Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vem ansvarar för vägen?

I Nacka är det kommunen, Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar för vägarna. De är så kallade väghållare.

Väghållaren ansvarar för vägen

  • Nacka kommun är väghållare för de flesta vägarna i kommunen.
  • Trafikverket är väghållare för Värmdöleden, Ältavägen och Järlaleden (Planiarondellen-Södra Länken).
  • Vägföreningar (enskilda väghållare) är väghållare för mindre enskilda vägar, främst i Saltsjö-Boo.

Väghållarens ansvar

  • Drift och underhåll av vägen.
  • Trafiksäkerhetsåtgärder som snöröjning, sanduppptagning och slyröjning av växtlighet som kan ge upphov till skymd sikt.
  • Hantering av dagvattnet som alstras inom vägområdet, till exempel genom att anlägga och underhålla diken och brunnar.

Får jag lägga snö från tomten på vägen?

Nej, det får du inte. Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Det är även viktigt att se till att istappar eller snö inte faller ner på gångtrafikanter.
Som fastighetsägare har du skyldighet att ta hand om snön på din tomt. Du får inte lägga ut snö på gatan eller framför plogvall. Ett alternativ är att kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning utför bortforsling av snön.

Väghållarkarta

Om du vill veta om en specifik väg är kommunal, enskild eller Trafikverkets kan du se det i kartan. Mörkblått betyder att vägen är kommunal. Ceriserosa betyder att vägen tillhör kategorin övrigt, vilket innebär att den är enskild eller tillhör Trafikverket.

Klicka på den blå knappen "Karta" ovan för att komma in i kartan. Väl inne i kartan kan du klicka på en punkt där du är intresserad av veta vem som är väghållare.

Kommunalt övertagande av väg

Det finns vägföreningar som har önskemål om att kommunen ska ta över huvudmannaskapet och därmed ansvara för driften och underhållet av vägarna. För att kommunen ska ta över huvudmannaskapet krävs en detaljplaneändring. För att pröva om en detaljplanering är lämplig eller inte behöver vägföreningen skicka in en begäran om planbesked till kommunens planenhet.

Det är viktigt att veta att även vid ett positivt planbesked från planenheten innebär det sedan en lång process att ta fram en detaljplan. Då kommunen har en väntelista på detaljplanearbeten i syfte att ändra huvudmannaskapet, kan det också vara så att detaljplanearbete inte heller påbörjas på en gång. Det beror på att kommunen i första hand prioriterar planläggning av områden som saknar kommunalt vatten och avlopp.

En omvandling till kommunalt huvudmannaskap kan bli kostsamt för vägföreningen eftersom standarden på vägarna måste uppfylla vissa krav. Vägföreningen står i regel alltid för de utgifter som tillkommer för att få vägarna enligt den standard som kommunen kräver.

Sidan uppdaterades: