Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vy över flertalet höga hus på andra sidan vattnet.

Östra Nacka strand, detaljplan 6

Här planeras cirka 120 nya bostäder med förskolelokaler i bottenvåningen. För att göra det enklare att nå naturen omkring skapas nya stråk från Jakobsdalsvägen samtidigt som vägen byggs om och blir tryggare.

Simon Sundell

Simon Sundell

Planarkitekt

Profilbild saknas

Andrea Lundin

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede
 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Nu startar arbetet med den nya detaljplanen. Samråd planeras under 2024.
 • Den 12 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen om en revidering av start-pm.
 • I tjänsteskrivelsen och beslutet kan du läsa mer om den nya inriktningen. Handlingarna finns under startskedefliken under status och handlingar.

Projektets syfte

Projektet ska ta fram en detaljplan och pröva möjligheterna för cirka 120 nya bostäder och förskolelokaler i östra Nacka strand, i angränsning till Jarlaberg. Kompletterande bebyggelse mot Jakobsdalsvägen kommer att utredas inom projektet (delområde 9 i planprogrammet).

Förskolan i området ska utökas och en koppling skapas från Jakobsdalsvägen ner mot naturområdet i öster. Anläggningar och områden som är viktiga för allmänheten ska bli allmän plats och tas över av kommunen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: