Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kummelberget, utvidgning

Kummelbergets verksamhetsområde ska få plats för fler verksamheter, dels genom att området utökas och dels genom förtätning. Här kan mellan 300 -500 nya arbetsplatser tillkomma, beroende på vilka verksamheter som flyttar in och hur stor markyta som kan nyttjas.

Alexander Erixson

Alexander Erixson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Sammanställning av inkomna synpunkter pågår och kommer bemötas i en samrådsredogörelse vid nästa skede av planprocessen.
  • Bearbetning av planförslaget pågår och utredningar håller på att kompletteras.
  • Granskning planeras till kvartal 1-2, 2024.

Tidigare samråd av detaljplanförslaget

Under tiden 8 februari 2022 till och med 22 mars 2022 fanns planförslaget utställt för samråd. Detaljplaneförslaget fanns tillgängliga i Nacka kommuns utställningshall, och på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 8 mars klockan 17.00-18.30. Trots att mötet förlängdes hann vi inte besvara alla frågor som dök upp.

Samrådshandlingarna finns att läsa här till höger under STATUS och HANDLINGAR under rubriken samråd.

Här finns en sammanställning över de frågor som ställdes i chatten och som inte hann besvaras under samrådsmötet.
Chattfrågor och svar till web.pdf

Samrådsmöte-presentation2.pdf

plangräns.jpg

Det aktuella området ligger inom kommundelen norra Boo, cirka 1 km norr om Orminge centrum. Området avgränsas av kommunägd skogsbeklädd naturmark för vilken det avses bildas ett kommunalt naturreservat.

Projektstart

Totalt omfattar planområdet för utvidgningen cirka 58 000 kvadratmeter kvartersmark för verksamheter. Tillkommande ytor utgörs av de kommunala fastigheterna Skarpnäs 1:83 samt 2:14.

All mark som är aktuell för det utökade verksamhetsområdet ägs av Nacka kommun. Markanvisning/tilldelning sker efterhand med utsedda aktörer i enlighet med kommunens program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Projektet förväntas ge intäkter till kommunen från markförsäljning och är därmed ett plusprojekt.

Under kommande planarbete behöver bland annat dagvatten, naturvärden och farligt gods att utredas eller beaktas. Krokträsken, Vittjärnen och Myrsjön innefattas alla av 300 meters strandskydd. Delar av planområdet ligger inom strandskyddat område. Det behöver också beaktas tidigt i detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterades: