Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fasanvägen

Vid Fasanvägen byggs cirka 40-50 nya lägenheter i flerbostadshus. De nya bostäderna placeras och utformas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika frågor till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Banden som satts upp innebär inte att träden ska avverkas. Under v 44 mäter Besqab i samarbete med Nacka kommun in träd i planområdet. Inmätningen görs i huvudsak i närheten av Ugglevägen för att ta reda på storlek och läge på träden. Banden som satts upp markerar träd som ska mätas in för att kommunen ska kunna få en bättre bild av naturvärdena på platsen.
 • Under 2019 och 2020 utvecklar kommunen planen tillsammans med byggaktören Besqab. Planförslaget beräknas skickas ut på samråd januari 2021.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Syftet med projektet är att inom fastigheten möjliggöra för flerbostadshus med sammanlagt cirka 40-50 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen planeras längs med Ugglevägen. Fastigheten som ägs av bostadsrättsföreningen Nackahus 2 är belägen mellan gatorna Fasanvägen, Ejdervägen och Ugglevägen. Ugglevägen är en allmän gata kantad av parkering som används av de boende.

Området, som i gällande detaljplan är allmän plats, bedöms ha höga naturvärden och består bland annat av gamla ekar. Enligt kommunens grönstrukturprogram har området ett upplevelsevärde som bostadsnära promenadstråk. Planområdet är kuperat och Ektorp-Ugglevägen är utpekat som kulturmiljö av lokalt intresse.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: