Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Karta.

Sydöstra Kummelnäs-ändring (område G)

Syftet med att ändra i detaljplanen är att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inredas per huvudbyggnad.

Tove Mark

Tove Mark

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 22 september 2021.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Detta projekt gäller endast en ändring i gällande detaljplan för Sydöstra Kummelnäs (område G)

Syftet med att ändra i detaljplanen är att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inredas per huvudbyggnad.

Läs den gällande detaljplanen för Sydöstra Kummelnäs (område G) och utbyggnaden i området.

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskning

 • Under tiden 21 april 2022 till och med 19 maj 2022 finns planförslaget utställt för granskning.
 • Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se

 • Du hittar granskningshandlingarna till höger under STATUS och HANDLINGAR.

Ändringen av detaljplanen syftar till att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inrymmas per huvudbyggnad. Under samrådet inkom totalt 8 yttranden från länsstyrelsen, remissinstanser och boende. Lantmäterimyndigheten i Nacka hade synpunkter på utformningen av den tillkommande planbestämmelsen. I övriga yttranden framförs antingen ingen erinran eller att man är positiva till ändringen. Efter samrådet har tillkommande planbestämmelse justerats för att bestämmelsen inte ska bli inaktuell över tid vid eventuella regleringar av fastighetsgränser.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 21 april 2022 till och med 19 maj 2022 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/sydostra-kummelnas-andring

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Orminge centrum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tove Mark telefon 08-718 93 54, e-post: tove.mark@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2021/83 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2021/83
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 19 maj 2022. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: