Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tennisracket och tennisbollar

Idrottshall vid Ektorpsvägen

En ny detaljplan för en fastighet vid Ektorp, norr om Värmdöleden, ska göra det möjligt att bygga en tennis- och padelhall.

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Erik Melin

Erik Melin

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 19 april 2023. Här kan du läsa protokollsutdraget. (PDF-dokument, 199 kB)
  • Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 20 maj 2024.
  • En underrättelse om antagande samt information hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingarna, med granskningsutlåtande 3, finns att läsa under antagandefliken på STATUS OCH HANDLINGAR.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnad för idrottsverksamhet samt möjliggöra parkering till denna. En hallbyggnad för tennis och padel med tillhörande verksamheter såsom café/butik föreslås. Detaljplanen syftar även till att säkra allmän gångstig till Nyckelvikens naturreservat. Mot norr samt delvis mot naturreservatet i väster planläggs marken som natur, detta för att skapa en skyddszon dels mot reservatet dels mot den befintliga bostadsfastigheten vid Bråvallavägen samt tillskapa yta för gångstig. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planhandlingar och underlag Granskning 3 (granskningsperioden avslutad)

Plankarta (PDF-dokument, 1 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,5 MB)
Illustrationsplan (PDF-dokument, 7,3 MB)
Granskningsutlåtande 1  (PDF-dokument, 232 kB)
Granskningsutlåtande 2  (PDF-dokument, 557 kB)
Underlag Miljöredovisning granskning 3  (PDF-dokument, 1,8 MB)
Underlag Bullerutredning (PDF-dokument, 13,3 MB)
Underlag Fågelinventering (PDF-dokument, 5,9 MB)
Underlag Naturvärdesinventering (PDF-dokument, 4,3 MB)
Underlag PM Förprojektering av dagvattenhantering (PDF-dokument, 6,4 MB)
Underlag Rapport Artskyddsutredning fågel (PDF-dokument, 981 kB)
Underlag Riskutredning (PDF-dokument, 653 kB)
Underlag Trafik- och parkeringsutredning (PDF-dokument, 1,4 MB)
Underlag Tretåig hackspett (PDF-dokument, 1,2 MB)

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Erik Melin, telefon 08-718 94 64, e-post: erik.melin@nacka.se, eller Per Jacobsson, telefon 08-412 53 45, per.jacobsson@tengbom.se.

Tidigare i projektet

  • I december 2019 beslutades att planprojektet för Tennishall vid Ektorpsvägen, med diarienummer MSN 2015/94-214, övergår till ett stadsbyggnadsprojekt med anledning av att planområdet föreslogs utökas för att möjliggöra för ytterligare idrottsverksamhet (ishallar).
  • Detaljplanens namn blev istället Idrottshallar vid Ektorpsvägen med diarienumret KFKS 2019/1136. Detaljplanen för Tennishall vid Ektorpsvägen hade redan varit på samråd och granskning, och det utökade projektet fortsatte i samma detaljplaneprocess.
  • Planförslaget med ishallar var utställt för granskning under tiden 21 augusti 2020 till och med 2 oktober 2020 och handlingarna därifrån finns under "Granskning 2" under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Den 17 augusti 2021 fattade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslut om att ändra inriktningen på planarbetet. Beslutet innebär att planen endast ska omfatta tennis- och padelhall. De två ishallarna utgår alltså ur planförslaget.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: