Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Kummelnäs (område G)

Det här bostadsområdet i norra Boo omvandlas till permanentboende genom att större byggrätter införs och kommunalt vatten och avlopp anläggs. Däremot kan inga nya bostadsfastigheter bildas, enligt detaljplanen.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kummelnäs vägförening har byggt om vägarna i område G i egen regi.
 • Kommunens entreprenör Veidekke AB bygger om Vikingshillsvägen med tillhörande vatten och avlopp. Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden och planeras vara klart under kvartal 4 2019.
 • Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i område G måste vänta tills delar av Vikingshillsvägen är ombyggd och vägen kan användas på normalt vis. Under ombyggnaden av Vikingshillsvägen klarar vägen inte de tunga transporter som blir följden av en utbyggnad i område G samtidigt som det rent praktiskt inte är möjligt.
 • Nytt samråd på grund av en ändring i förslaget till detaljplan.
  Samrådstid 5 juni till den 6 september 2018.
  Syfte med ändringen av detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G) i Boo (DP560), är att införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnad. För merparten av fastigheterna inom området införs en bestämmelse som reglerar att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader fått bygglov för fler än två bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa inte ska bli planstridiga.
  Läs mer i nyheten.

detaljplanering

Huvudmannaskapet för sydöstra Kummelnäs är enskilt. Det innebär att områdets vägförening kommer att behålla ansvaret för vägar och grönområden samt för dagvattenhanteringen inom allmän plats i området.

När planeringen bygger på att en vägförening ska behålla ansvaret för allmän plats bedrivs arbetet enligt en kommunal strategi för kortsiktig planering. Det innebär bland annat att inga nya avstyckningar föreslås och att planen inte ska leda till att den kommunala servicen i området byggs ut.

Laga kraft

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 22 juli 2014. Nu kan fastighetsägarna få bygglov enligt bestämmelserna i den nya detaljplanen.

gatukostnader

Parallellt med detaljplanen för sydöstra Kummelnäs, område G, har en
gatukostnadsutredning tagits fram. Gatukostnadsutredningen gäller för de
fastigheter inom område G som har utfart direkt mot Kummelnäsvägen. Principerna
för uttag av gatukostnader antogs av kommunstyrelsen den 3 mars 2014.

Berörda fastighetsägare ska erlägga gatukostnader till kommunen när detaljplanen för
sydöstra Kummelnäs har vunnit laga kraft och när hela Kummelnäsvägen är utbyggd
och försedd med gång- och cykelbana. Kommunen kommer att fakturera varje
fastighetsägare för gatukostnader enligt antagna principer.

Markavvattning kring Karbosjön

Nacka kommun har med stöd av länsstyrelsen ansökt om tillstånd för markavvattning kring Karbosjön. Markavvattningen är en viktig åtgärd i samband med detaljplanering och arbeten med Vikingshillsvägen, som är en av huvudvägarna genom området.
Läs mer om markavvattning under projekt Vikingshillsvägen

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.