Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansökan om vattenverksamhet

Nacka kommun planerar att ansöka om tillstånd för att utföra miljöåtgärder i området vid Bootippen/Dalkarlsängen. Syftet är att förbättra miljön i området och samtidigt skapa förutsättningar för att bygga nya vägar, förskola och skola, samt en hållbar lösning för hantering av dagvatten.

Vad händer nu och i nästa steg?

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen

  • Samråd pågår mellan den 1 februari och den 28 februari 2023.
  • Skriftliga synpunkter inlämnas senast den 28 februari 2023 via e-post anna.dolk@nacka.se eller skriftligen till Nacka kommun, 131 81 Nacka.
  • Samrådshandlingen finns även i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15.

Nacka kommun planerar att ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för att vid Dalkarlsängen i Nacka kommun utföra följande åtgärder:

  • Vattenverksamhet i form av utfyllnad av våtmarksområde inklusive anläggande av tryckbankar för stabilisering av befintlig deponi.
  • Anläggande av dagvattendammar, tröskel m.m. för avvattning av området.
  • Sluttäckning av deponi.
  • Tillfällig uppläggning av material, lokalt och cirkulärt omhändertagande av massor från utbyggnad av Sydöstra Boo huvudsakligen för användning inom detaljplaneområdet.

Syftet är att förbereda området inför exploateringen i enlighet med kommande detaljplan. För detta krävs markberedande åtgärder i form av utfyllnad av områden som idag är våtmark och anläggande av dagvattendammar. För att kunna sluttäcka det tidigare deponiområdet krävs att tryckbankar anläggs i våtmarksområdet. Åtgärderna kommer delvis att genomföras i vattenområde och utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (MB). Utöver detta kommer även den tidigare deponi som är belägen inom området att sluttäckas och schaktmassor kommer att läggas upp och användas för såväl ansökta åtgärder som för utfyllnad av andra delar av kommande detaljplaneområde. Åtgärderna utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB.

Prövningen av en tillståndsansökan omfattar en rad olika moment och som ett led i tillståndsprövningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Inför upprättande av en MKB ska samråd ske med berörda parter. I samrådet ges de som är berörda möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanfattas i en samrådsredogörelse och inarbetas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Mark- och miljödomstolen.

Här finns tillhörande samrådsunderlag:

Samrådsunderlag_Dalkarlsängen_221019.pdf

Samråd pågår mellan den 1 februari och den 28 februari 2023. Skriftliga synpunkter inlämnas senast den 28 februari 2023 via e-post anna.dolk@nacka.se eller skriftligen till Nacka kommun, 131 81 Nacka.

Märk brev eller e-post med ”Avgränsningssamråd Dalkarlsängen”.

Samråd om vattenverksamhet pågick under 2019

Nedan finns de handlingar som ingick i samrådet 21 mars - 12 april 2019

Samrådsunderlag Tryckbankar (PDF-dokument, 8,2 MB)

Samrådsunderlag övriga anläggningar (PDF-dokument, 10,2 MB)

Läs mer om bakgrunden till ansökan och om det pågående detaljplanearbetet

Sidan uppdaterades: