Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikfarlig växtlighet

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av växtlighet. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Det är svårt att upptäcka barn i trafiken och barn har svårt att upptäcka trafikfarorna i tid. Du kan enkelt göra viktiga insatser och förbättra säkerheten, inte minst för barnens trafikmiljö.

Alla fastighetsägare har ansvar

Alla fastighetsägare ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut från tomten över gatu- och parkmark. Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig enligt plan- och bygglagen.

Plan- och Bygglagen, 8 kap. 15 § "En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Felanmäl trafikfarlig växtlighet på privat mark

Vid anmälan om trafikfarlig växtlighet på privat mark skapas ett tillsynsärende. Ett tillsynsärenden behöver ha en tydlig mottagare för att kunna handläggas.

  • uppge den berörda fastighetens adress eller fastighetsbeteckning
  • det går bra att ange flera fastigheter i samma ärende, så länge det finns tydliga adresser med gatunummer eller fastighetsbeteckningar
  • anmälningar utan tydlig mottagare, som ett bostadsområde eller gator utan specifika gatunummer, avslutas utan åtgärd.

Den anmälda fastighetsägaren kan komma att bli förelagd att vidta rättelse, vilket kan bli förenat med vite.

Före och efter 670x290.jpg

Så här kan vi tillsammans öka säkerheten

För att trafiksäkerheten ska fungera i bostadsområdet krävs fri sikt. Häckar, buskar eller träd på en tomt får inte skymma sikten. Växtligheten från tomten får inte heller hänga ut över gator eller gång- och cykelbanor. Viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, renhållningsfordon och brevbärare är beroende av att komma fram. Det är också viktigt att växtligheten inte skymmer ljusflödet från gatubelysningen eller går upp i ledningar.


Du som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att trafiken kan passera under växterna utan problem.För att trafikanter ska kunna passera behövs en fri höjd på minst:
- 2,5 meter över gångbana
- 3,2 meter över cykelbana
- 4,6 meter över körbana.
Grenar som hänger längre ned över gatan ska du beskära.


Du som har utfart mot gata
Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Sikttriangeln ska sträcka sig 2,5 meter åt vardera håll.Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelbana, ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Sikttriangeln ska sträcka sig minst 10 meter åt vardera håll


vaxtlighet-kring-belysning.JPG
Gatubelysning

För dig som är fastighetsägare är det viktigt att hålla undan växtligheten så ljusflödet från gatubelysning når ned till gatan eller gång- och cykelbanan.

Hela ljustriangeln ska synas och det uppnås genom att inte låta växtligheten nå upp närmare än två meter från armaturen.

För att undvika störningar på belysningsnätet ska du också se till att träd och buskar inte växer upp i ledningarna.

Observera att ledningar kan vara strömförande så vidrör dem inte i samband med beskärning. Om du har växtlighet som redan idag når upp till ledningarna kontaktar du kommunen så gör utbildad personal en inledande beskärningsåtgärd som du sedan kan underhålla.

Rekommendationer kring plantering av buskar och träd

Det är viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häckar och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Sidan uppdaterades: