Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vikingshill och Sommarbo (område C)

Vikingshill och Sommarbo i norra Boo ska få kommunalt vatten och avlopp samt ges större byggrätter. Vägföreningen behåller ansvaret för vägarna. Hänsyn tas till kulturhistoriska värden och landskapsbild i området.

Profilbild saknas

Hanna Flygt

Projektledare

Profilbild saknas

Therese Sjöberg

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har blivit överklagat och ärendet har lämnats över till mark- och miljödomstolen för överprövning.

  • Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 att anta detaljplanen och ingå föreslagna genomförandeavtal med vägföreningarna.
  • De synpunkter som kom in under Utställning 3 har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande. Du hittar det under fliken Antagande, under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.
  • Samtliga aktuella handlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida. Klicka på önskat skede, så visas handlingarna. Övriga handlingar från processens gång finns här.
  • Här är bildserien som visades under informationsmötet den 24 oktober 2017. (PDF-dokument, 1,4 MB)

detaljplanering

Projektet startade i februari 2010, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse på befintliga bostadsfastigheter och att bygga ut ledningar för kommunalt vatten och spillvatten. Områdets karaktär, landskapsbild och bebyggelsemönster ska bevaras och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas. Enligt förslaget till detaljplan kan inga nya bostadsfastigheter bildas.

Området ska även i fortsättningen ha enskilt huvudmannaskap för vägar. Det innebär att vägföreningarna ansvarar för vägar, park och naturmark. Nacka kommun kommer att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i områdets vägar i samarbete med vägföreningarna.

Samråd om planförslaget
Samråd om förslag till detaljplan Vikingshill och Sommarbo pågick 19/10 - 24/11 2010.

Granskning/utställning 1 av planförslaget
Planförslaget för Vikingshill och Sommarbo var utställt mellan den 13 maj 2011 och den 21 juni 2011.

Antagande
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 24 november 2014. Detaljplanen överklagades. Länsstyrelsen upphävde beslutet att anta detaljplanen den 30 september 2015. Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte borde ha avgränsat planområdet på så sätt att gångvägen i områdets södra del (Fagernäsvägen) undantogs från planläggning. Det har justerats i det reviderade förslaget till detaljplan, därför genomfördes en ny utställning av planförslaget (Utställning 2).

Granskning/utställning 2 av planförslaget
Detaljplanen ändrades så att den södra delen av Fagernäsvägen (över Velamsund 6:1 och 1:1) nu ingår i planområdet och blir en allmän gångväg som sköts av vägföreningen. Ändringarna har gjorts enligt länsstyrelsen synpunkter då de upphävde kommunens antagandebeslut.

Sammanfattning av inkomna synpunkter fram till antagande samt planenhetens kommentarer finns i utlåtandet. Där finns även en sammanfattning av de förändringar av planförslaget som gjorts fram till antagandet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 9 december 2015 att ställa ut detaljplanen för granskning en andra gång.

Antagande 2
Det reviderade planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2016. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 9 maj 2017 att upphäva kommunens antagandebeslut. Domstolen ansåg att en av detaljplanens bestämmelser inte uppfyllde kraven på tydlighet. Syftet med bestämmelsen var att hantera befintliga byggnader som på något sätt inte överensstämde med detaljplanens generella bestämmelser.

Utställning 3
För de flesta fastigheter i området fungerar fortfarande detaljplanens föreslagna bestämmelser, men vissa fastigheter behövde få särskilda bestämmelser i stället för den bestämmelse som domstolen inte godkände. Områdets befintliga byggnader har därför inventerats för att avgöra vilka byggnader som avviker från detaljplanens generella bestämmelser om byggnadsarea, höjd och avstånd till fastighetsgräns.

Planförslaget har därefter arbetats om. Detaljplanens generella bestämmelser har justerats för att så många befintliga byggnader som möjligt ska rymmas inom detaljplanens generella bestämmelser. För de fastigheter vars befintliga byggnader, trots justeringarna, avviker från detaljplanens generella bestämmelser, har särskilda bestämmelser införts för att befintliga byggnader ska ha stöd i detaljplanen.

Utöver de omarbetningar som gjorts för att befintliga byggnader ska få stöd av detaljplanen har även en genomgång av de önskade justeringar som framkom under de drop-in-tillfällen som anordnades i oktober 2017 utförts. De justeringar som ryms inom ramen för detaljplanens syfte om att bevara områdets karaktär och som bedömts lämpliga, samt är förenliga med gällande lagstiftning, har arbetats in i planförslaget.

I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget. En redogörelse över fastigheter som är berörda av inlösen/rättighetsupplåtelse respektive släntanpassning på tomtmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns i genomförandebeskrivningen.

Utställning 3 pågick mellan 15 december 2017 och 29 januari 2018. Läs utställningshandlingarna under fliken Granskning, under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

Antagande 3
Det reviderade planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2018.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har blivit överklagat och ärendet har lämnats över till mark- och miljödomstolen för överprövning. Läs antagandehandlingarna under fliken Antagande, under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

nytt höjdsystem

Plankartan har uppdaterats till ett nytt höjdreferenssystem RH2000 (tidigare användes RH00). Skillnaden mellan systemen är 0,524 m. Höjden +2,0 m i RH00 motsvarar höjden + 2,5 m i RH2000. Ändringen påverkar inte fastigheternas möjlighet att bebyggas jämfört med tidigare förslag till detaljplan. Men plankartan i granskning/utställning 2 utgår från det nya höjdreferenssystemet.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.