Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
De nya husen (illustration i detaljplanen)

Fasanvägen

Vid Fasanvägen planeras cirka 50 nya lägenheter i flerbostadshus. De nya bostäderna placeras och utformas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Hedda Magnusson

Hedda Magnusson

Projektingenjör

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 6 december 2023, § 235, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige.
  • Här kan du läsa protokollsutdraget,Beslut MSN § 235.pdf
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 22 april 2024.
  • De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR

Tidigare skede i planprocessen - Samråd och granskning

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 11 februari 2021 till och med 25 mars 2021och under tiden 28 februari 2023 till och med 30 mars 2023 fanns planförslaget utställt för granskning.

Frågor från samrådsmötet

Här svarar vi på frågor från samrådsmötet

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Syftet med projektet är att inom fastigheten möjliggöra för flerbostadshus med sammanlagt cirka 40-50 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen planeras längs med Ugglevägen. Fastigheten som ägs av bostadsrättsföreningen Nackahus 2 är belägen mellan gatorna Fasanvägen, Ejdervägen och Ugglevägen. Ugglevägen är en allmän gata kantad av parkering som används av de boende.

Området, som i gällande detaljplan är allmän plats, bedöms ha höga naturvärden och består bland annat av gamla ekar. Enligt kommunens grönstrukturprogram har området ett upplevelsevärde som bostadsnära promenadstråk. Planområdet är kuperat och Ektorp-Ugglevägen är utpekat som kulturmiljö av lokalt intresse.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: