Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration som visar en gata med hus på sidorna.

Nobelberget

Projektet Nobelberget går ut på att skapa en tät, stadsmässig bebyggelse med bland annat bostadshus, plats för handel och kontor och en förskola. Några av de gamla industribyggnaderna ska bevaras.

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Sedan januari 2024 pågår inflyttning i det tredje bostadskvarteret på Nobelberget. Läs mer om kvarteret på toppen av Nobelberget här. Inflyttning i det första bostadskvarteret skedde under oktober 2020 och i det andra kvarteret under sommaren 2022.

Byggaktör för bostäderna på Nobelberget är Atrium Ljungberg och totalentreprenör TL Bygg, dotterbolag till Atrium Ljungberg. Läs mer om den nya stadsdelen på Nobelberget på Atrium Ljungbergs hemsida.

Panncentralen, en ny förskola i en kulturhistorisk byggnad, öppnade i januari 2021. Läs mer om förskolan på Jensens hemsida.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 april 2018, § 93, (sidan 36). Den 25 maj 2018 vann antagandebeslutet laga kraft.

Planen i korthet

Planområdet är beläget på västra Sicklaön väster om Sickla industriväg. Genom den nya detaljplanen skapas förutsättningar för att bygga cirka 550 bostäder samt kontor, andra verksamheter och förskola. Det ska även öppnas för genomfart av gång- och cykeltrafik som skapar en viktig öst-västlig förbindelse genom området, som idag är relativt slutet. I området planeras en park med lekpark.

Panncentralen med skorsten samt Formalinfabriken ska sparas, i övrigt rivs befintlig bebyggelse.

Området kommer att ha mycket god tillgång till service och kollektivtrafik.

Startskede

Projektet startade våren 2010, sedan förslaget till start-pm godkänts av politikerna i kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Detaljplanen för Nobelberget ska ge förutsättningar för att utveckla området med nya bostäder, lokaler för handel och kontor samt en förskola och andra utbildningslokaler.

Detaljplanen möjliggör en ganska hög exploatering. Bostadshusen mot Sickla industriväg föreslås få sex till sju våningar medan punkthusen på höjden i planområdets inre föreslås få tio våningar. Det nio våningar höga kontorshuset i områdets södra del ska sparas och byggas samman med en ny laboratorie- och kontorsbyggnad i nio våningar för Akzo Nobels verksamhet. Även den före detta formalinfabriken i områdets norra del bevaras. Den kan komma att innehålla en förskola och andra utbildningslokaler.

En antikvarisk förundersökning av området har gjorts inför detaljplaneringen. I rapporten beskrivs och klassificeras de enskilda byggnadernas kulturvärden.

Ett miljöproblem är att området är bullerstört från omgivande trafik. Det är därför viktigt att utforma bebyggelsens så att tysta miljöer skapas både inomhus och på de gemensamma gårdarna mellan bostadshusen. Marken i området måste saneras innan den är lämplig för bostäder.

Samråd om Nobelberget hölls kring årsskiftet 2010/11. Atrum Ljungberg AB köpte fastigheten där Nobelberget ligger 2014. Det ledde till ett omtag i planeringen och ett förnyat samråd.

Förslaget till detaljplan var utställt för ett andra samråd i januari-februari 2017. Hösten 2017 var planförslaget utställt för granskning.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: