Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Barmarksunderhåll och plantering kring vägar

Dagvattenavledning

När sandupptagningen är klar i början på maj så börjar vi alltid med att slamsuga dagvattenbrunnarna från sand och annat skräp. Om vatten blir stående i vägkroppen minskar bärigheten avsevärt och påverkar vägarnas fortbestånd. Det är därför viktigt att avledningen av dagvatten fungerar. Vatten från vägarna kan annars tränga in i fastigheter och orsaka stora skador.

Målning av väglinjer

Under vintern förstörs ofta de trafikmålningar som finns på vägarna av vinterväghållningens maskiner och av snö, salt och grus. Direkt efter att sandsopningen kommit igång på våren fyller vi i linjer och övriga markeringar som skavts bort under vintern. Sträckor utanför skolor, centrala cykelstråk och större korsningar är exempel på det som prioriteras först.

Gröna ytor

Två gånger per år utför vi slåtter längs med sidorna av de större busstrafikerade vägarna. Buskar och träd tuktas för att trafikanterna ska ha så god sikt som möjligt. Det är särskilt viktigt i vägkorsningar, så att du som trafikant kan se om det kommer någon bil, cykel eller fotgängare från korsande väg. Alla fastighetsägare bör kontrollera att växtlighet från den egna tomten inte utgör något hinder för trafiken.

Så här kan du som fastighetsägare hjälpa oss

Ladda gärna ner broschyren i pdf-format "Så åtgärdar du växtligheten kring din tomt" . Här finns råd till dig som fastighetsägare om hur du kan bidra till en säkrare trafikmiljö

Läs mer om trafikfarlig växtlighet här

slåttermaskin-670x290.jpgOlovlig tippning

Grovsopor, trädgårdsavfall och andra sopor hänvisar vi till närmaste kretsloppscentral.
Här hittar du information om kommunens kretsloppscentraler och deras öppettider.
Här kan du anmäla om du hittar en olovlig tippning längs med vägen eller i naturen.

Asfaltprogram

Tung trafik och bilarnas dubbdäck sliter hårt på asfalten. Eftersom asfalt är en petroleumprodukt sker även ett naturligt åldrande genom oxidation. Kraftig spårbildning där vatten blir stående ökar risken för vattenplaning. Vart femte år görs en inventering för att veta vilka vägar som har störst underhållsbehov och utifrån den görs en prioritering som resulteras i ett årligt beläggningsprogram. Varje år förnyas alltså stora vägytor. Det sker till största delen under perioden juni till september.

Dammbindning

Nacka kommun använder Dustex som dammbindemedel på grusvägar. Det är effektivt och limmar ihop gruset och dammet i vägbanan. Vägbanan blir hård och slitstark. Dustex är ett miljövänligt dammbindemedel tillverkat av lignin, naturens eget bindemedel. Det är ofarligt för såväl människor som djur. Dustex är inte allergiframkallande och har heller ingen negativ inverkan på växterna.
Dustex är biologiskt nedbrytbart och ger inte upphov till några miljöfarliga sönderdelningsprodukter.


Sidan uppdaterades: