Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor från samrådsmötet 25 februari

Här svarar vi på frågor som kom in under samrådsmötet.

Under samrådsmötet den 25 februari kom det in några frågor som vi lovade att återkomma med tydligare svar på. Saknar du svar på någon fråga? Välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.

Hushöjder på nya hus i förhållande till de befintliga

Tillåten nockhöjd är + 50 meter över nollplanet (havets yta) för båda husen. Marknivån ligger på cirka +30 meter. Detaljplanen ger möjlighet att bygga hus som är cirka 20 meter höga, upp till nock. Det inräknar hela huset med tak, fem våningar och sockel mot skogen. Mot gatan tillåts fyra våningar och där blir huset cirka 14 meter upp till takfoten (där fasaden möter taket).

I gestaltningsprogrammet s. 11 finns sektioner som redovisar hur byggnaderna förhåller sig till skogsområdet. Där kan du se höjderna för förslaget och relationen till befintlig bebyggelse.

Skiss över hushöjder sedda från sidan, som visar att de nya husen blir något lägre

Trafikfrågor

Vi fick många frågor om trafik och parkering på Ugglevägen och försöker svara samlat på dem här.

Gatan utformas för att bibehålla sin funktion som lokalgata och förses med längsgående parkering. Gatan kompletteras också med en trottoar på Ugglevägens södra sida. Åtgärderna förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och ökar framkomligheten för fordon. Den privata parkeringen på platsen ersätts inom berörd förenings fastighet Sicklaön 238:1. Merparten av den allmänna parkeringen längs Ugglevägen bibehålls. De nya bostäderna utformas enligt kommunens parkeringspolicy. Besqab som är byggaktör avser genomföra projektet med en hög ambitionsnivå gällande mobilitetsåtgärder. Läs mer om mobilitetsåtgärder här

Under byggskedet kommer det att uppstå svårigheter med parkering längs den del av Ugglevägen som ingår i planområdet. I samband med granskningen av planförslaget kommer kommunen att förtydliga planen med en beskrivning av hur parkering och trafik ska hanteras i byggskedet.

Trafikenheten utreder möjligheten att förbättra framkomlighet och säkerhet längs hela Ugglevägen.

Villl du påpeka brister i dagens trafiksituation? Kontakta oss via Felanmälan

Sidan uppdaterades: