Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Fågelstigen

De cirka 30 fritids- och permanenthusen på Fågelstigen, nordost om Orminge trafikplats, blir mer och mer permanentbebodda. Därför ska kommunen rusta upp vägarna och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 14 december 2020, läs protokollsutdraget i sin helhet, KF 2020-12-14 § 457.pdf
    Kommunfullmäktiges antagandebeslut har inte överklagtats och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft den 11 januari 2021.
  • Kommunen, tillsammans med Nacka vatten och Avfall AB, förbereder nu för utbyggnad av vägar och vatten- och avloppsledningar (VA).
  • Planerad byggstart för vägar och VA är hösten 2021. Arbetena beräknas vara färdiga vid årsskiftet 2022/2023.
  • Byggnation på enskilda tomter kan påbörjas två år efter att detaljplanen vann laga kraft.

Samtliga handlingar för detaljplanen och gatukostnadsutredningen finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Nackas förnyelseområden.

Startskede med kvartersdialoger

STARTSKEDE

Start-PM för projektet godkändes i november 2013 av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott. Med anledning av bland annat nya bestämmelser om riktvärden för trafikbuller vid bostäder togs ett nytt start-PM fram. Det antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 7 augusti 2018, Protokoll, § 136

Under oktober månad inventerade konsultfirman Ecocom träd i området för Fågelstigen. De mätte vissa träd med gps (under dagtid). Mätningarna gjordes för att kunna göra en bedömning av trädens naturvärde så som ålder, art, samt om några rödlistade arter är knutna till träden. Informationen de samlade in används som underlag till detaljplanen.

I början av mars 2013 hölls kvartersdialoger med fastighetsägarna i området. Syftet var att kommunens projektgrupp skulle få del av fastighetsägarnas kunskaper om området, diskutera fastighetsägarnas önskemål om den egna tomten samt informera om den kommande processen. Mötena gav bra information om området till oss i kommunen inför den fortsatta planeringen.

Sammanfattning från kvartersdialoger, mars 2014

Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplanens syfte är att förbättra miljön och möjliggöra för permanentboende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Vidare är syftet att möjliggöra för en successiv förtätning genom avstyckningar, samtidigt som värdefull mark och vegetation inom området bevaras. Området planläggs enligt kommunens arbetsmodell för förnyelseplanering, med kommunalt huvudmannaskap för vägar och naturmark.

Utbyggnaden av allmänna vägar finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning enligt kommunens riktlinjer. Läs mer under rubriken Gatukostnader nedan. Parallellt med detaljplanen togs en gatukostnadsutredning fram som visar hur kostnaderna för utbyggnaden på allmän platsmark kommer att fördelas. VA-utbyggnaden finansieras med anläggningsavgifter

Samråd för planförslaget och gatukostnadsutredningen pågick under perioden 20 februari – 5 april 2019. Ett justerat planförslag och gatukostnadsutredning har sedan ställts ut för granskning under perioden 4 mars 2020 – 15 april 2020. Under samråds- och granskningstiden fanns handlingar tillgängliga i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider. Samtliga handlingar finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Gatukostnader

GATUKOSTNADER

Parallellt med detaljplanen för Fågelstigen har en gatukostnadsutredning tagits fram. Gatukostnadsutredningen gäller för de fastigheter som har utfart mot vägar som rustas upp. Principerna för uttag av gatukostnader beslutades av kommunstyrelsen den 30 november 2020. Berörda fastighetsägare ska erlägga gatukostnader till kommunen när detaljplanen för Fågelstigen har vunnit laga kraft och när vägarna Fågelstigen, Sparvstigen och Skogsgläntans väg är utbyggda. Kommunen kommer att fakturera varje fastighetsägare för gatukostnader enligt antagna principer.

Kommunstyrelsen antog gatukostnadsutredningen 30 november 2020. KS_2020-11-30_§320.pdf

Samtliga handlingar för gatukostnadsutredningen finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: