Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skanskas anmälan av krossning och lagring av bergmassor

Mark- och miljödomstolen har återförvisat ärendet till Länsstyrelsen, som ska fatta beslut angående överklagan av förbudet mot verksamheten. I väntan på överprövningen är verksamheten fortsatt förbjuden.

Vad är på gång?

Den 15 mars (2021) beslutade mark- och miljödomstolen (Nacka Tingsrätt) att återförvisa överklagandet av miljö- och stadsbyggnadsnämndens förbud av verksamheten till Länsstyrelsen. Domstolen bedömer, till skillnad från Länsstyrelsen, att den anmälda verksamheten inte är tillståndspliktig, eftersom massor som ska användas för bygg- och anläggningsändamål är undantagna tillståndsplikten.

Läs domen här (PDF-dokument, 2,1 MB).

Kommunens ståndpunkt har hela tiden varit att platsen är olämplig för den tänkta verksamheten, men den frågan har ännu inte bedömts av överprövande instanser.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens roll i ärendet är nu att lämna synpunkter till Länsstyrelsen i överprövningsärendet. Alla synpunkter som tillför något till ärendet ska därför riktas till Länsstyrelsen.

Vad har hänt?

Under hösten 2018 anmälde Skanska Industrial Solutions AB upplag och krossning av berg inom området Gungviken, väster om Drevinge gård (Erstavik 25:1). Den aktuella platsen ligger på privat mark intill Saltsjöbadsleden, mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra, se gulmarkerat område i bilden. Fler kartor finns i Skanskas anmälan som du hittar via länkarna nedan.

Skanska har begärt att ärendet ska hanteras som anmälan av miljöfarlig verksamhet, vilket hanteras av Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd i deras roll som tillsynsmyndighet. Nämnden har sedan remitterat anmälan, granskat Skanskas handlingar och inkomna synpunkter, och sedan tagit ställning till verksamheten utifrån miljöbalkens regler om hänsyn till miljön och påverkan på människors hälsa. Nämndens slutsats var att verksamheten inte är lämplig på platsen, och svarade den 10 april (2019) med att förbjuda verksamheten.
Läs protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 10 april

Platsen ligger väster om Drevinge gård och marken är i privat ägo, se gulmarkerat område. Fler kartor hittar du i Skanskas anmälan.

Skanska överklagade förbudet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen svarade den 18 december (2019) med en dom, där de meddelar att den verksamhet som Skanska beskriver är så omfattande avfallshantering att den är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Kommunens förbud är därför oviktigt, eftersom tillståndsplikten gör att verksamheten redan är förbjuden tills den har prövats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Enligt Länsstyrelsen är det dock inte avgörande om massorna klassas som avfall eller produkt. Det påverkar visserligen om tillståndsplikt gäller enligt förordningen, men eftersom den beskrivna verksamheten är så omfattande så kan kommunen ändå förbjuda kräva att den tillståndsprövas. Eftersom verksamheten är tillståndspliktig så prövas inte lokaliseringen innan ansökan om tillstånd kommit in.

Skanska har överklagade Länsstyrelsens beslut, med hänvisning till att massorna som ska hanteras inte räknas som avfall och att de därför inte behöver tillstånd. Mark- och miljödomstolen bedömde att massorna visserligen är avfall, men eftersom de i förlängningen är tänkta för bygg- och anläggningsändamål så omfattas de inte av den punkt i miljöprövningsförordningen som Länsstyrelsen hänvisat till.

Handlingar i ärendet

Skanskas anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Skanskas anmälan (PDF-dokument, 1,9 MB)
Nacka kommuns beslut om förbud och krav på kompletteringar (PDF-dokument, 134 kB)
Skanskas komplettering (PDF-dokument, 1,2 MB)
Skanskas situationplan damm (PDF-dokument, 2,1 MB)
Skanskas komplettering om miljökvalitetsnormer (PDF-dokument, 160 kB)
Skanskas bemötande av inkomna synpunkter (PDF-dokument, 656 kB)
Skanskas beskrivning av byggnation av ramp (PDF-dokument, 156 kB)
Protokoll från miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 10 april

Skanskas bullerutredning (reviderad 190401 och 190405)

Skanskas bullerutredning reviderad 190401  (PDF-dokument, 28,8 MB)
Skanskas förtydligande av bullerutredning (PDF-dokument, 539 kB)
Karta B01  (PDF-dokument, 6 MB)
Karta B02  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B03  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B04  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B05  (PDF-dokument, 6 MB)
Karta B06  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B07  (PDF-dokument, 5,9 MB)
Karta B08  (PDF-dokument, 5,9 MB)

Skanskas överklagan till länsstyrelsen

Skanskas överklagan innehåller följande handlingar:

Överklagande

Bilaga 1, bullerutredning

Bilaga 2 FUT tunnelbaneutbyggnad

Bilaga 3 Riksintresse friluftsliv buller vägspårtrafik verksamhet

Länsstyrelsens dom i överklagandet

Dom från Länsstyrelsen (PDF-dokument, 702 kB)

Skanskas överklagande av Länsstyrelsens dom

Skanskas överklagande till mark- och miljödomstolen

(PDYttrande fråndokument, 7 MB)

Yttrande från miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterades: