Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Solsidan, planändringar

Ändring av stadsplanerna S123, S186 och detaljplan 574 för Solsidan i Saltsjöbaden. Planändringen syftar till att föra in begränsningar av hur många bostäder som får inredas per villafastighet.

Profilbild saknas

Ylva Hedin

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 8 november 2017.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter

 • Antagande

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar enkla planer.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Planförslaget är utställt för granskning under perioden 10 september 2020 till och med 22 oktober 2020.
 • Här nedan kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.
 • Planhandlingar finns under granskningsfliken under status och handlingar.
 • Efter granskningsperiodens slut sammanställs de inkomna synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande. Inför antagandet kommer granskningsutlåtandet att publiceras på den här webbsidan och i samband med det skickas ett meddelande till alla som inkommit med synpunkter under samråd och granskning med information om när miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta planförslaget.

En ändring av stadsplanerna S123, S186 och detaljplan DP574 tas nu fram för Solsidan. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med planändringen är att begränsa antalet tillåtna lägenheter per fastighet genom att införa en generell bestämmelse om att det högst får finnas två lägenheter per fastighet i enlighet med det tilläggsbeslut som fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 24 juni §163. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 10 september 2020 till och med 22 oktober 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Finns under granskningsfliken under status och handlingar.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbadens centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 94 77.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Ylva Hedin telefon
08-718 94 77, e-post: ylva.hedin@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2017/168 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2017/168
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 22 oktober 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: http://www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Startskede

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 8 november 2017.

Detaljplan

Under tiden den 25 april 2018 till - 23 maj 2018 fanns planförslaget utställt för samråd i Nacka stadshus, Granitvägen 15 samt på tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbadens centrum och i Nacka Forum.

Samrådsdokumentet finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Sidan uppdaterades: