Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hantverkshuset

Området är beläget mellan Henriksdal och Kvarnholmen. Planarbetet syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv stadsmiljö i ett centralt läge som bidrar till att nordvästra Nacka stad utvecklas med huvudsakligen bostäder men även andra funktioner som bidrar till en attraktiv och blandad stad.

Profilbild saknas

Sofia Gregorsson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

Detaljplanen "Hantverkshuset" är en del av projektet Södra Finnberget.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samrådet är nu avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och detaljplanen bearbetas inför att den ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på den här sidan och en underrättelse skickas ut till berörda.
  • Granskning planeras till kvartal 4 2024.
  • Samrådshandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under samrådsfliken på denna sida.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av bostäder inom fastigheten Sicklaön 37:45 samtidigt som kulturhistoriska värden och sammanhang samt naturmiljön ska värnas. Syftet är även att tillföra nya värden och stadskvaliteter. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en befintlig gång- och cykelväg och därmed möjliggöra en framtida förlängning av den österut längs Svindersviken. Detaljplanen säkerställer även mer utrymme för gång, cykel och angöring på Kvarnholmsvägen.

Så fungerar detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen består av flera olika skeden. Nu är första skedet, samrådsskedet, avslutat. Nästa skede där du som berörd har möjlighet att tycka till är granskningsskedet.
Läs mer om de olika skedena i planprocessen på www.nacka.se/stadsbyggande

Nedan ses några av visionsbilderna från samrådet.

image2vq6c.pngVisionsbild. Perspektiv mot byggnadens nordvästra hörn, från söder. Bild: Marge

Illustration Flygvy.jpgVisionsbild. Flygvy över bebyggelseförslaget och dess omgivning. Bild: Marge

Sidan uppdaterades: