Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utomhusluften i Nacka

Luften är gemensam, oavsett gränser mellan kommuner, länder och kontinenter. Vissa föroreningar skapar ändå främst lokala hälso- och miljörisker. Det gäller till exempel partiklar från vägtrafiken. Andra - framför allt växthusgaser - ger upphov till globala problem.

Arbetet med luftvård bedrivs i samverkan, främst inom Stockholmsregionen. I Nacka finns inga mätstationer. Genom mätningar på andra platser i länet och simuleringar utifrån trafikmängder och andra kända utsläppskällor i kommunen kan man ändå få en bra bild av luftkvaliteten i Nacka. När ny bebyggelse planeras beställer kommunen prognoser över lokala områden, om det finns risk att luftkvaliteten kan bli mindre bra.

Utsläpp i Nacka

Luftföroreningar på grund av utsläpp inom Nacka har minskat de senaste årtiondena. Partiklar i luften är ändå ett betydande problem.

Plus och minus

De största utsläppskällorna i Nacka är vägtrafiken, arbetsmaskiner, energiproduktion och sjöfart.

Faktorer som bidragit till minskande utsläpp är:

  • Allt fler bilar har katalysator.
  • Cykelbanorna har blivit fler och bättre, och fler cyklar.
  • De flesta stora färjorna vid Nackas norra kust har infört katalysatorrening.
  • Svavelhalten i eldningsolja har minskat.
  • Fjärrvärme har ersatt oljeeldning i många lokaler och bostäder, främst på Sicklaön och i Boo.

Några negativa faktorer har å andra sidan varit:

  • Vägtrafiken har fortsatt att öka.
  • Fossila bränslen dominerar fortfarande stort som drivmedel för bilar och arbetsredskap.
  • Dieselbilarna, som bidrar till stora utsläpp av partiklar, har blivit fler.

Partiklar av olika storlek, kväveoxider, kolväten och marknära ozon är föroreningar som är skadliga för människor. Riskerna är störst för särskilt känsliga personer, bland annat de med astma och lungsjukdomar.

Den analys av miljösituationen i Nacka som gjorts inom ramen flr miljömålsarbetet beskriver de olika föroreningarna närmare och hur trenderna ser ut i kommunen - se avsnittet Frisk luft.
Analys av miljösituationen i Nacka (PDF-dokument, 2,6 MB)

Föroreningarnas effekter

Luftföroreningar orsakar sjukdomar hos människor och skadar naturen. En dag med ovanligt höga halter av kvävedioxid eller ozon kan medföra akuta besvär för känsliga personer. De flesta effekter är mer långsiktiga. Här följer en översikt över några av de största problemen.

Ämne Hälsorisker Miljöpåverkan Viktigt för Nacka
Kväveoxider Ökar besvären hos personer med luftvägssjukdomar och astma. Ökar känsligheten för infektioner. Många människor i Sverige utsätts för höga halter. Nedfall orsakar övergödning. Bidrar till försurning och bildning av marknära ozon. Medför korrosion. I västra Sickla finns problem att klara normen för miljökvalitet. Lokala och regionala åtgärder har stor betydelse.
Svaveldioxid Bidrar till astmabesvär och infektioner. Nedfall orsakar försurning. Medför korrosion. Nedfallet i Nacka kommer till stor del från källor utomlands.
Marknära ozon Kan bidra till astma, irritation i ögon och slemhinnor. Höga halter skadar lungorna. Skadar växtligheten. Bidrar till korrosion. Halten kan bli hög sommartid, särskilt i områden där även halten av kväveoxider är hög.
Partiklar Kan orsaka eller förvärra inflammationer i luftvägarna. Dieselavgaser är den största källan till cancerframkallande partiklar. Bidrar till att tungmetaller och miljögifter sprids. Påverkar klimatet. Smutsar ner. Sprids främst genom slitage på vägar och från avgaser. Bättre rening och tätare gatustädning kan minska utsläppen.
Koldioxid Den största orsaken bakom människans klimatpåverkan. Effekterna gäller hela jorden. Utsläppen har minskat marginellt i Nacka. För större förbättring krävs övergång till icke fossila energikällor.
Bensen (ett kolväte) Cancerframkallande. Kan spridas när bensin avdunstar.
PAH (polyaromatiska kolväten) Sot och tjära som innehåller PAH kan medföra ökad risk för cancer. Sprids bland annat genom eldning, både inomhus och utomhus.

Miljömål om luft

Nationella mål

"Frisk luft" är ett av de 16 nationella målen som rör miljökvalitet. "Begränsad klimatpåverkan", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och "Giftfri miljö" är andra som berör luften och vad som släpps ut i den.

Naturvårdsverket utarbetar mer konkreta mål för olika delar av samhället, följer upp utvecklingen och ger förslag på åtgärder. Både målet om frisk luft och om minskad klimatpåverkan anses svåra att nå. Det beror framför allt på att utsläpp på grund av användning av fossila bränslen knappast kommer att minska så mycket som krävs.
Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Regionala mål

Stockholms län har prioriterat fyra av de nationella miljömålen. Ett av dem är "Frisk luft". Ett åtgärdsprogram för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar är ett redskap. Ett dialogarbete om miljömålen pågår på regional nivå. Regionens uppföljning av målen för frisk luft

Lokala mål

Nacka kommun antog 2014 sex lokala miljömål. Ett av dem är Frisk luft. Sedan har också ett miljöprogram med indikatorer som ska följas upp till olika år antagits. De anger bland annat att de nationella målen för partiklar, kvävedioxid och bensen ska klaras i luften vid alla skolor och förskolor senast år 2025.
Läs mer om det lokala miljömålet Frisk luft

Miljökvalitetsnormer och planering

Miljökvalitetsnormer bygger på EU-förordningar och är, till skillnad från andra mål, bindande rättsligt. Normerna har stor betydelse i Nackas samhällsplanering.

Miljökvalitetsnormerna bygger på kunskap om olika föroreningars effekter på hälsa och miljö. De tillåtna värdena ska motsvara den lägsta godtagbara miljökvalitet som människor och miljö tål. Idag finns normer för bland annat kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, ozon och kolmonoxid.

För Stockholmsregionen är det största problemet att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar (PM10) i närheten av de stora infartslederna till Stockholm. Ett "kritiskt" område ligger vid Danvikstull, i gränsområdet mellan Nacka och Stockholm.

En kommun ska kontrollera att normerna för miljökvalitet klaras. Om det finns risk att värdena överskrids måste man vidta åtgärder som förbättrar luftens kvaliteten. Iinför flera större byggprojekt har Nacka kommun låtit Luftvårdsförbundet göra detaljerade prognoser. Utredningarna finns på webben bland dokumenten från olika stadsbyggnadsprojekt.
Bild: Exempel (detalj) från prognoskarta för Forum-området.

SLB-analys sammanställer mätningar och gör analyser av luftkvaliteten för det regionala luftvårdsförbundet.
SLB-analys luftföroreningskartor

Sidan uppdaterades: