Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Installera värmepump, till exempel bergvärme

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Följ anvisningarna här och ta hjälp av den kompletterande informationen för att göra rätt. Informationen på denna sida beskriver hur du går till väga vid ansökan och installation av de typer av värmepumpar som kräver borrhål.
 1. Vad behöver anmälas?

  Om du tänker skaffa en värmepump som utvinner värme ur luften (luftvärmepump) behöver du inte göra någon anmälan.

  Beskrivningen som följer gäller för en mindre bergvärmepump, till exempel till en villa. Kontakta kommunens miljöenhet för information om övriga anmälningspliktiga värmepumpar, som sjövärme eller ytjordvärme!

  Innan du gör en anmälan för bergvärme så behöver du läsa igenom informationen och anvisningarna nedan.

  Du anmäler att du vill installera bergvärme via vår e-tjänst längst ned på den här sidan. Om du inte har möjlighet att göra det via e-tjänsten, kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00.

  Om stora anläggningar

  För stora bergvärmeanläggningar där mängden färdigblandad vätska i kollektorkretsen över 3.000 liter, krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Anmälan om det ska göras till Södertörns brandförsvarsförbund.

  För större bergvärmeanläggningar som har en mängd köldmedier som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, finns också särskilda regler om kontroll och rapportering. Orsaken är att fluorerade ämnen som kan användas som köldmedia är kraftfulla växthusgaser. Det är därför mycket viktigt att undvika utsläpp.

  Läs om kontroll, rapportering och andra regler

  Ligger din fastighet på västra eller centrala Sicklaön?

  Kommunen måste rådfråga de ansvariga för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka när det gäller borrning på fastigheter i delar av västra och centrala Sicklaön. Sedan görs en individuell bedömning av om det är lämpligt eller ej att borra på fastigheten. På vissa fastigheter ska dessutom ett mätrör installeras i energibrunnen för att mäta grundvattennivån. På grund av detta kan handläggningstiden bli längre.

  LIGGER DIN FASTIGHET INOM SANDASJÖNS VATTENSKYDDSOMRÅDE?

  Om din fastighet ligger inom Sandasjöns vattenskyddsområde kan det innebära begränsningar för borrning av bergvärme. Ärendet remitteras då till Nacka vatten och avfall AB. Borrning inom vattenskyddsområdets primära zon tillåts vanligen inte.

  Via den här länken hittar du information och karta över Sandasjöns vattenskyddsområde.

 2. Ta kontakt med installatör/borrare

  I anmälan ska du ange typ av värmepump, borrhålsplacering, borrföretag och installatör. Ett bra första steg är att välja installatör. Installatörer brukar i sin tur ofta hjälpa till med att anlita borrföretag.

  Läs mer om förberedelser innan anmälan

  I din anmälan ska du ange vilken installatör du tänker anlita. Det är därför klokt att du börjar med att välja installatör. På Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida finns en förteckning över installatörer. Du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer som inte är anslutna till branschorganisationen, men vi rekommenderar att du håller dig till medlemsföretag.

  Innan du anmäler behöver du ha valt vilken typ av bergvärmepump du ska ha och hur den är systemet är utformat. Ta vara på de kunskaper som installatörer och borrare har! De ska kunna ge dig de tekniska uppgifter som behöver finnas med i anmälan, och kan dessutom ge goda råd om var du bör placera borrhålet och hur djupt det ska vara. Om du behöver diskutera dimensionering, val av pump med mera, så kan du kontakta kommunens energirådgivare.

  För att din värmepumpsanläggning ska vara miljösäker så kräver kommunen att borraren är certifierad enligt SITAC:s certifieringssystem och att borrningen och installationen uppfyller de råd och riktlinjer som finns i Normbrunn-16.

 3. Kolla ledningar på tomtmark

  Du behöver känna till var på tomten det finns ledningar för vatten, avlopp med mera.

  Läs mer om ledningar på tomtmark

  Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på fastigheten. Det är också du som får stå för eventuella kostnader ifall det skulle uppstå skador i samband med borrningen.

  Dina egna ledningar behöver du kontrollera själv, men du kan ha stöd av husritningar.

  Om det finns andra ledningar eller tunnlar under din fastighet, så bör det framgå av servitut. Du kan få information om kommunala vatten- och avloppsledningars läge från Nacka vatten och avfall AB, som nås via kommunens växel. Du får dock en samlad bild av andras ledningar om du använder Ledningskollens webbsida.

  Borrhål för bergvärme ska placeras minst 5 meter från allmänna va-ledningar och minst 10 meter från allmänna va-tunnlar och kulvertar.

 4. Välj plats för ditt borrhål

  För att ge förväntad effekt ska din energibrunn (borrhål) inte komma så nära grannars energibrunnar att de riskerar att störa varandras värmeupptag. Det är även nödvändigt att hålla säkerhetsavstånd till andra installationer i marken. Dessutom bör du placera borrhålet så långt från dina grannars tomtgräns att du inte försvårar för dem om de vill skaffa bergvärme i framtiden.

  Bilden visar de avståndsregler som ska följas vid placering av borrhål. Borrhålet kan antingen borras vertikalt rakt ner i backen alternativt att borrhålet gradas/vinklas ner i marken.

  Läs mer om rekommendationer för borrhålets placering

  I Nacka tillämpar vi Sveriges geologiska undersöknings rekommendationer för placeringen av borrhål:

  • minst 10 meter från grannars tomtgräns,
  • minst 20 meter från befintliga energibrunnar,
  • minst 20 meter från grävda brunnar/vattentäkter,
  • minst 30 meter från borrade brunnar/vattentäkter,
  • minst 5 meter från allmänna va-ledningar,
  • minst 10 meter från allmänna va-tunnlar/kulvertar.

  Om borrhålet ska gradas så gäller avståndsreglerna från borrhålets värmeuttag (som är mitten av den horisontella utbredningen i marken).

  Markera din energibrunn (borrhål) på ett kartutdrag (situationsplan) över din fastighet. Om anläggningen ska ha flera hål ska alla markeras på kartan. Du kan hämta kartutdraget från Nacka kommuns webbkarta.

  Om du är osäker på att din energibrunn följer ovanstående avståndsregler så använd dig gärna av hemsidan ledningskollen.se. Klicka här för att komma till ledningskollen.se.

  För borrhål som gradas behöver du markera dess horisontella utbredning på kartan. Så här räknar du ut borrhålets utbredning i marken: (grader sinus) x (djupet) = utbredningen i marken.

  Läs mer om SITUATIONSPLAN

  En ritning i lämplig skala där borrhålets placering ritats in ska bifogas din anmälan. Du behöver en sådan ritning också när du ska visa grannar var du tänker borra.

  Du kan hämta ett kartutdrag för din fastighet utan kostnad via
  kommunens webbkarta. Skalan framgår av en skalstock. OBS! Se till att skalan syns tydligt på kartan när du sparar den.

  Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet. Om du får träffar av olika slag - välj "Fastighet". Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format och skriva ut den.

  Markera sedan tydligt på kartan:

  • borrhålets plats (och den horisontella utbredningen i marken om borrhålet gradas),
  • avstånd till närmaste tomtgräns,
  • avstånd till en närbelägen byggnad som sådan finns.

  Den horisontella utbredningen måste stämma med kartans skala.

 5. Klartecken från dina grannar

  Att ha en dialog med grannarna är alltid viktigt för att hitta bra lösningar. Du behöver bland annat ta reda på om de har borrat egna energibrunnar och i så fall var, eller om de har planer på att installera energibrunnar i framtiden.

  I vissa fall kan du också behöva ett skriftligt medgivande från dina grannar.

  När behövs grannyttrandeN?

  Grannyttranden behövs om avståndsrekommendationerna inte följs.

  Ta reda på berörda grannars e-postadresser och ange de i anmälan i e-tjänsten. Då kan grannarna lämna synpunkter digitalt. Om e-postadress inte finns så ska telefonnummer lämnas och då kan handläggningstiden komma att förlängas.

  Ett godkännande från en granne behöver inte innebära att kommunen godkänner borrningen. Om en granne motsätter sig borrningen får kommunen avgöra om du eller grannen har rätt.

 6. Vad händer när du skickat din anmälan?

  Handläggningen av anmälningar sker i turordning. Beslutet innehåller villkor för din borrning. Det är ditt ansvar att alla villkoren följs.

  Miljöenheten skickar en kopia av beslutet till din borrare.

  Du kan överklaga beslutet. Även grannar som har hörts har rätt att överklaga beslutet, om de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

  Efter att beslutet fattats skickar kommunen ut en faktura. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen haft för sitt arbete med anmälan. Vi tar betalt för nedlagt arbete även för anmälningar som dras tillbaka. Avgiften hittar du i kommunens miljötaxa.

 7. Gör din anmälan!

  Nu bör du ha alla uppgifter till anmälan! Öppna e-tjänsten, välj "miljö" och fyll i! Om du inte kan slutföra din anmälan kan du spara de uppgifter du lagt in i e-tjänsten och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  Om du behöver veta vilka uppgifter som behövs innan du gör din anmälan i e-tjänsten, som ibland efterfrågas av borrare/installatör, så hittar du uppgifterna som behövs för en anmälan om värmepump här. (PDF-dokument, 76 kB)

  För att öppna och sedan signera din anmälan krävs det ett personligt BankID eller annan e-legitimation.

  BankID används för säker hantering av data av Skatteverket, Försäkringskassan och många andra myndigheter. Om du inte redan har en e-legitimation eller mobilt bankID skaffar du det via din bank eller Telia. Om du använder internetbank tar det som regel bara ett par minuter att ladda ner en e-legitimation/mobilt bankID.
  Information om hur du skaffar mobilt BankID

  Anmälan Starta e-tjänsten!


  Kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00, om du inte kan göra anmälan via e-tjänsten.

Sidan uppdaterades: