Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Kummelnäs (område G)

Det här bostadsområdet i norra Boo omvandlas till permanentboende genom att större byggrätter införs och kommunalt vatten och avlopp anläggs. Däremot kan inga nya bostadsfastigheter bildas, enligt detaljplanen.

Fredrik Bengtsson

Fredrik Bengtsson

Kommunens Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området måste vänta tills delar av Vikingshillsvägen är ombyggd och vägen kan användas på normalt vis. Under ombyggnaden av Vikingshillsvägen klarar vägen inte de tunga transporter som blir följden av en utbyggnad.
  • Kommunens entreprenör Veidekke AB bygger om Vikingshillsvägen med tillhörande vatten och avlopp. Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden och planeras vara klart under sista kvartalet 2019.
    Information om stabsbyggnadsprojektet Vikingshillsvägen
  • Arbete med en ändring av detaljplanen för området pågår.

Kummelnäs vägförening har byggt om vägarna i området i egen regi.

detaljplanering

Huvudmannaskapet för sydöstra Kummelnäs är enskilt. Det innebär att områdets vägförening kommer att behålla ansvaret för vägar och grönområden samt för dagvattenhanteringen inom allmän plats i området.

När planeringen bygger på att en vägförening ska behålla ansvaret för allmän plats bedrivs arbetet enligt en kommunal strategi för kortsiktig planering. Det innebär bland annat att inga nya avstyckningar föreslås och att planen inte ska leda till att den kommunala servicen i området byggs ut.

Laga kraft

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 22 juli 2014. Nu kan fastighetsägarna få bygglov enligt bestämmelserna i den nya detaljplanen.

gatukostnader

Parallellt med detaljplanen för sydöstra Kummelnäs, område G, har en
gatukostnadsutredning tagits fram. Gatukostnadsutredningen gäller för de
fastigheter inom område G som har utfart direkt mot Kummelnäsvägen. Principerna
för uttag av gatukostnader antogs av kommunstyrelsen den 3 mars 2014.

Berörda fastighetsägare ska erlägga gatukostnader till kommunen när detaljplanen för
sydöstra Kummelnäs har vunnit laga kraft och när hela Kummelnäsvägen är utbyggd
och försedd med gång- och cykelbana. Kommunen kommer att fakturera varje
fastighetsägare för gatukostnader enligt antagna principer.

Arbete med planändring pågår

Detaljplanen för sydöstra Kummelnäs (område G) vann laga kraft 2014.

Nu pågår ett arbete för att kunna göra en mindre ändring i detaljplanen. Syftet är att införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnader. För merparten av fastigheterna införs en bestämmelse som innebär att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader fått bygglov för fler än två bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa inte ska bli planstridiga.

Samråd om förslaget till planändring hölls från den 5 juni till den 6 september 2018.
Samrådsförslag om planändring - planbeskrivning

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurering av diken, ett så kallat markavvattningsföretag. Mark- och miljödomstolens miljödom kom den 21 mars 2012.

Kommunen ansökte om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området och för att minska risken för översvämningar vid Vikingshillsvägen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.