Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av människor på ett torg. Hus vatten och en buss i bakgrunden.

Nacka strand

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

nackastrand-program-250px.jpgI detaljplaneprogrammet för Nacka strand från 2014 kan du läsa om hur tanken är att Nacka strand ska utvecklas. Läs mer om de olika delområdena i menyn och se kartan.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • 16 februari genomfördes en Workshop kring utvecklingen av Västra Hällmarksparken. Vi kommer att berätta mer om resultatet framöver.
 • Rondellen vid J V Svenssons torg har flyttats ett tiotal meter österut och ett ledningsarbete genomförs vid Augustendalsvägen. Arbetet ska bli klart under 2023. Biltrafiken påverkas, men det går att ta sig fram i båda körriktningarna. För gång- och cykeltrafikanter följ skyltning på plats. Den närliggande dagvattenparken kommer att användas som etableringsyta för maskiner och arbetsmaterial under tiden som arbetet sker på Augustendalsvägen.
 • Våren 2021 genomfördes en medborgardialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2023 och tar cirka två år att färdigställa.
 • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter. Vid enstaka fall behöver arbeten göras under helgen. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se.
 • Kommunen kommer att bygga en dagvattendamm.
 • Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen också för en ny brygga.

Politiska beslut, antagande av detaljplaner m.m.

 • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
 • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
 • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: