Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att söka planbesked

Vill du bygga eller anlägga något som inte stämmer med nuvarande detaljplan eller områdesbestämmelser? I vissa fall kan det vara möjligt, om du börjar med att söka ett planbesked.

Du som vill utföra något som förutsätter att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver antas, upphävas eller ändras ska begära ett planbesked av kommunen. Genom beslut om planbesked får du svar på om kommunen kommer att börja arbeta med att ta fram en ny detaljplan.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till idén att starta ett detaljplanearbete. Det är ingen garanti för att det blir en ny detaljplan. Starten av detaljplanearbetet formuleras senare i ett nytt beslut om planuppdrag.

Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Samtidigt med ett negativt besked ges också alltid en förklaring till beslutet.

Beslut om positivt eller negativt planbesked går inte att överklaga.

Här kan du läsa mer om planprocessen som följer ett positivt planbesked

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad ett planbesked innebär

Att ansöka om planbesked

Din begäran om planbesked ska vara skriftlig. Den ska innehålla en beskrivning av vad du vill få möjlighet att göra. En karta som visar området ska också finnas med. Om det du vill göra omfattar byggnader eller annan anläggning ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadens eller anläggningens karaktär och ungefär hur stor den ska vara.

Hämta blankett för begäran om planbesked (PDF-dokument, 202 kB)

Du betalar för kommunens handläggning av din ansökan enligt gällande taxa. Detta gäller även om du drar tillbaka ansökan eller om beslutet blir negativt.

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster (PDF-dokument, 290 kB)

Vid positivt planbesked ska du också betala för arbetet med att ta fram en ny detaljplan. I den kostnaden ingår kostnad för kommunens nedlagda tid samt kostnad för eventuella utredningar. Kostnaden regleras via planavtal i samband med att uppdraget för detaljplanearbetet beslutas.

Så går prövningen om planbesked till

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Nämnden ska ge besked om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte inom fyra månader från det att ansökan bedöms komplett. Kommunen och den som gjort begäran kan komma överens om en annan tid, både kortare och längre. Om kommunen beslutar att påbörja ett planarbete ska det ingå en tidplan i planbeskedet, som anger ungefär när beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen beräknas att ske.

Planbeskedsärenden som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden från den 30 augusti 2023. Övriga ärenden beslutas av kommunstyrelsen. I prövningen om planbesked prövar kommunen förslagets lämplighet utifrån platsens förutsättningar och med hänsyn till tidigare kommunala beslut och styrdokument.

Kommunen följer sedan 2010 särskilda riktlinjer som utgör en vägledning när man tar ställning till en ansökan om planbesked. Riktlinjerna reviderades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 16 september 2015 § 177.

Riktlinjerna ska dels göra det tydligt när kommunen anser att planläggning är lämplig, dels göra det lättare att ge information om plan- och bygglagens regler och kommunens kriterier vid bedömningen. Riktlinjerna kan ge stöd för en prioritering som främjar långsiktigt hållbara detaljplaner och planläggning av sammanhängande områden.

Riktlinjer (PDF-dokument, 76 kB)

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter; namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning kommer att behandlas för att handlägga din begäran om planbesked enligt 5 kap plan- och bygglagen. Personuppgifterna utgör även underlag för till exempel fakturering av planbeskedet.

Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Läs mer här om Nacka kommuns behandling av personuppgifter

Sidan uppdaterades: