Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av de nya husen i detaljplanen Fasanvägen

Fasanvägen

Vid Fasanvägen planeras cirka 50 nya lägenheter i flerbostadshus. De nya bostäderna placeras och utformas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

08 718 94 64

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget var utställt för samråd under tiden 11 februari 2021 till och med 25 mars 2021.
  • Nu bearbetas planförslaget och inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på den här sidan i samband med att planförslaget ställs ut för granskning, vilket planeras till september-oktober 2021.
    En underrättelse om granskning kommer att skickas ut till alla som har inkommit med synpunkter och lämnat sina kontaktuppgifter.
  • Ett digitalt samrådsmöte hölls torsdagen 25 februari kl 17-19. Mötet kan även ses i efterhand via länken som finns under rubriken Digitalt samrådsmöte.
  • Samrådshandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Digitalt samrådsmöte

Torsdagen 25 februari hölls ett digitalt samrådsmöte med representanter från kommunen. Det finns tillgängligt via länken nedan under hela samrådstiden.

Digitalt samrådsmöte 25 februari Klicka här för att se mötet i efterhand

Frågor från samrådsmötet

Här svarar vi på frågor från samrådsmötet

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Syftet med projektet är att inom fastigheten möjliggöra för flerbostadshus med sammanlagt cirka 40-50 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen planeras längs med Ugglevägen. Fastigheten som ägs av bostadsrättsföreningen Nackahus 2 är belägen mellan gatorna Fasanvägen, Ejdervägen och Ugglevägen. Ugglevägen är en allmän gata kantad av parkering som används av de boende.

Området, som i gällande detaljplan är allmän plats, bedöms ha höga naturvärden och består bland annat av gamla ekar. Enligt kommunens grönstrukturprogram har området ett upplevelsevärde som bostadsnära promenadstråk. Planområdet är kuperat och Ektorp-Ugglevägen är utpekat som kulturmiljö av lokalt intresse.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: