samtidigt säkras viktig infrastruktur i marken såsom el, vatten och avlopp.
Påverkan: Det är öppet för gående, cykel och biltrafik under hela arbetet, dock begränsas framkomligheten för bil under perioder till ett körfält med skytteltrafik. Gång- och cykelbana leds om, följ skyltning på plats. Bussarna går som vanligt. Garagenedfarten i rondellen är öppen under hela arbetet.
Datum: Projektet startar tidigast augusti 2022 och är klart under 2023. Startdatum kan komma att flyttas fram.

För mer information: Nacka strand | Nacka kommun

Centrala Nacka (nummer 4, 5, 6, 7, 8 och 9)

4. Ny väg till Jarlaberg och Nackastrand
Vad: En ny väg byggs mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan, som kopplar ihop Jarlaberg och Nacka strand med väg 222. Vägen kan börja trafikeras av allmänheten när Trafikverket har byggt ut trafikplats Skvaltan. Gång och cykelvägen som går mellan Skönviksvägen och tunneln under väg 222, byggs om och får en mindre brant lutning. En ny trappa skapar en genväg för gående.
Påverkan: Under arbetet med att bygga vägen är Skönviksvägen öppen för biltrafik åt båda hållen, men behöver i perioder begränsas till ett körfält. Under arbetet behöver nuvarande gång- och cykelväg ledas om, följ skyltning på plats.
Klart: Mitten av juli 2022.
För mer information: Skönviksvägens verksamhetsområde | Nacka kommun

Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka (nummer 5, 6, 7 och 8) För mer information: Centrala Nacka - Nya tunnelbanan

5. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Skvaltans väg
Datum: Tills vidare. Ny omläggning planeras preliminärt till sensommaren 2022.
Påverkan: Omläggningen påverkar buss, gående, cyklister och biltrafik.
Nytta: Trafiken leds om för att tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.

6. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Skönviksvägen
Datum: Från mitten av juli till 2025
Påverkan: Skönviksvägen leds om förbi tunnelbanans arbetsområde
Nytta: Trafiken leds om för att tunnelbanans station Nacka ska kunna byggas.

7. Region Stockholm: Tunnelbana Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning på väg 222 Värmdöleden
Plats: Väg 222 Värmdöleden i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka
Datum: Från juni 2022 och därefter cirka 1 år
Påverkan: Körfält är smalare och flyttas mot mittremsan. Hastigheten sänkt till 70km/h. Arbetet planeras pågå till våren 2023.
Nytta: Trafiken på Värmdöleden leds om så att arbetet med biljetthall och stationsentré vid Vikdalsbron ska kunna genomföras.

8. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Trafikomläggning Fyrbåksrondellen
Plats: Fyrbåksrondellen i höjd med Nacka Forum, Centrala Nacka
Datum: Start sensommaren 2022 och därefter cirka 4 år
Påverkan: Omläggningen kommer att påverka buss, gående, cyklister och biltrafik. Mer information kommer inom kort.
Nytta: För att i framtiden kunna gå mellan tunnelbanans entréer på station Nacka behöver trafiken i rondellen ledas om så att en gångtunnel under rondellen kan byggas.

9. En del av Värmdövägen i Centrala Nacka byggs om till grön och trygg stadsgata
Påverkan: Alla trafikslag påverkas när Värmdövägen byggs om, även Nacka- och Värmdöbussarna. Mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen är endast ett körfält öppet i vardera riktning. Gång- och cykelbanan leds om till norra sidan av Värmdövägen, följ skyltning på plats. I rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen sker löpande arbeten som kan ha viss trafikpåverkan. Nattarbeten kan förekomma vid enstaka tillfällen.Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
Klart: Den här delen av projektet är klart 2023. Kommande år planeras även sträckan på Värmdövägen, mellan Sickla bro och Lilllängsvägen att göras om till stadsgata.

För mer information: nacka.se/varmdovagen

Sickla (nummer 10)

10. Region Stockholm: Tunnelbana, Blå linje till Nacka
Vad: Ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen
Plats: Värmdövägen i höjd med Alphyddevägen, Sickla
Datum: Start sommaren 2022 och därefter i cirka 3 år
Påverkan: Trafiken leds om för ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen. Station Sickla ska ligga under Värmdövägen och vägen flyttas för att biljetthall och rulltrappsschakt ska kunna byggas. Efter sommaren 2022 kommer Värmdövägen att ha flyttats norrut och passera förbi ett utökat arbetsområde för tunnelbanan. Värmdövägen kommer att ledas norr om tunnelbanans arbetsområde i cirka 3 år. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Alternativa resvägar/så håller du dig uppdaterad: Följ arbetet på nyatunnelbanan.se/sickla

Sickla stationshus

Stationshuset planeras stå klart 2024. Saltsjöbanan är planerad att åter trafikera sträckan Slussen - Sickla 2026. När utbyggnaden av nya tunnelbanan är klar 2030 kommer Stationshuset även att rymma en av Sicklas tunnelbaneuppgångar.
För mer information, se Atrium Ljungbergs webbplats: Sickla stationshus - Atrium Ljungberg (al.se)

För mer information kring trafikläget och kollektivtrafiken:
trafiken.nu
sl.se

Samordning mellan projekten för bättre trafiklösningar

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden. Vid behov görs förbättringar för att få trafiken att flyta bättre i samband med trafikomläggningar, till exempel genom att flytta om skyltning eller ändra trafikljusens styrning.

Framtidens hållbara trafiklösningar byggs i takt med att Nacka utvecklas

Nacka ska växa för att skapa bättre förutsättningar för människor som bor i Nacka idag, och de som kommer att bo här imorgon. För att skapa ett fungerande Nacka behöver även infrastrukturen byggas ut. Ny tunnelbana med stationer i Sickla, Järla och Nacka och en ny Skurubro är två av de stora projekten. Samtidigt pågår åtgärder och ombyggnationer för att skapa ett stabilt vägnät och bra möjligheter för gående och cyklister.

Stockholm växer – och Nacka är en del av det

Nacka blir med sitt centrala läge och som Stockholm stads närmaste östra granne en del av regionens utveckling. När Stockholmsregionen växer, utvecklas även Nacka - men på sitt sätt.

Bygget av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö på västra Sicklaön är redan i full gång. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.
För dig om vill veta mer om Nackas utveckling:
Nacka växer och utvecklas

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen enklare.

Sidan uppdaterades: