Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Tennisracket och tennisbollar

Idrottshall vid Ektorpsvägen

En ny detaljplan för en fastighet vid Ektorp, norr om Värmdöleden, ska göra det möjligt att bygga en tennis- och paddelhall.

Anna Ellare

Anna Ellare

Planarkitekt

Profilbild saknas

Nerma Muhovic

Projektledare

08-718 96 21

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget är utställt för granskning 3 under tiden 25 april 2022 till och med 23 maj 2022.
  • Planhandlingar och underlag tillhörande granskning 3 finns under rubriken PLANHANDLINGAR OCH UNDERLAG längre ned på sidan.
  • Under status och handlingar finns handlingarna för granskning 2.

Ett reviderat förslag till detaljplan har tagits fram för Idrottshall vid Ektorpsvägen, del av fastigheten Sicklaön 41:2 med flera i Ektorp. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnad för idrottsverksamhet samt möjliggöra parkering till denna. En hallbyggnad för tennis och padel med tillhörande verksamheter såsom café/butik föreslås. Detaljplanen syftar även till att säkra allmän gångstig till Nyckelvikens naturreservat. Mot norr samt delvis mot naturreservatet i väster planläggs marken som natur, detta för att skapa en skyddszon dels mot reservatet dels mot den befintliga bostadsfastigheten vid Bråvallavägen samt tillskapa yta för gångstig. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 25 april 2022 till och med 23 maj 2022 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar och underlag

Plankarta (PDF-dokument, 1 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,5 MB)
Illustrationsplan (PDF-dokument, 7,3 MB)
Granskningsutlåtande 1  (PDF-dokument, 232 kB)
Granskningsutlåtande 2  (PDF-dokument, 557 kB)
Underlag Miljöredovisning granskning 3 (PDF-dokument, 1,8 MB)
Underlag Bullerutredning (PDF-dokument, 13,3 MB)
Underlag Fågelinventering (PDF-dokument, 5,9 MB)
Underlag Naturvärdesinventering (PDF-dokument, 4,3 MB)
Underlag PM Förprojektering av dagvattenhantering (PDF-dokument, 6,4 MB)
Underlag Rapport Artskyddsutredning fågel (PDF-dokument, 981 kB)
Underlag Riskutredning (PDF-dokument, 653 kB)
Underlag Trafik- och parkeringsutredning (PDF-dokument, 1,4 MB)
Underlag Tretåig hackspett (PDF-dokument, 1,2 MB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Ellare, telefon 08-718 98 80, e-post: anna.ellare@nacka.se, eller Per Jacobsson, telefon 08-412 53 45, per.jacobsson@tengbom.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2019/1136 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2019/1136
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 23 maj 2022. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Tidigare i projektet

  • Den 17 augusti 2021 fattade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslut om att ändra inriktningen på planarbetet. Beslutet innebär att planen endast ska omfatta tennis- och padelhall. De två ishallarna utgår alltså ur planförslaget.
  • Planförslaget med ishallar var utställt för granskning under tiden 21 augusti 2020 till och med 2 oktober 2020 och handlingarna därifrån finns under "Granskning 2" under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • I december 2019 beslutades att planprojektet för Tennishall vid Ektorpsvägen, med diarienummer MSN 2015/94-214, övergår till ett stadsbyggnadsprojekt med anledning av att planområdet föreslogs utökas för att möjliggöra för ytterligare idrottsverksamhet (ishallar).
  • Detaljplanens namn blev istället Idrottshallar vid Ektorpsvägen med diarienumret KFKS 2019/1136. Detaljplanen för Tennishall vid Ektorpsvägen hade redan varit på samråd och granskning, och det utökade projektet fortsatte i samma detaljplaneprocess.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: