Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Björknäs och Eknäs

Nacka kommun har inlett ett arbete med att ta fram en områdesplan som ska visa hur Björknäs och Eknäs kan se ut år 2050. Vi vill engagera dig som lever, arbetar, går i skolan, idrottar, besöker eller av andra skäl ofta vistas i Björknäs och Eknäs.

Tyck till om förslag till områdesplan för Björknäs och Eknäs

Nacka kommun har utformat ett förslag till områdesplan för Björknäs och Eknäs. Planen grundar sig på genomförda inventeringar, analyser och de dialogaktiviteter som ägde rum under 2022.

Tack för din medverkan på öppet hus

Tack till er som hade möjlighet att medverka vid det öppna huset i stadshuset, måndagen den 4 december. Förslag till områdesplan presenterades i form av en enklare utställning och det gavs möjlighet att ställa frågor på plats. Medarbetare från Nacka kommun fanns tillgängliga under kvällen.

Lämna synpunkter på förslaget till områdesplan

Fram till och med den 14 januari 2024 kan du lämna dina synpunkter på förslaget till områdesplanen för Björknäs och Eknäs, förslaget kan du kan ladda ned och läsa mer om här. (PDF-dokument, 5,6 MB)

Du kan skicka dina synpunkter via e-post till kommunen.

Det finns även en bilaga som är en karaktärsbeskrivning av Björknäs och Eknäs bebyggelse, kulturmiljö och landskapsbild. Bilagan kan du ladda ned via denna länk. (PDF-dokument, 4,1 MB)

Efter den 14 januari kommer synpunkterna att sammanfattas och sammanställas tematiskt och redovisas för kommunstyrelsen innan ett beslut tas om hur det slutliga förslaget till områdesplan ska utformas.

De sammanställda synpunkterna kommer redovisas på projektsidan.

Områdesplanens syfte och inriktning

Områdesplanen fungerar som en vägledning för framtida kommunala beslut i Björknäs och Eknäs, såsom planbesked, andra förhandsbedömningar, framtida detaljplaner samt bygglov. Utöver det ska områdesplanen vara ett stöd för åtgärder i trafiksystemet eller i utvecklingen av allmänna platser och naturområden.

Områdesplanen syftar till att bevara karaktärsdrag och kvaliteter i landskapet och den byggda miljön. Fram till 2050 föreslås främst Björknäs centrum och området österut vid Centralplan att utvecklas för att bli en attraktiv mötesplats med verksamheter och bostäder. Detta kan ske genom förtätning av befintlig bebyggelse och omvandling av redan hårdgjord mark, ytor som sedan tidigare är asfalterade, stenlagda eller grusade. Omfattning på föreslagen bebyggelse, dess utseende och andra frågor kommer utredas och prövas inom ramen för en planprocess för respektive plats.

Områdesplanen är inte juridiskt bindande men visar på kommunens viljeinriktning för områdets bevarande och utveckling.

Björknäs Eknäs artikelbild.jpg

Har du synpunkter?

Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till områdesplan via e-post.

Sidan uppdaterades: