Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Västra Nacka strand, detaljplan 5, Berget

Här planeras cirka 100 nya bostäder av hög arkitektonisk kvalitet och med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.

Profilbild saknas

Anna Hall

Planarkitekt

08-718 79 73

Emelie Holmström

Emelie Holmström

Projektledare

08-718 99 03

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samrådet är nu avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför att det ställs ut för granskning. I samband med granskningen kommer samrådsredogörelsen, där alla inkomna synpunkter bemöts, att publiceras på den här sidan och en underrättelse skickas ut till berörda.
  • Granskning planeras till kvartal 4 2024.
  • Samrådshandlingar och underlag finns fortsatt att läsa under samrådsfliken på denna sida.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 100 bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan, av hög arkitektonisk kvalitet som i volymer och gårdsgestaltning tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljövården, att ge skydd åt värdefull natur samt att utveckla Fabrikörvägen och låta den övergå till kommunal ägo.

Nedan ses några av visionsbilderna från samrådet.

visionsbild till webben 1.pngIllustrationen visar möjlig utformning av lamellerna i hus B och C samt hur kvartersmarken är tänkt att möta den sparade skärgårdsnaturen, som planläggs som parkmark. Illustration White: 2023

imagefw2d.pngBilden visar möjlig utformning av hus B och C med fasader mot fabrikörvägen samt gattet mellan husen och dess terrassering mot Fabrikörvägen. Bilder: White, 2023.

Startskede

Utvecklingen av Västra Nacka strand, detaljplan 5, har delats upp i två olika detaljplaner: Västra Nacka strand Berget och Västra Nacka strand Kajen. Projekten har ett gemensamt start-PM som antogs genom delegationsbeslut i december 2015. Ett nytt inriktningsbeslut togs av kommunstyrelsen i maj 2022.

Det övergripande syfte är att skapa en tät, blandad och levande stadsdel, ett sammankopplat och integrerat stadsrum, attraktiva och kvalitativa rekreationsmiljöer samt att Nacka strand ska vara en stadsdel med stark identitet och en egen attraktionskraft.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: