Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Solsidan i Saltsjöbaden

Ändring av stadsplanerna S123, S186 och detaljplan 574 för Solsidan i Saltsjöbaden. Planändringen syftar till att föra in begränsningar av hur många bostäder som får inredas per villafastighet.

Profilbild saknas

Ylva Hedin

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 8 november 2017.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter

 • Antagande

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar enkla planer.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Vad händer nu och i nästa steg?

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 17 mars 2021. Här kan du läsa protokollsutdraget (PDF-dokument, 183 kB)

Beslutet att anta planändringen har överklagats och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för behandling. Planändringen har inte börjat gälla än utan blir giltig först när den vinner laga kraft. Information om detta kommer att publiceras på denna sida.

Ett informationsbrev har skickats ut till de boende som berörs av den föreslagna planändringen. Här kan du läsa informationsbrevet. (PDF-dokument, 752 kB)

Planhandlingarna finns fortsatt att ta del av under respektive skede under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 8 november 2017.

Detaljplan

Under tiden den 25 april 2018 till - 23 maj 2018 fanns planförslaget utställt för samråd i Nacka stadshus, Granitvägen 15 samt på tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbadens centrum och i Nacka Forum.

Samrådsdokumentet finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Sidan uppdaterades: