Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Seveso-anläggning

En Sevesoanläggning är en anläggning som hanterar större mängder farliga kemikalier. I Nacka finns en anläggning av det slaget, Bergs oljehamn, vid norra kusten mellan Nacka strand och Nyckelviken. På grund av riskerna har verksamheten vid Bergs oljehamn en hög säkerhetsnivå.

Sevesolagen

En olycka vid en Sevesoanläggning kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Därför lyder Sevesoanläggningar under lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen kallas Sevesolagen.

Läs mer om Sevesolagen på länsstyrelsens webbplats.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

Om det inträffar en allvarlig olycka som påverkar människor och miljö går det ut ett viktigt meddelande till allmänheten, ett VMA. Det är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Så här blir du varnad om något händer och så här ska du agera

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, är tyst i 15 sekunder och låter i 7 sekunder.

När du hör larmet ska du:

 • Gå inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges radio P4 eller titta på SVT:s tv-kanaler
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Faran över

När faran är över hör du en lång sammanhängande signal. Gå inte ut förrän du hör denna signal.

Test av VMA-larmet

VMA-larmet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00, följt av signalen faran över. Vill du veta hur det låter? Mer information finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Krisinformation

Sveriges nationella informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser är 113 13. Du kan också gå in på www.krisinformation.se för mer information.

Seveso-karta-670.jpg

Kommunens ansvar

Kommunen är skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats vid en olycka samt se till att allmänheten blir informerad. För Nackas del görs detta av Södertörns brandförsvarsförbund.

Terminalen vid Bergs oljehamn

Circle K:s terminal vid Bergs oljehamn hanterar petroleum och förnybara produkter. Verksamheten bedrivs dygnet runt. Terminalen omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen och är skyldig att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbete.

För att förhindra och begränsa skadorna av en eventuell olyckshändelse finns rutiner som utarbetats i samarbete med räddningstjänsten. Skyddet består av tekniska lösningar som skumsläckning, brandpump och oljeavskiljare. Dessutom ingår regelbunden övning där personalen samverkar med berörda myndigheter.

De olycksrisker som identifierats är framförallt brand: rök som kan ge upphov till besvär och utsläpp som kan ge negativ inverkan på djur- och växtliv.

Brandrök utomhus

Brandrök kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt irritation i halsen och hosta. Röken följer vindens riktning. Titta efter en flagga eller en vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt mot vindriktningen.

Hanterade ämnen på Bergs oljehamn

 • Bensin: brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
 • Etanol E85: brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
 • Etanol denaturerad med 5 procent bensin: brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
 • Diesel: hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
 • Flygfotogen (JET A-1): brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
 • Eldningsolja: brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig
 • HVO (hydrerad vegetabilisk olja): hälsofarlig
 • FAME (fettsyrametylester): oklassificerad


Mer information

Läs mer om Circle K:s terminal vid Bergs oljehamn på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.

Information in English

This web page contains information about what you should do if an accident occurs within Bergs terminal. Hazardous chemicals are used in such volumes that a Seveso Directive is applicable to their operations. If it is deemed necessary to warn the general public the IPA system (Important Public Announcement) will be used. When you hear the warning signal (sounds for 7 seconds, silence for 14 seconds, repeated for 2 minutes) you are advised to go indoors, close doors and windows and seek more information via media channels.

Sidan uppdaterades: