Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ältasjön

Ältasjön ligger överst i ett sjösystem som via Ältaån och Nacka Ström leder till Järlasjön. En tredjedel av sjön ligger inom Stockholms kommun. Sjön är en mycket populär bad- och fiskesjö. Här finns två kommunala badplatser.

Sjöfakta

Yta 79 hektar
Medeldjup 3,0 meter
Maxdjup 4,5 meter
Nivå 23,7 meter över havet
Volym 2 310 000 m³

Tillstånd

Näring-fosfor
Näring-kväve
Surhet
Siktdjup

Bästa tillståndsklass = blått,
sämsta = röd.
Mer förklaringar i sjöordlistan

Bild: Ältasjön från Ältabadet.

Bad och friluftsliv

Skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock.

Se israpporten för mer information.

Bad

Ältabadet är en kommunal badplats vid Älta Idrottsplats. Stensö barnbad är en barnvänlig kommunal badplats med långgrund sandstrand och gräsytor.

Se badplatser i Älta

Motionera

Närheten till Älta IP gör det lätt att motionera och idrotta i anslutning till Ältabadet. I närområdet finns bland annat skogsområdena kring Ulvsjön samt Nackareservatet, med ett stort nät av spår och stigar. Sörmlandsleden passerar mindre än 1 km från sjön.

Fiske

Gös har planterats in i sjön. Fiskerätten i Ältasjön förvaltas av Ältasjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen samarbetar i frågor om fiskevård med Ältens Fiskeklubb. För fiske gäller Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt.

Läs om fiske och fiskerätt

Se Ältens Fiskeklubbs webbsida

Provfiske genomfördes 2023 och statusen blev klassad till dålig vilket beror på att fisksamhället tydligt är påverkat av övergödning.

Se rapporten om provfiske (PDF-dokument, 5,4 MB)

Tillgänglighet

Möjligheten att ta sig fram utmed stränderna begränsas av vägar och bebyggelse. Inför detaljplanering och utbyggnad av Stensö udde har en vik muddras upp för att förbättra tillgängligheten. I strandområdet mot Tyresövägen har tillgängligheten förbättrats genom de långa bryggor som ingår i en anläggning för rening av dagvatten.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Runt Ältasjöns stränder är växtligheten kraftig, med bland annat vass och kaveldun. Stora bestånd av säv finns ställvis samt mindre bestånd av grodpilört och fräkenväxter. Längs stränderna växer också busk- och sjökantsvegetation (al, sälg, asp, iris, kråkklöver med mera). Områden med ädellövsskog finns norr om sjön. I sjön finns näckrosor i stor mängd, särskilt i södra viken. De senaste åren har undervattensvegetation som axslinga och vattenpest brett ut sig kraftigt i sjön.

Ältasjön är en bra fågelsjö med både ett stort antal häckande och rastande arter under flyttningstid.

Den västra delen av sjön och dess omgivningar ingår i Flatens naturreservat. Naturområdena norr om sjön ingår i Nackareservatet. Båda reservaten förvaltas av Stockholms stad.

Läs om Nackareservatet

Miljötillstånd

Ältasjön har under hela 1900-talet varit näringsrik. Till en början hade det främst naturliga faktorer, senare har också föroreningar bidragit. Utsläppen till sjön har på senare år minskat kraftigt. Eftersom sjön har fått ta emot näringsrikt vatten under lång tid är dock mycket av näringen bunden i sedimenten. Detta betyder att det finns risk för intern gödning.

Ältasjön har höga syrehalter under den isfria perioden. Syrehalten kan bli låg under vintern, men syrebrist har inte registrerats. Motståndskraften mot försurning är mycket god.

Enligt en rapport från 2014 är dagvattnet idag den största källan till övergödning av Ältasjön. Förbättringar av hur våtmarken i centrala Älta fungerar skulle kunna minska tillflödet av näring. Rapportens beskrivning av Ältasjön och åtgärdsförslag är ett led i arbetet med att uppnå god vattenstatus, i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Rapport: Modellering av näringsbelastning och åtgärdsförslag för Ältasjön (PDF-dokument, 7,3 MB)

Miljöbarometern (Stockholm stad) om Ältasjön

För att uppdatera informationen om Ältasjöns status och ta fram förslag på åtgärder i sjön togs utredningen Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Ältasjön togs fram under hösten 2023 tillsammans med Stockholms stad. I den beskrivs förslag till åtgärder för att uppnå god status och den åtgärden som de rekommenderar att gå vidare med är reduktionsfiske.

Se Underlag till lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten (PDF-dokument, 2,3 MB)

Ältasjön och EU:s vattendirektiv

Vattnets naturliga vägar är utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten.

Direktivet omfattar egentligen alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, men när det gäller miljömål ligger fokus på de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Dammtorpssjön hör till de vattnen, eftersom en EU-klassas badplats finns vid sjön.

Det övergripande målet är att alla vattenområden ska få god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser:

  • Dålig - markerad röd
  • Otillfredställande - markerad orange
  • Måttlig - markerad gul
  • God - markerad grön
  • Hög - markerad mörkblå


För kemisk status finns två klasser:

  • God - markerad blå
  • Otillfredsställande/uppnår ej god status - markerad röd

Ältasjön har idag måttlig ekologisk status och god kemisk status, om man räknar bort kvicksilver och bromerade difenyleter, som överskrids överallt.

Data om undersökningar och mål för vattenförekomster samlas systematiskt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Se beskrivningen av Ältasjön i VISS

På Stockholms stads webbsida finns mer information och mätdata.

Läs om Ältasjön på Stockholms stads webbsida

Sjövård

Vegetationsavverkningar utförs regelbundet. Föreningen Rädda Ältasjön har fått stöd av kommunen för att skaffa ett mindre klippaggregat, och klipper delar av sjön efter samråd med kommunen.

Sjöns utloppså har muddrats under 1980- och 1990-talen. Våren 2007 muddrades en vik norr om Stensö av Nacka kommun. Stockholm Vatten byggde våren 2008 en reningsanläggning för dagvatten samt bryggor i den södra Kasbyviken.

Sidan uppdaterades: