Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Vy över flertalet höga hus på andra sidan vattnet.

Östra Nacka strand detaljplan 6

Cirka 110 nya bostäder, förskolelokaler och cirka 500 kvadratmeter verksamhetslokaler planeras i området som gränsar till Jarlaberg. Naturområdet i öster ska kopplas ihop med Jakobsdalsvägen.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett delegationsbeslut tas om start-pm. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela Nacka strand. Planprogrammet är vägledande för kommande planeringen, men inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Projektet är startat men för närvarande pågår det inte något aktivt arbete med detaljplanen. Kontakta gärna projektchefen för frågor.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Planen är att påbörja arbetet med detaljplan för området under 2021.
 • Den 28 september 2017 startade projektet genom ett delegationsbeslut om start-pm.
 • Läs start-pm för Östra Nacka strand och detaljplaneprogram för Nacka strand under rubriken Status och handlingar.

Projektets syfte

Projektet ska ta fram en detaljplan och pröva möjligheterna för cirka 110 nya bostäder, förskolelokaler och cirka 500 kvadratmeter verksamheter i östra Nacka strand, i angränsning till Jarlaberg. Kompletterande bebyggelse mot Jakobsdalsvägen och Fyrspannsvägen kommer att utredas inom projektet (delområde 8 och 9 i planprogrammet).

Förskolan i området ska utökas och en koppling skapas från Jakobsdalsvägen ner mot naturområdet i öster. Anläggningar och områden som är viktiga för allmänheten ska bli allmän plats och tas över av kommunen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: