Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tollare med kaj

Tollare

Tollare ska bli en skärgårdsstad där närheten till naturen och vattnet tas till vara. Omkring 1100 nya bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och arbetsplatser ska finnas i området. Utmed Lännerstasundet ska en strandpromenad och en småbåtshamn byggas.

Jonas Nylander

Jonas Nylander

Kommunens Projektledare

Profilbild saknas

Johan Wikefeldt

Bonavas projektchef

072-5141993

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Pilträd har planterats på Tollare kaj. Träden bidrar till att hantera dagvattnet på kajen, ger renare luft, skugga och vindskydd. Dessutom är träden en viktig länk för spridning av olika arter, vilket ökar den biologiska mångfalden.

  • Busstrafiken i Tollare startar på prov 23 augusti.
    Bussens provtrafikering pågår från augusti 2021 till juni 2022 och under perioden ska busstrafiken löpande utvärderas när det gäller framkomligheten. När provperioden är slut fattas beslut om trafiken blir permanent och vilka linjer som kommer trafikera Tollare. Här kan du läsa mer om bussen till Tollare.
  • Kommunen har tagit över driftansvaret för vägunderhåll för Hedenströms väg, Tollare torg, Barkerivägen samt den del av Tollarevägen som går västerut från korsningen Hedenströms väg/Tollarevägen och ansluter mot Barkerivägen.
  • Kommunen har nu tagit över driftansvar för vägunderhållet för resterande del av Tollarevägen, Godtemplarvägen, Godtemplargränd, Kolonigränd, Dansbanevägen samt Valsvägen.

Vill du veta mer om vad som händer i Tollare?

Byggaktören Bonava har mer information på sin hemsida.

Tollare utvecklas etappvis

Eftersom Tollare är ett stort utvecklingsområde sker både detaljplaneringen och byggandet i en rad etapper, som regleras i fem olika detaljplaner. Alla detaljplaner har vunnit laga kraft, det vill säga börjat gälla, och utbyggnadsarbeten pågår eller är färdiga. Läs mer på undersidorna om pågående projekt.

Planprogram för Tollare

Utvecklingen av Tollare bygger på ett samlat planprogram från 2005. En reviderad skiss över området antogs 2006.
Planprogram för Tollare
Reviderad programskiss

För frågor rörande vatten och avlopp vänligen kontakta Nacka vatten och avfall.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: