Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Idrottshallar vid Ektorpsvägen

En ny detaljplan för en fastighet vid Ektorp, norr om Värmdöleden, ska göra det möjligt att bygga en tennis- och paddelhall, samt två ishallar.

Anna Ahlberg

Anna Ahlberg

Projektledare

Anna Ellare

Anna Ellare

PLANARKITEKT

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Det nya planförslaget finns utställt för granskning under tiden 21 augusti 2020 till och med 2 oktober 2020.
  • Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter här nedan.
  • Granskningshandlingar finns under "Granskning 2" under STATUS OCH HANDLINGAR.

Frågor och svar från digitalt granskningsmöte

Onsdagen 16 september genomfördes ett digitalt granskningsmöte med representanter från kommunen. Inför mötet kunde frågor skickas in i förväg. Här kan du läsa alla frågor vi fick in före mötet och svar på dem.

Här finns frågorna som kom in under mötet den 16 september. (PDF-dokument, 101 kB)

Saknar du svar på någon fråga, eller undrar du något mer? Välkommen att kontakta oss igen.

Film från mötet 16 september

1:26:43

Om projektet

I december 2019 beslutades att planprojektet för Tennishall vid Ektorpsvägen, med diarienummer MSN 2015/94-214, övergår till ett stadsbyggnadsprojekt med anledning av att planområdet föreslogs utökas för att möjliggöra för ytterligare idrottsverksamhet (ishallar). Detaljplanens namn blev istället Idrottshallar vid Ektorpsvägen med diarienumret KFKS 2019/1136. Detaljplanen för Tennishall vid Ektorpsvägen har varit på samråd och granskning, och det utökade projektet fortsätter i samma detaljplaneprocess. Eftersom planförslaget har ändrats avsevärt sedan granskningen ska en ny granskning genomföras så att allmänhet och remissinstanser kan lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av byggnader för idrottsverksamhet, samt möjliggöra parkering till dessa. Detaljplanen syftar även till att säkra allmän gång- och cykelväg till Nyckelvikens naturreservat.

Planförslaget möjliggör för två ishallar och en tennishall inrymmande 6 tennisbanor och 3 padelbanor. Parkeringsgarage möjliggörs i tennishallens markplan samt under ishallen. Markparkering finns mellan hallarna. Idrottshallarna ligger i direkt anslutning till Nyckelvikens naturreservat och även nära befintlig bostadsbebyggelse. Byggnaderna måste därför utformas med hänsyn till dessa med en gestaltning som visuellt tar ned byggnadernas skala genom att gestaltas med variationsrik fasad i naturnära kulörer så att byggnaderna bättre smälter in i omgivningen och blir mindre framträdande.

Planområdet har generellt höga naturvärden och en rik flora och fauna. De biologiska värdena är höga och området har en ekologiskt viktig roll i ett landskapsperspektiv. Området har en viss funktion som spridningskorridor för främst det nordsydliga lövskogssambandet.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen enligt huvuddragen i den mark- och vattenanvändning som anges i översiktsplanen. En avvägning har gjorts mellan de olika målen i översiktsplanen, där utvecklingen av västra Sicklaön med bostäder och verksamheter väger tungt. Konsekvenserna för naturmiljön är negativa framför allt för själva planområdet. Konsekvenserna blir dock mindre när planområdet sätts i ett större sammanhang. Den sammanvägda bedömningen är därför att planförslaget kan genomföras trots påvisade konsekvenser på naturvärdena.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 21 augusti 2020 till och med 2 oktober 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Planhandlingar och tillhörande underlag finns under fliken GRANSKNING 2 under STATUS OCH HANDLINGAR.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 93 28.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Ellare, telefon 08-718 98 80, e-post: anna.ellare@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2019/1136 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2019/1136
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 2 oktober 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Tennishallen, vy från öster. Till vänster syns slänten upp mot Värmdöleden. I delen mot parkeringen finns parkeringsgaraget i markplanet och ovan detta padelhallen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: