Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Undersökningar av sjö- och kustvatten

Varje höst tar kommunen prover på ett tjugotal av Nackas sjöar. Eftersom provtagningsprogrammet har pågått sedan 1970-talet har kommunen en ovanligt god bild av tillståndet i sjöarna och av hur det förändras. Undersökningar av kustvatten görs bland annat som led i kontrollen av de stora reningsverken.

Hur görs en sjöprovtagning?

Vid en sjöprovtagning tas vattenprover på bestämda platser och djup. Man gör också iakttagelser på plats, om bland annat utbredningen av växter och alger. Temperaturen och syrehalten mäts, och siktdjupet bestäms genom att en särskild typ av skiva sänks ned tills den inte går att se.

Med hjälp av kemiska analyser kontrolleras framför allt näringsämnena fosfor och kväve, pH-värde och alkalinitet, som är ett mått på sjöns förmåga att stå emot försurningen. Vid enstaka tillfällen tas också prover i det material (sediment) som samlas vid bottnen. Förutom näringsämnen mäter man då halten av olika metaller.

Provfiske

Provfiske kan komplettera de regelbundna provtagningarna. 2002 genomfördes en stor satsning av det slaget, i ett samarbete med flera grannkommuner. Kommunen provfiskade då i 16 av Nackas sjöar.

Abborre och mört fanns med i fångsten från alla de 16 sjöarna utom Vittjärn. Det mest intressanta fyndet var den ganska sällsynta fisken nissöga, som hittades i Sågsjön och Järlasjön. Gädda fanns med i nätet i Glasbrukssjön, Ältasjön och Söderbysjön. Flest arter hittades i Ältasjön.

Tre musselarter hittades också: allmän dammussla, allmän målarmussla och spetsig målarmussla. Bara i Sågsjön hittades alla tre arterna.

Standardiserat provfiske har senare genomförts i Järlasjön och Sågsjön.

Specialundersökningar

Ibland gör kommunen mer ingående undersökningar, till exempel för att få underlag om vilka åtgärder som kan vara effektiva för att förbättra sjöns tillstånd. I arbetet för att nå målet om "god status" utifrån EU:s vattendirektiv görs ytterligare undersökningar.

En vanlig metod är att ta prover på bottensedimentets innehåll. Höga halter av näringsämnena kväve och fosfor kan innebära risk för att näring ska frigöras till vattnet. Höga halter av giftiga tungmetaller kan påverka sjöns djurliv.

Bagarsjön, Järlasjön, Karbosjön, Myrsjön, Sågsjön, Längsjön och Ältasjön är några sjöar som studerats mer ingående.

Recipientkontroll av kustvatten

På grund av de stora utsläppen från avloppsreningsverken bedrivs ett samordnat program för att övervaka tillståndet i skärgårdens vatten. Programmet kompletteras genom samarbetet i Svealand kustvattenvårdsförbund.

Renat avloppsvatten från flera reningsverk i Stockholmsområdet släpps ut i kustvattnet. Vattenområdet mellan Nackas norra och Lidingös södra strand tar emot i särklass mest.

De kommuner och bolag som driver reningsverken är ålagda att kontrollera miljön i skärgårdens vatten och hur det påverkas av utsläppen. Vid ett tjugotal fasta provtagningsplatser från Stockholms inre hamnbassäng och ut till Sandhamn tas prover flera gånger per år. Halterna av kväve och fosfor i vattnet kontrolleras, liksom bland annat siktdjup och och syrehalt. Även utbredningen av bottendjur, alger och tungmetaller i bottnarna undersöks.

För att få uppgifter om några kustvattenområden som är särskilt intressanta för Nacka beställer kommunen dessutom provtagningar på några platser i Lännerstasunden och Erstaviken.

Inventeringar av kustvatten

Nackas kustprogram är ett vägledande dokument för arbete med planering, bygglov, strandskydd och naturskydd. Till programmet hör en marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning av växtligheten i 20 områden. Undersökningen gjordes genom dykningar på platser med olika slags miljöer längs kusten.
Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning (PDF-dokument, 14,3 MB)

Svärdsön, mellan Saltsjöbaden och Älgö, är Nackas första naturreservat där man även undersökt och skyddat kustvattnets naturvärden. Inför reservatsbildningen gjordes år 2011 en inventering av dykare.
Svärdsön, marinbiologisk inventering (PDF-dokument, 4,7 MB)

Svealands kustvattenvårdsförbund

Sedan år 2000 finns ett kustvattenvårdsförbund för vattnen längs Svealands kuster. Förbundet är en ideell förening där kommuner och andra myndigheter, liksom företag och organisationer som påverkar kustvattnet, kan vara medlemmar. Nacka kommun deltar sedan starten.

Förbundets arbetar främst med samordnad miljöövervakning och att informera. Speciella projekt kan genomföras om man får särskild finansiering. Alla projekt ska utformas så att insamlade uppgifter data kan passas in i en gemensam databas och i nationella system för miljöövervakning. Det internationellt miljösamarbetet i Östersjöområdet ska också stödjas av förbundet.
Vattenvårdsförbundets webbplats

Svealandskusten.se är en webbpotal om miljöläget utmed hela kusten som drivs av vattenvårdsförbundet tillsammans med Östersjöforskare vid Stockholms universitet. Nacka är en av de kommuner som bidrar med egen information på portalen.

Samhällsplanering och vattenundersökningar

Mycket ny bebyggelse i närheten av kusten och vissa insjöar planeras i Nacka. Särskilt vid kusten har det ibland funnits industrier som lämnat föroreningar efter sig på platsen. Kvarnholmen, Tollare och Fisksätra är några exempel. I sådana områden är exploatörerna skyldiga att undersöka marken och den närmaste havsbottnen för att avgöra vilken sanering som kan behövas. Kommunen kontrollerar som miljömyndighet sådana undersökningar.

Badvattenprovtagning

Tre gånger per sommar tar vi prover på badvattnet vid våra kommunala badplatser. Erstaviksbadet, Källtorpsbadet och Sickla strandbad är så kallade EU-bad, där prover tas oftare.

Här redovisas våra badvattenprov

Läs mer om badvattenprovtagningen - vad som mäts, om algblomning

Sidan uppdaterades: