Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Älta mosse-Strålsjön naturreservat

Älta mosse-Strålsjön naturreservat ligger öster om Ältavägen mellan Älta och Kolarängen. Älta mosse är en av Stockholmstraktens större torvmossar, cirka en kilometer lång och 700 meter bred. En mindre del av Strålsjön ingår i reservatet. Den större delen av Strålsjön ligger i det angränsande naturreseratet Strålsjön-Erstavik.

Hitta hit

Åker du buss tar du buss 401 från Slussen. Stig av vid hållplatsen Ormbunksvägen. Eller så kan du ta buss 801 från Gullmarsplan och stiga av vid hållplats Bäckalidsvägen som ligger nära Strålsjön.
Med bil åker du via Ältavägen och svänger av vid Erstaviksvägen.
Parkering finns ca en kilometer efter att du svängt av vid Erstaviksvägen.

Karta för nedladdning och utskrift (pdf)
(Strålsjön-Estavik och Älta mosse-Strålsjön)

Fakta och dokument

Areal: 52 ha
Areal vatten: ca 0,5 ha
Markägare: Nacka kommun
Förvaltas av: Nacka kommun

Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (pdf)

Att göra i reservatet

Tillsammans med Strålsjön - Erstaviks naturreservat är området ett sammanhängande och välbesökt rekreationsområde som bjuder på spännande naturupplevelser.

Promenera

Älta mosse präglas huvudsakligen av sank mark med gles björkskog som omges av höjder med granskog och hällmarkstallskog.

Här finns fina stigar att promenera på. Om man tittar på en flygbild ser mossen ut som en plöjd åker. Alldeles randig. Det är spåren efter torvtäkten som pågick under många år. Går man på marken tänker man inte på det. I stället tänker man på doften av skvattram.

alta mosse stig.jpg

Plocka Bär

Kring mossen växer bär som tranbär och hjortron. Här växer också andra mossväxter som pors och skvattram. Mossens naturvärde är att betrakta som högt eftersom naturtypen är relativt ovanlig i Stockholmstrakten.

Bada

Strålsjön är en näringsfattig sjö och betraktas som ekologiskt känslig.
Blir du sugen på att bada när du besöker reservatet går det bra att gå över till det angränsande naturreservatet Strålsjön - Erstavik, där badplatsen Strålsjöbadet ligger.
Läs mer om Strålsjöbadet och andra badplatser i Älta
Läs mer om Strålsjön

Natur och kultur

Mångfalden av naturtyper som ryms i naturreservatet är unik. Här finns mosse, sjö, lövkärr, lövskog, granskog och en ståtlig hällmarkstallskog. Från de skogsklädda höjderna runt Älta mosse har man en vidsträckt utsikt.

älta mosse skog.jpg

Torvströfabriken som satt spår i mossen

Sydost om Älta mosse drevs en torvströfabrik i början av 1900-talet och idag bär hela mossen spår av torvtäkt. Det syns särskilt tydligt på infraröda flygbilder.

alta mosse ljung.jpg

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplad
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla i terräng - vilket beyder att du inte får cykla utanför anlagda stigar och vägar
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Älta mosse-Strålsjön naturreservat.

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: