Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sickla skola - hösten 2023

Under hösten har arbetet med grunden för nya hus C påbörjats. Huset kommer att stå på en platta av betong. När betongplattan är gjuten kommer huset att byggas upp av en stålstomme - husets "skelett". Våningsplanen utgörs av prefabricerade betongbjälklag som monteras allt eftersom stålstommen reses. Arbetet med stommen kommer vara klart under början av 2023.

När stommen är på plats kommer takarbetena att påbörjas. Taket är ett traditionellt sadeltak täckt i plåt. Parallellt med takarbetena kommer ytterväggarna att monteras. Ytterväggarna kommer sedan att bekläs med ett gult tegel och en sockel i svart tegel. Under den senare delen av våren när tak, ytterväggar och fönster är på plats är huset tätt, det vill säga att huset står emot väta och vind.

Illustration av nordöstra fasaden på Hus C.

Sickla skola - sommaren 2023

Hus C

Bygget av Hus C fortsätter under sommaren, men med lägre aktivitet.

Hus D

Hus D kommer att byggas till för att få en större skolmatsal och ge plats till det ökade elevantalet i framtiden. Arbetet påbörjas v.25 (19 juni) och beräknas vara klart till årsskiftet. I sommar gör vi förberedande arbeten innan tillbyggnaden kan utföras och dessa består av enligt nedan.

Pålning

Under sommaren borras 29 pålar ner. Det sker vecka 25 och 26. Arbetet sker mellan klockan 07.00 och 19.00 för att hinna klart. Det är uppehåll i arbetet mellan kl 8 och 9, då de flesta barn lämnas den tiden och det är verksamhet på förskolegården.

En bullerutredning har gjorts för att kartlägga hur ljudet sprider sig. Vi sätter nu upp tre meter höga bullerskydd mot Växthuset och mot fotbollsplanen. Vi säkerställer att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplats hålls och sätter ljudmätare på Växthusets fasad. Ljudnivåerna bevakas direkt efter att arbetet inletts.

Omläggning av dagvattenledningar

När pålningen är klar kommer vi att flytta dagvattenledningar som går mellan Hus D och Sickla gymnastikhall. Vi behöver också anlägga ett så kallat fördröjningsmagasin för att låta dagvatten (regnvatten) gå ut i kommunens huvudstammar i lagom takt.

Nytt entréparti

Under sommaren kommer ett nytt entrépart att installeras på Hus D. Arbetena inleds i augusti/september.

Sickla 2.pngTillbyggnad av matsal i Hus D och nytt entréparti. Nya Hus C i bakgrunden. Illustration: Schark arkitekterTillbyggnad av matsal i Hus D och nytt entréparti. Nya Hus C i bakgrunden. Illustration: Schark arkitekter

Sidan uppdaterades: