Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Grusväg

Fågelstigen

De cirka 30 fritids- och permanenthusen på Fågelstigen, nordost om Orminge trafikplats, blir mer och mer permanentbebodda. Därför har kommunen rustat upp vägarna och byggt ut kommunalt vatten och avlopp.

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Slutbesiktning av projektet genomfördes den 15 december 2022 och arbetet blev godkänt. Några mindre justeringar och kompletteringar kommer att göras under våren.
  • Etableringsytorna ska återställas och efterbesiktning är planerad till maj 2023.

Preliminär tidplan

Utbyggnaden är färdig.

Att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

Här kan du läsa om vad som gäller och vad du behöver förbereda inför anslutningen till kommunens vatten- och avloppsystem

Genomförandetid - bra att veta för fastighetsägare

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Fågelstigen har en genomförandetid på 15 år på allmän plats. För bostadsfastigheter är genomförandetiden 13 år, med början två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Därför tillämpas fördröjd genomförandetid

Kommunen har valt att tillämpa två års fördröjd genomförandetid på kvartersmark, alltså den mark som inte är vägar och andra allmänna ytor, för att först bygga ut vatten, avlopp och vägar i området. Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast två år efter att planen vunnit laga kraft. Det innebär också att du kan räkna med att ansluta ditt nya hus till det kommunala VA-nätet när det är färdigt, och inte behöver ordna en tillfällig lösning för vatten och avlopp.

Samtliga handlingar för detaljplanen och gatukostnadsutredningen finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Nackas förnyelseområden.

Startskede med kvartersdialoger

STARTSKEDE

Start-PM för projektet godkändes i november 2013 av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott. Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostäder togs ett nytt start-PM fram. Det antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 2018, Protokoll, § 136

Under oktober månad inventerade konsultfirman Ecocom träd i området för Fågelstigen. De mätte vissa träd med gps (under dagtid). Mätningarna gjordes för att kunna göra en bedömning av trädens naturvärde så som ålder, art, samt om några rödlistade arter är knutna till träden. Informationen de samlade in används som underlag till detaljplanen.

I början av mars 2013 hölls kvartersdialoger med fastighetsägarna i området. Syftet var att kommunens projektgrupp skulle få del av fastighetsägarnas kunskaper om området, diskutera fastighetsägarnas önskemål om den egna tomten samt informera om den kommande processen. Mötena gav bra information om området till oss i kommunen inför den fortsatta planeringen.

Sammanfattning från kvartersdialoger, mars 2014

Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplanens syfte är att förbättra miljön och möjliggöra för permanentboende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare är syftet att möjliggöra för en successiv förtätning genom avstyckningar, samtidigt som värdefull mark och vegetation inom området bevaras. Området planläggs enligt kommunens arbetsmodell för förnyelseplanering, med kommunalt huvudmannaskap för vägar och naturmark.

Utbyggnaden av allmänna vägar finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning enligt kommunens riktlinjer. Läs mer under rubriken Gatukostnader nedan. Parallellt med detaljplanen togs en gatukostnadsutredning fram som visar hur kostnaderna för utbyggnaden på allmän platsmark kommer att fördelas. VA-utbyggnaden finansieras med anläggningsavgifter

Samråd för planförslaget och gatukostnadsutredningen pågick under perioden 20 februari – 5 april 2019. Ett justerat planförslag och gatukostnadsutredning har sedan ställts ut för granskning under perioden 4 mars 2020 – 15 april 2020. Under samråds- och granskningstiden fanns handlingar tillgängliga i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Samtliga handlingar finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Gatukostnader

GATUKOSTNADER

Parallellt med detaljplanen för Fågelstigen har en gatukostnadsutredning tagits fram. Gatukostnadsutredningen gäller för de fastigheter som har utfart mot vägar som rustas upp. Principerna för uttag av gatukostnader beslutades av kommunstyrelsen den 30 november 2020. Berörda fastighetsägare ska erlägga gatukostnader till kommunen när detaljplanen för Fågelstigen har vunnit laga kraft och när vägarna Fågelstigen, Sparvstigen och Skogsgläntans väg är utbyggda. Kommunen kommer att fakturera varje fastighetsägare för gatukostnader enligt antagna principer.

Kommunstyrelsen antog gatukostnadsutredningen 30 november 2020. KS_2020-11-30_§320.pdf

Samtliga handlingar för gatukostnadsutredningen finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: