Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Att söka planbesked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver antas, upphävas eller förändras ska begära ett planbesked av kommunen.

Din begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om det du vill göra omfattar byggnader eller annan anläggning ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadens eller anläggningens karaktär och ungefärliga omfattning.
Hämta blankett för begäran om planbesked (PDF-dokument, 141 kB)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska ge beskedet om ifall ett planarbete kommer att påbörjas eller inte inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in. Om nämnden avser att påbörja ett planarbete ska det av planbeskedet framgå ungefär vid vilken tidpunkt ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen anges i planbeskedet.

Själva planbeskedet går inte att överklaga.

Du får betala för kommunens handläggning av din begäran enligt gällande taxa.
Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster

Boverket har mer information om planbesked

Riktlinjer för bedömning av planbesked

Nacka kommun tillämpar sedan 2010 särskilda riktlinjer när man tar ställning till om detaljplanering ska genomföras när kommunen fått in en ansökan om planbesked. Reviderade riktlinjer antogs av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 16 september 2015 § 177.

Riktlinjerna för planbesked har tagits fram som en vägledning i de fall planarbete inleds med en ansökan om planbesked. De flesta detaljplaner i Nacka startas dock utan planbesked, med stöd av tidigare politiska beslut eller dokument om kommunens territorieutveckling (översiktsplan, planprogram med mera). Syftet med riktlinjerna är dels att tydliggöra när miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att planläggning är lämplig eller inte, dels att kunna ge bättre information om plan- och bygglagens regler och kommunens kriterier vid bedömningen. Riktlinjer kan ge stöd för en prioritering som främjar långsiktigt hållbara detaljplaner och planläggning av sammanhängande områden.
Riktlinjer (PDF-dokument, 76 kB)
Tjänsteskrivelse
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll § 177

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.