Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
flygfoto över Vikingshill/Sommarbo

Vikingshill och Sommarbo (område C)

Vikingshill och Sommarbo i norra Boo ska få kommunalt vatten och avlopp samt ges större byggrätter. Vägföreningen behåller ansvaret för vägarna. Hänsyn tas till kulturhistoriska värden och landskapsbild i området.

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen har vunnit laga kraft 1 juli 2020

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 1 juli 2020 att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att mark- och miljödomstolens beslut står fast och att detaljplanen därmed har vunnit laga kraft. Laga krafthandlingar finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR till höger på denna sida.

  • Kommunens beslut i november 2018 att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandena i december 2019. Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandena överklagades till Mark- och miljööverdomstolen i januari 2020.
  • Samtliga aktuella handlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida. Klicka på önskat skede, så visas handlingarna. Övriga handlingar från processens gång finns här.

Utbyggnad av vägar samt vatten och spillvatten

  • Nacka kommun har fått ett föreläggande om att inrätta VA-verksamhetsområde samt bygga ut vatten och avlopp i området. Föreläggandet har överklagats, eftersom kommunen bedömer att det behövs mer tid för att genomföra utbyggnaden. Läs mer om bakgrunden och överklagandet här
  • Det finns ett genomförandeavtal mellan kommunen och vägföreningarna i området, som reglerar samarbetet för att bygga ut vägar samt vatten och spillvatten. Nacka kommun och NVOA har en dialog med vägföreningarna för att förbereda inför utbyggnad.

detaljplanering

Projektet startade i mars 2010, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse på befintliga bostadsfastigheter och att bygga ut ledningar för kommunalt vatten och spillvatten. Områdets karaktär, landskapsbild och bebyggelsemönster ska bevaras och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas. Enligt förslaget till detaljplan kan inga nya bostadsfastigheter bildas.

Området ska även i fortsättningen ha enskilt huvudmannaskap för vägar. Det innebär att vägföreningarna ansvarar för vägar samt park- och naturmark. Nacka kommun kommer att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i områdets vägar i samarbete med vägföreningarna.

Samråd om planförslaget
Samråd om förslag till detaljplan Vikingshill och Sommarbo pågick i oktober - november 2010.

Granskning/utställning 1 av planförslaget
Planförslaget var utställt i maj-juni 2011.

Antagande 1
Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 24 november 2014. Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet att anta detaljplanen den 30 september 2015. Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte borde ha avgränsat planområdet på så sätt att gångvägen i områdets södra del (Fagernäsvägen) undantogs från planläggning.

Granskning/utställning 2 av planförslaget
Detaljplanen ändrades så att den södra delen av Fagernäsvägen (över Velamsund 6:1 och 1:1) ingick i planområdet som en allmän gångväg som sköts av vägföreningen. Ändringarna gjordes i enlighet med länsstyrelsens synpunkter då de upphävde kommunens antagandebeslut.

Detaljplanen ställdes ut på en andra granskning i december 2015/januari 2016.

Antagande 2
Det reviderade planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2016. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 9 maj 2017 att upphäva kommunens antagandebeslut. Domstolen ansåg att en av detaljplanens bestämmelser inte uppfyllde kraven på tydlighet. Syftet med bestämmelsen var att hantera befintliga byggnader som på något sätt inte överensstämde med detaljplanens generella bestämmelser.

Utställning 3
För de flesta fastigheter i området fungerade fortfarande detaljplanens föreslagna bestämmelser, men vissa fastigheter behövde få särskilda bestämmelser i stället för den bestämmelse som domstolen inte godkände. Områdets befintliga byggnader inventerades därför för att avgöra vilka byggnader som avviker från detaljplanens generella bestämmelser om byggnadsarea, höjd och avstånd till fastighetsgräns.

Planförslaget arbetades därefter om. Detaljplanens generella bestämmelser justerades för att så många befintliga byggnader som möjligt ska rymmas inom detaljplanens generella bestämmelser. För de fastigheter vars befintliga byggnader, trots justeringarna, avvek från detaljplanens generella bestämmelser infördes särskilda bestämmelser för att befintliga byggnader ska ha stöd i detaljplanen.

Utöver de omarbetningar som gjorts för att befintliga byggnader ska få stöd av detaljplanen utfördes även en genomgång av de önskade justeringar som framkom under de drop-in-tillfällen som anordnades i oktober 2017. De justeringar som rymdes inom ramen för detaljplanens syfte om att bevara områdets karaktär och som bedömdes lämpliga, samt var förenliga med gällande lagstiftning, arbetades in i planförslaget.

Därefter ställdes planförslaget ut på en tredje utställning, som pågick i december 2017 - januari 2018.

Antagande 3
Det reviderade planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2018.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i december 2019. Beslutet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: