Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kocktorpsområdet

I villaområdet i Kocktorp ska en kraftledning grävas ner, för att frigöra mark till nya byggrätter för bostäder och verksamheter. För att marken ska kunna bebyggas behöver även en ny detaljplan tas fram.

Johan Buhre

Johan Buhre

Kommunens projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten). Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela området.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Projektet är vilande.
 • Ett start-PM antogs av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott den 19 februari 2019. Du kan läsa start-PM till höger under STATUS och HANDLINGAR.
 • Någon tidplan för antagande av detaljplanen finns inte i dagsläget.

Planområdet ligger inom Kocktorpsområdet i Boo cirka 800–1000 meter från Orminge centrum och är uppdelat i tre delområden. Samtliga tre områden ligger insprängda i villaområdet och består till huvudsak av skogsbevuxen mark och belägen nära befintlig kollektivtrafik.

Projektets mål


 • Skapa förutsättningar för nya verksamheter inom fastigheten Orminge 60:1
 • Tillskapa cirka 10-30 bostäder inom fastigheten Tollare 1:3
 • Sälja kommunal mark för att finansiera nedgrävning av kraftledning

Startskede

Ett start-PM (PDF-dokument, 1,1 MB) antogs av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott den 19 februari 2019.

Sedan 2010 har boende i Kocktorp framfört att de önskar att Vattenfall ska utöka sin koncessionsansökan för att markförlägga den luftburna kraftledningen som går i nordsydlig riktning genom bostadsområdet. Genom att exploatera kommunens mark möjliggörs en finansiering av markförläggning av kraftledningen. Nacka kommun har fått muntligt besked
från Vattenfall att kostnaden för att markförlägga den luftburna kraftledningen bedöms till cirka 10–12 miljoner. Genom nedgrävning kan ny yta för exploatering frigöras.

Genom planläggning avses att pröva om områdena är lämpliga för förtätning i form av bostäder samt verksamheter. En bedömning av antalet bostäder kommer att göras under detaljplanearbetet. Beroende på bostadsform (små flerbostadshus, radhus eller friliggande villor) bedöms antalet bostäder uppgå till cirka 10 – 30.
Under kommande planarbete behöver bland annat dagvatten, skyfall, trafikbuller och farligt gods att utredas vidare under kommande planarbete. Inom området bör områdets topografi och de gröna sambanden beaktas.

Projektet omfattar de tre rödfärgade områdena markerade med knappnålar. Du kan zooma i kartan genom att trycka på + eller -.

Sidan uppdaterades: