Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fågelstigen

De cirka 30 fritids- och permanenthusen på Fågelstigen, nordost om Orminge trafikplats, blir mer och mer permanentbebodda. Därför ska kommunen rusta upp vägarna och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Magnus Bohman

Magnus Bohman

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter. Om utredning av gatukostnader eller miljökonsekvensbeskrivning hör till projektet ställs även de ut för granskning.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fattar beslut om gatukostnader, för projekt där kommunen ska ta över och förbättra enskilda vägar.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va. Enskilda fastighetsägare kan söka bygglov och börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader antogs ett nytt start-pm i augusti 2018.
 • Vi arbetar nu med att ta fram ett förslag på detaljplan utifrån tidigare framtaget underlag. Förslaget beräknas vara färdigt och kommer att gå ut på samråd tidigast i början av 2019.
 • Under oktober månad inventerade konsultfirman Ecocom träd i området för Fågelstigen. De mätte vissa träd med gps (under dagtid). Mätningarna gjordes för att kunna göra en bedömning av trädens naturvärde så som ålder, art, samt om några rödlistade arter är knutna till träden. Informationen de samlar in används som underlag till detaljplanen.

Startskede med kvartersdialoger

Start-pm godkändes i november 2013 av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott. Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostäder har ett ett nytt start-pm senare tagits fram. Det antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 2018.
Protokoll, § 136

I början av mars 2013 hölls kvartersdialoger med fastighetsägarna i området. Syftet var att kommunens projektgrupp skulle få del av fastighetsägarnas kunskaper om området, diskutera fastighetsägarnas önskemål om den egna tomten samt informera om den kommande processen. Mötena gav bra information om området till oss i kommunen inför den fortsatta planeringen.

Sammanfattning från kvartersdialoger, mars 2014

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.