Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Henriksdalsbacken, del av Henriksdal, etapp 1

Nacka kommun har höga klimat- och miljöambitioner och växlar nu upp hållbarhetsarbetet ytterligare genom att ta initiativ och bjuda in till en markanvisningstävling med fokus på innovativa lösningar för minimerad klimatpåverkan under hela livscykeln.  

Dokument för markanvisningstävlingen

På grund av tekniska skäl är vissa dokument inte tillgänglighetsanpassade.

Broschyr med tillhörande underlag

Sista tidpunkt för att inkomma med anbud har gått ut. Anbudsgivare kommer att kontaktas löpande under utvärderingstiden. Beslut om vinnare fattas av kommunstyrelsen i september 2024.

27 mars 2024: OBS! I e-tjänsten krävs att vissa ekonomiska data fylls i. Tips att logga in i e-tjänsten i god tid före ni lämnar in anbudet och läs in er på dessa frågor.

18 mars 2024: OBS! Justering gjord i anbudsmateialet rörande certifiering: Endast certifieringssystem behöver anges - ej certifieringsnivå

Markanvisningstävling med fokus på lågt klimatavtryck

Markanvisningstävlingen avser nya bostäder inom stadsutvecklingsprojektet Henriksdalsbacken. Syftet med markanvisningen är att stimulera till innovation och klimatsmarta lösningar som bidrar till att minska klimatpåverkan från produktion och drift av den nya bebyggelsen, men också till att stimulera en minskad klimatpåverkan från de boendes resor genom utformningen av den områdesgemensamma mobilitetsanläggning som ingår i markanvisningskvarteret.

Tävlingsupplägget i korthet

Den bostadsutvecklare utses till vinnare som enligt Nacka kommuns bedömning, visar prov på rätt kombination av erfarenhet, kompetens och ambition att utveckla tävlingskvarteret med lägsta möjliga klimatpåverkan från produktion, drift och mobilitet samt på ett trovärdigt sätt kan visa prov på hur ambitionen ska genomföras. Utvärderingen sker i två steg. Markanvisningen avser fri upplåtelseform för bostäder med ett marknadsmässigt byggrättspris.

Tävlingsbidragen skall skickas in via Nacka kommuns e-tjänst.

Planens framtida byggrätter - ett läge med potential

Tävlingskvarteret är beläget inom Nacka stad som just nu genomgår en spännande stadsutveckling med målet att utveckla en blandad och tätare stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser, service, infrastruktur samt närhet till grönområden. Arbetet sker i takt med byggandet av den nya tunnelbanan som planeras öppna för trafikstart 2030.

Stadsbyggnadsprojektet Henriksdalsbacken har närhet till både Stockholms innerstad, Sickla och Kvarnholmen. Kvarteret är placerat på en höjd med utsikt åt flera väderstreck där cirka hälften av bostäderna kommer att ha möjlighet till havsutsikt.

Infrastruktur i form av gator och kollektivtrafik finns på plats i stor utsträckning. Den områdesgemensamma mobilitetsanläggningen ska bidra till att öka hållbart resande genom att främja attraktiva mobilitetstjänster samt minska klimatpåverkan genom effektivare markanvändning. Tävlingskvarterets mobilitetsanläggning kommer erbjuda framtidens mobilitetslösningar åt Henriksdalsbackens alla nya bostäder.

Tävlingskvarterets läge_Henriksdalsbacken.JPG

Preliminär tidsplan för markanvisningstävlingen

8 mars Utskick inbjudan till markanvisningstävling, tävlingen inleds
5 april Tävlingens steg 1: sista dag för inlämning av förslag
Maj 2024 Tävlingens steg 1: de fem kvalificerade förslagen kontaktas
Juni 2024 Tävlingens steg 2: slutinlämning och presentation av de fem kvalificerade förslagen
September 2024 Politiskt beslut: vinnande anbud med rätt att teckna markanvisningsavtal till tävlingen
September 2024 Tecknat markanvisningsavtal med vinnande anbudsgivare

Anbuden skall skickas in via Nacka kommuns e-tjänst.

Frågor och svar - läs här

Sidan uppdaterades: