Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fågelstigen

De cirka 30 fritids- och permanenthusen på Fågelstigen, nordost om Orminge trafikplats, blir mer och mer permanentbebodda. Därför ska kommunen rusta upp vägarna och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd av detaljplan och gatukostnadsutredning

Under samrådstiden som pågår från den 20 februari till och med den 5 april 2019 kommer förslagen att finnas tillgängliga i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för området kring Fågelstigen i norra Lännersta. Detaljplanen syftar till att förbättra miljön och möjliggöra för permanent boende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare är syftet att möjliggöra för en succesiv förtätning genom avstyckningar samtidigt som värdefull vegetation inom området bevaras. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Parallellt med förslaget till detaljplan har man tagi fram ett förslag på gatukostnadsutredning. Enligt detalj­planeförslag Fågelstigen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala vägar är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnader.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus kommer att hållas i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15, den 12 mars 2019 kl. 17.30-19.30. Det öppna huset är upplagt som ett drop-in möte där representanter från kommunen kommer att närvara vid olika stationer och svara på frågor kring planförslaget. Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 5 april 2019 till: registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2018/683 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2018/683
131 81 Nacka

Synpunkter på förslaget till gatukostnadsutredning framförs skriftligt senast den 5 april 2019 till: registrator.exploatering@nacka.se skriv KFKS 2018/922 i ämnesraden. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

eller till:

Nacka kommun
Exploateringsenheten Nacka
KFKS 2018/922
131 81 Nacka

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering


Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Nackas förnyelseområden.

Startskede med kvartersdialoger

Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader antogs ett nytt start-pm i augusti 2018.

Under oktober månad inventerade konsultfirman Ecocom träd i området för Fågelstigen. De mätte vissa träd med gps (under dagtid). Mätningarna gjordes för att kunna göra en bedömning av trädens naturvärde så som ålder, art, samt om några rödlistade arter är knutna till träden. Informationen de samlade in används som underlag till detaljplanen.

Start-pm godkändes i november 2013 av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott. Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostäder har ett ett nytt start-pm senare tagits fram. Det antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 2018.
Protokoll, § 136

I början av mars 2013 hölls kvartersdialoger med fastighetsägarna i området. Syftet var att kommunens projektgrupp skulle få del av fastighetsägarnas kunskaper om området, diskutera fastighetsägarnas önskemål om den egna tomten samt informera om den kommande processen. Mötena gav bra information om området till oss i kommunen inför den fortsatta planeringen.

Sammanfattning från kvartersdialoger, mars 2014

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.