Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Glasbrukssjön

Glasbrukssjön är en långsträckt sprickdalssjö som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Östra och västra sidan omges av brant sluttande berg. Den är en omtyckt badsjö.

Sjöfakta

Yta 7,0 hektar
Medeldjup 7,2 meter
Maxdjup 13,1 meter
Nivå 11,5 meter över havet
Volym 530 000 m³

Bad och friluftsliv

Bad

En barnvänlig kommunal badplats med sandstrand, gräsytor, brygga och flotte finns vid sjöns nordöstra strand. Det är långgrunt, med sandstrand och gräsytor.
Badplatser i Boo

Fiske

Fisket förvaltas av Boo Fiskevårdsområdesförening. Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre och sarv.
Det är förbjudet att fiska under tiden 15 april - 15 juni.
Om fiskerätt i Nacka

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Växtligheten i sjön är sparsam, förutom söder om badplatsen. Näckrosor växer i sjöns norra ände, och söder om badplatsen växer vattenpilört, nateväxter, säv och sjöfräken.

Sjön räknas av Nacka kommun som ekologiskt känslig. Strandskydd gäller för större delen av sjön, både på land och i vattnet.

Miljötillstånd

Glasbrukssjön är naturligt näringsfattig med god vattenkvalitet. Beräkningar visar att sjön är utsatt för farlig belastning av näringsämnen, men att fosfor- och kvävehalterna i sjön är låga respektive måttliga. Syrebristen uppstår sommartid i bottenvattnet och mot slutet av växtsäsongen täcker den vissa år cirka 50 procent av sjöns bottnar. Andelen löst bunden fosfor i sedimenten är förhållandevis hög, varför det finns risk för läckage ut i sjön vid syrebrist. Den kraftiga temperaturskiktningen hindrar dock fosforn att nå ytvattnet sommartid, vilket minskar risken för algblomningar.

Motståndskraft mot försurning är mycket god.

Inom avrinningsområdet ligger Krokhöjdens och Sjöängshöjdens bostadsområden. Dagvatten från dessa områden rinner ut i sjön i ett dike som mynnar söder om badplatsen. En pumpstation ligger uppströms Glasbrukssjön och risk för bräddning till sjön finns vid häftiga regn. Sjön används även som sommarvattentäkt för bevattning med mera för bland annat Lilla Björknäs.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning

näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetsgrad/alkalinitet
siktdjup

Sidan uppdaterades: