Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Södra Nacka strand, detaljplan 4

Cirka 400 bostäder och cirka 2 500 kvm verksamhetslokaler planeras i den del av Nacka strand som ligger närmast tunnelmynningen. Förskola och en utveckling av Västra Hällmarksparken ingår i projektet. Södra Nacka strand är en del av Nacka stad.

Anton Lindberg

Anton Lindberg

Projektledare

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017.
    KF protokoll § 358. Antagandehandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft.
  • I samband med kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen godkändes även tillhörande exploateringsavtal.

Detaljplanering

Framtidens Nacka strand är tänkt att bli en tät, blandad och levande stadsdel för alla åldrar, ett sammankopplat och integrerat stadsrum med stark identitet och egen attraktionskraft.

I det här projektet ska vi bland annat pröva möjligheterna för cirka 400 nya bostäder och cirka 2 500 kvm verksamheter, till exempel förskola. Upprustning, utbyggnad och övertagande av allmänna anläggningar, som gator, torg och grönområden, till exempel Västra Hällmarksparken, ingår också i projektet.

29 juni 2016 beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ställa ut det reviderade detaljplaneförslaget för granskning. Granskningen pågick 19 augusti -14 september 2016.

Efter granskningen 2016 ändrades detaljplaneförslaget. Ändringarna berör främst delområde 10 (intill norra tunnelmynningen) och innebär bland annat anpassning till fastigheten intill samt ny gestaltning. Eftersom förändringarna bedömdes som ganska stora, ställdes det ändrade planförslaget ut för ny granskning 14 juni - 11 augusti 2017.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om granskning i juni 2017 (läs protokollet här). Granskningen genomfördes under hösten.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att tillstyrka förslaget till detaljplan den 11 oktober 2017. I och med beslutet föreslog nämnden att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.