Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sydöstra Kummelnäs (område G)

Det här bostadsområdet i norra Boo omvandlas till permanentboende genom att större byggrätter införs och kommunalt vatten och avlopp anläggs. Däremot kan inga nya bostadsfastigheter bildas, enligt detaljplanen.

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Nacka kommun har lämnat över projektet till Nacka vatten och avfall som kommer att svara för utbyggnaden av vatten och avlopp inom området.
  • Upphandlad entreprenör är Frentab och byggledare på plats är Rockstore Engineering.
  • Utbyggnad av kommunalt VA i område G startade i september 2020 och kommer att ta cirka 1,5 år att genomföra. Dock kommer fastigheter ges möjlighet att anslutas succesivt när det är möjligt.
  • Etapp 1 och 2 är vägarna öster om Vikingshillsvägen, därefter påbörjas västra sidan
  • Den va-tekniska lösningen för spillvatten är så kallat LTA – lågtryckavlopp. Detta innebär att samtliga fastigheter behöver ha en pump oavsett huset ligger högre eller lägre än vägen. Denna pump tillhandahåller NVOA. Läs mer om LTA - lågtrycksavlopp här.
  • Läs mer om anslutning till anslutning till kommunalt vatten och avlopp här.
  • Du hittar också mer information under "Övriga dokument" längre ner på den här sidan.

Kummelnäs vägförening har byggt om vägarna i området i egen regi.

detaljplanering

Huvudmannaskapet för sydöstra Kummelnäs är enskilt. Det innebär att områdets vägförening kommer att behålla ansvaret för vägar och grönområden samt för dagvattenhanteringen inom allmän plats i området.

När planeringen bygger på att en vägförening ska behålla ansvaret för allmän plats bedrivs arbetet enligt en kommunal strategi för kortsiktig planering. Det innebär bland annat att inga nya avstyckningar föreslås och att planen inte ska leda till att den kommunala servicen i området byggs ut.

Laga kraft

Detaljplanen började gälla (vann laga kraft) den 22 juli 2014. Nu kan fastighetsägarna få bygglov enligt bestämmelserna i den nya detaljplanen.

gatukostnader

Parallellt med detaljplanen för sydöstra Kummelnäs, område G, har en
gatukostnadsutredning tagits fram. Gatukostnadsutredningen gäller för de
fastigheter inom område G som har utfart direkt mot Kummelnäsvägen. Principerna
för uttag av gatukostnader antogs av kommunstyrelsen den 3 mars 2014.

Berörda fastighetsägare ska erlägga gatukostnader till kommunen när detaljplanen för
sydöstra Kummelnäs har vunnit laga kraft och när hela Kummelnäsvägen är utbyggd
och försedd med gång- och cykelbana. Kommunen kommer att fakturera varje
fastighetsägare för gatukostnader enligt antagna principer.

Arbete med planändring avbrutet

Detaljplanen för sydöstra Kummelnäs (område G) vann laga kraft 2014.

Den 6 december 2017 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till ändring av fem detaljplaner i delar av Velamsund och Kummelnäs. Syftet var att kunna göra en mindre ändring i detaljplanen och införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnader. Nu har det arbetet avbrutits. Läs mer om beslutet och bakgrunden här

Miljödom

Sänkning av medelvattenståndet i Karbosjön

Kommunen har fått beviljat ett tillstånd till markavvattning genom sänkning av Karbosjöns medelvattenstånd och restaurering av diken, ett så kallat markavvattningsföretag. Mark- och miljödomstolens miljödom kom den 21 mars 2012.

Kommunen ansökte om miljödomen för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för hantering av dagvatten i området och för att minska risken för översvämningar vid Vikingshillsvägen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: