Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Att värdera och skydda natur

Nacka har gott om värdefull natur. Tre större områden är särskilt viktiga både för friluftslivet och som hemvist för djur och växter: Nackareservatet-Erstavik, Nyckelviken-Skarpnäs och Velamsund. Nacka har också en kuststräcka på cirka 10 mil.

Naturområden kan ha många slags värden. Vissa utgår från "naturen för sin egen skull". Då handlar det bland annat om boplatser för hotade arter, miljöer där många arter trivs och korridorer som hjälper djur och växter att sprida sig.

Ett annat sätt att värdera utgår från naturens betydelse för människor. Då handlar det t.ex. om vårt behov av naturområden som ger tillfällen till bad, fiske och annat friluftsliv, chanser att uppleva "naturlig tystnad" eller att kunna ta vara på svamp och bär.

Bedömning av grönområden och kuster

Inför arbetet med Nackas senaste översiktsplan tog kommunen fram utförliga program om grönstrukturen och kustområdena. I projekten ingick att göra nya inventeringar av naturvärden, med tanke på både "naturen i sig" och områdenas betydelse för människor.

Genom inventeringarna av grönområdena blev tre gånger fler områden klassade som värdefulla. Genom kustinventeringen, med hjälp av dykare, fick kommunen en bättre bild av miljöerna under vattnet nära stränderna. Samtidigt som vissa kuststräckor är starkt påverkade av föroreningar, framför allt från tidigare industrier och dagens stora reningsverk, finns det områden med en rik undervattensmiljö. Det gäller framför allt havet utanför Baggensstäket, Erstaviken och Vårgärdssjön.

Läs om grönstrukturprogrammet och kustprogrammet, två av kommunens sektorsprogram

Hämta grönstrukturprogrammet (PDF-dokument, 40MB)
Hämta kustprogrammet (PDF-dokument, 3,9 MB)

Nyckelbiotoper och upplevelsevärden

En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för växt- och djurlivet i skogen och som har förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter. Många nyckelbiotoper känns igen på att det är gott om exempelvis död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar. Andra nyckelbiotoper är svårare att hitta utan specialkunskaper. De kan utmärka sig t.ex. genom att det finns gott om speciella arter som är indikatorer på höga naturvärden, så kallade signalarter.

Kartan här visar var nyckelbiotoperna finns. Klicka för att se vilka naturvärden det handlar om.

Inventeringarna för Nackas grönstrukturprogram identifierade över 300 mindre naturområden i Nacka med höga eller mycket höga naturvärden. Drygt 100 av dem klassas även som nyckelbiotoper.
Läs mer om klassificeringen på Skogsstyrelsens webbplats

Ett inventeringsprojekt handlade om vilka upplevelser de gröna miljöerna kan ge oss människor. Nackas gröna områden klassades då utifrån sju värden som gäller behovet av frilufts- och strövområden och tre värden för behovet av bostadsnära natur. Det handlar om:

 1. Orörda och trolska miljöer.
 2. Skogskänsla.
 3. Utblickar och öppna landskap (upplevelse av frihet och rymd).
 4. Variationsrikedom och naturpedagogik.
 5. Kulturhistoria och levande landskap.
 6. Aktivitet och utmaning.
 7. Service och samvaro.
 8. Bostadsnära natur och park.
 9. Bostadsnära rörelsestråk.
 10. Strandpromenader.

Skyddad natur

Nacka kommun äger och förvaltar cirka 2000 hektar skog och naturmark - en yta som motsvarar nästan tre tusen fotbollsplaner. All skog sköts så att natur- och rekreationsvärdena ska bevaras och förbättras.

Många av de större naturområdena är skyddade som naturreservat. Flera nya reservat håller också på att bildas. Velamsund och Nyckelviken är de största och mest välbesökta naturreservaten. I det nybildade reservatet Svärdsö är även miljöer under vattenytan skyddade. För alla reservat finns en skötselplan och särskilda bestämmelser för dem som vistas i området. De är till både för att värna värdefull natur och för att vara till nytta för friluftslivet.
Läs om naturreservaten

Natura 2000-områden är en skyddsklassificering som tagits fram inom EU. Detta är ett nätverk av naturområden som anses särskilt värdefulla. I Nacka finns tre områden som klassats som Natura 2000-områden: Ekoberget med dess bergsbranter, dalgångar i Velamsund med välutvecklade brynzoner samt vattensystemet vid Söderbysjön- Dammtorpssjön.
Naturvårdsverkets information om Natura 2000

Innan det fanns möjlighet att bilda naturreservat var det vanligt att man skyddade enstaka träd eller mindre geologiska formationer som naturminnen. De finns kvar vid sidan av dagens naturreservat.

I Nacka finns nio naturminnen. Det handlar bland annat om tretton stora ekar i Nyckelviken, fyra tallar inom Erstavik och en jättegryta på Porfyrvägen i Boo. Även Sveriges Holme, den lilla ön väster om Skurusundets norra mynning, är klassat som naturminne. På ön står ett bestånd av självföryngrande lindar.
Länsstyrelsens information om naturminnen

Erstavik

Erstavik är ett stort privatägt område, som till största delen ligger i Nacka. Markägaren bedriver jord- och skogsbruk och arrenderar vissa mark- och vattenområden för olika verksamheter. Erstavik är, förutom två mindre områden i väster, inte skyddade som naturreservat.

Nacka kommun och markägaren samarbetar dock, med syfte att bevara och utveckla de stora natur- och kulturvärdena i området. Nacka kommun vill att Erstavik ska vara en tillgång för Nackabornas friluftsliv. För markägaren är det viktigt att kunna bedriva skogsbruk och annan näringsverksamhet, trots att markerna får omkring två miljoner besök varje år.

Kommunen har bland annat hand om skyltning och skötseln av några stora vandringsleder genom Erstavik.
Läs mer om Erstavik

Sidan uppdaterades: