Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stenmassor och en slänt med gräs och buskar.

Dalkarlsängen med trafikplats

Projektet handlar om att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med bostäder och ny skola, att förlänga Dalvägen till Boovägen, samt att bygga ny trafikplats vid väg 222. Den före detta Boo-tippen planeras att sluttäckas och bli ett rekreationsområde.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplaneläggning pågår i den södra delen av projektområdet medan den norra delen och ny trafikplats ingår i kommande detaljplaner.
  • Flera inventeringar har utförts inom pågående planområde under 2020. Nu pågår arbete med att uppdatera förslaget.
    Kompletterande artinventering och artskyddsutredning behöver göras.
  • Samråd om planförslaget för Dalkarlsängen Södra genomfördes under 2018. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts. Handlingarna från samrådet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Trafikverket utreder möjligheten att anlägga en trafikplats där väg 222 korsar Boovägen. En ny påfart till väg 222 skulle underlätta för dem som vill ta sig till och från Sydöstra Boo.

Startskede

Projektet startade när start-PM antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 13 augusti 2013. Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo som antogs våren 2012, se under STATUS OCH HANDLINGAR.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) beslutade sommaren 2016 om en ny planeringsinriktning för projektet. Den innebär att den befintliga tippen ska sluttäckas och bli rekreationsområde.

Detaljplaneläggning

Området kommer att delas in i tre detaljplaner:

Detaljplan 1 omfattar området söder om väg 222 och syftar till att möjliggöra för verksamheter och skola, samt att förlänga Dalvägen till Boovägen. Bostäder ska också prövas. Som ett led i kommunens miljöarbete kommer den gamla tippen att tas om hand, kapslas in och bli en grön kulle. Flera dammar och gångstigar planeras och målet är en trygg och välkomnande plats för friluftsliv och rekreation.

I detaljplan 2 ingår den nya trafikplatsen och ombyggnad av Boovägen.

Detaljplan 3 omfattar utveckling av verksamheter norr om väg 222.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Dalkarlsängen södra (detaljplan 1). Detaljplanen syftar till att förbättra miljön i området som är förorenad av tippverksamhet, skapa ett förbättrat trafiksystem i sydöstra Boo, lösa behovet av skolplatser i området, tillgodose efterfrågan på mark för verksamheter och arbetsplatser samt att bidra till bostadsförsörjningen. Vidare syftar planen till att skydda delar av värdefull natur inom området och bidra till en hållbar lösning för hantering av dagvatten i sydöstra Boo. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd för Dalkarlsängen södra pågick mellan den 8 oktober och 12 november 2018. Ett Öppet hus hölls där berörda fastighetsägare och andra berörda hade möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän. Svar på synpunkter som lämnats under samrådet finns i samrådsredogörelsen, som kommer att ingå i planhandlingarna under granskningsskedet.

Projektområdet utgörs av två områden på varsin sida om Boovägen. De är röda och markerade med varsin nål på kartan.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: