Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att söka planbesked

Du som vill utföra något som förutsätter att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver antas, upphävas eller ändras ska begära ett planbesked av kommunen. Genom beslut om planbesked får du svar på om kommunen har för avsikt att börja ett detaljplanearbete eller inte.

Vad innebär ett planbesked?

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att starta ett detaljplanearbete. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan. Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas anges skälen för detta i planbeskedet.

Beslut om positivt eller negativt planbesked går inte att överklaga.

Här kan du läsa mer om planprocessen som följer ett positivt planbesked

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad ett planbesked innebär

Att ansöka om planbesked

Din begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om det du vill göra omfattar byggnader eller annan anläggning ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadens eller anläggningens karaktär och ungefärliga omfattning.

Hämta blankett för begäran om planbesked (PDF-dokument, 202 kB)

Du får betala för kommunens handläggning av din ansökan enligt gällande taxa. Detta gäller även i de fall ansökan återtas eller om beslutet blir negativt.

Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster (PDF-dokument, 443 kB)

Vid positivt planbesked får du utöver kostnaden för planbesked betala för arbetet med att ta fram en ny detaljplan. I den kostnaden ingår kostnad för kommunens nedlagda tid samt kostnad för eventuella utredningar. Kostnaden regleras via planavtal i samband med att detaljplanearbetet startar.

Så går prövningen om planbesked till

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Nämnden ska ge beskedet om ifall ett planarbete kommer att påbörjas eller inte inom fyra månader från det att ansökan bedöms komplett. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre. Om nämnden avser att påbörja ett planarbete ska det av planbeskedet framgå ungefär vid vilken tidpunkt ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

Planbeskedsärenden som inte berör enskild fastighet eller tomtdelning hanteras av kommunstyrelsen från den 1 januari 2023.

I prövningen om planbesked prövar kommunen förslagets lämplighet utifrån platsens förutsättningar.

Kommunen tillämpar sedan 2010 särskilda riktlinjer som utgör en vägledning när man tar ställning till en ansökan om planbesked. Reviderade riktlinjer antogs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 16 september 2015 § 177.

Syftet med riktlinjerna är dels att tydliggöra när kommunen anser att planläggning är lämplig eller inte, dels att kunna ge bättre information om plan- och bygglagens regler och kommunens kriterier vid bedömningen. Riktlinjer kan ge stöd för en prioritering som främjar långsiktigt hållbara detaljplaner och planläggning av sammanhängande områden.

Riktlinjer (PDF-dokument, 76 kB)

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter, namn, personnummer, adress och fastighetsbeteckning kommer att behandlas för att handlägga din begäran om planbesked enligt 5 kap plan- och bygglagen. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Läs mer här om Nacka kommuns behandling av personuppgifter

Sidan uppdaterades: