Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
En skylt med vägnamnet Dalvägen samt en väg i bakgrunden.

Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och kommunen ska bli ny huvudman för områdets vägar. Vidare är det tänkt att nya bostäder ska kunna byggas, samt bättre förutsättningar för permanentboende skapas.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Kristina Källqvist

Kristina Källqvist

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2021 att anta detaljplanen, Protokollsutdrag KF § 106.pdf (274 kB). Antagandebeslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen och ärendet har lämnats över till Nacka Tingsrätt för vidare prövning.
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 27 januari 2021, § 6, tillstyrkt planförslaget MSN protokollsutdrag § 6.pdf (pdf 1,79 MB)
 • Gatukostnadsutredningen Gustavsvik har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021, Beslut § 21.pdf, i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen.
 • Du hittar antagandehandlingarna som tillhör gatukostnadsutredningen för Gustavsvik här.

Detta gäller för dig som är fastighetsägare och vill bygga enligt nya detaljplanen

Detaljplanen för området Dalvägen-Gustavsviksvägen har inte börjat gälla ännu, eftersom den har överklagats. Domstolsprocessen kan antingen sluta med att detaljplanen ogiltigförklaras eller att den vinner laga kraft, alltså att den börjar gälla.

Genomförandetid - då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen kommer att ha en genomförandetid på 15 år.

Dalvägen-Gustavsviksvägen får fördröjd genomförandetid

Kommunen har valt att tillämpa tre års fördröjd genomförandetid på kvartersmark, alltså den mark som inte är vägar och andra allmänna ytor, för att först bygga ut vatten, avlopp och vägar i området. Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast tre år efter att planen vunnit laga kraft. Det innebär också att du kan räkna med att ansluta ditt nya hus till det kommunala VA-nätet när det är färdigt, och inte behöver ordna en tillfällig lösning för vatten och avlopp.

Det kan du göra för att förbereda

Om du planerar att stycka av din tomt till en ny fastighet för att sälja den kan du påbörja det arbetet under de tre år som du väntar på att byggrätten ska börja gälla. Ansökan om att stycka av din tomt skickas till lantmäteriet. Du kan även ansöka om att ansluta den nya fastigheten till vatten och avlopp så att det byggas ut samtidigt med övriga arbeten i området. Ansökan om ny förbindelsepunkt för vatten och avlopp görs till Nacka vatten och avlopp AB.

Detaljplaneförslaget

Under tiden 24 mars 2020 till och med 5 maj 2020 fanns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall och på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Detaljplanen syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap av vägar, park och naturmarksområden. Ett undantag är naturmarken norr om Bergbrinken, som föreslås fortsätta skötas som idag av föreningen. Området ingår därför inte längre i detaljplanen.

Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget. En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga fastighetskonsekvensbeskrivning.

image.png

Kartan visar områdets läge och avgränsning i Nacka.

Gatukostnadsutredning

Enligt detaljplaneförslagen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala gator är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning.

Skärmklipp GKU.JPG

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Länsstyrelsen har förelagt Nacka kommun att bygga ut vatten och avlopp i områdena Dalvägen-Gustavsviksvägen och i Mjölkudden-Gustavsviks gård. Mark- och miljödomstolen har därefter beslutat att vatten och avlopp ska vara utbyggt senast i maj 2024 (för Mjölkudden-Gustavsviks gård) respektive december 2024 (för Dalvägen-Gustavsviksvägen). För att klara detta behöver arbetet med att bygga ut vatten och avlopp påbörjas innan de nya detaljplanerna vunnit laga kraft.

Se presentationen som visades vid informationsmötet i Nacka stadshus den 12 februari (PDF-dokument, 879 kB)

Frågor och svar om utbyggnad av vatten, avlopp och vägar

Här finns alla frågor och svar från informationsmötet den 12 februari. Har du en fråga som kan ha allmänt intresse för de boende i området? Maila till utbyggnadsoboo@nacka.se så publicerar vi frågan och svaret här.

Bakgrund

Ett första samråd om detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen pågick under tiden juni - augusti 2015. Under samrådstiden kom det in synpunkter bland annat beträffande fördelningen av kostnader, gatornas standard samt föreslagna avstyckningar och förtätningar med parhus, radhus och flerbostadshus. En grupp boende i området förordade en generellt lägre förtätningsgrad medan enskilda fastighetsägare/mindre byggaktörer förordade en högre förtätning på en eller flera fastigheter. Mot bakgrund av att synpunkterna utarbetades ett nytt samrådsförslag med två alternativa bebyggelseförslag, ett alternativ med lägre förtätning och ett alternativ med högre förtätning. Alternativet med den lägre förtätningsgraden innebar cirka 270 nya bostäder medan det högre alternativet innebar cirka 390 nya bostäder. Båda förslagen innehöll samma exploateringsgrad för bullerstörda områden medan det högre alternativet med bostäder framför allt innehöll fler radhus och parhus.

Ett andra samråd (samråd 2) pågick under tiden november - december 2018. Under det andra samrådet inkom synpunkter från remissinstanserna som handlade om frågor som skyfall, geoteknik, vägstandard och snöupplag samt ett önskemål från lantmäterimyndigheten att ta fram en fastighetskonsekvensbeskrivning. Synpunkter från föreningar och fastighetsägare har framför allt behandlat förtätningsgraden, huvudmannaskap för allmän platsmark samt vägförbindelsen mellan Söderled och Kornettvägen. Efter det andra samrådet togs en skyfallsanalys och fastighetskonsekvensbeskrivning fram. Förtätningsgraden omarbetades, så att den föreslagna förtätningen ligger mellan det lägre och det högre alternativet från det andra samrådet. Vidare har ett enskilt huvudmannaskap inom naturområden studerats, men inte bedömts lämplig att kombinera med kommunalt huvudmannaskap inom övrig allmän plats, så kallat delat huvudmannaskap. Istället har det större naturmarksområdet norr om Bergbrinken med fornlämningar inom planområdet tagits bort från planområdet. Detta område kommer även fortsättningsvis vara planlöst och ägas och förvaltas av Gustavsviks Ekonomiska Förening. Vägkopplingen mellan Söderled och Kornettvägen medger endast gång- och cykeltrafik, i det omarbetade förslaget. Planområdets avgränsning har justerats, dels genom att det norra naturmarksområdet inte längre ingår, dels har förskoletomtens gräns mot naturmark dragits tillbaka något i väster.

Samtidigt med detaljplanarbetet har en gatukostnadsutredning genomförts. Gatukostnadsutredningen visar hur stora kostnaderna blir för varje enskild fastighetsägare.

Efter granskningstiden ska förslaget behandlas av flera politiska instanser inom kommunen (miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige). Kommunfullmäktige tar det slutliga kommunala beslutet.

Startskede

Projektet startade i och med att start-pm antogs av kommunstyrelsen i mars 2012.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

Detaljplaneläggning

Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras. Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området.

Planens viktigaste mål är följande:

 • Förbättra miljön i området genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten.
 • Förbättring av gator inom området.
 • Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik till och från området.
 • Möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse inom området.
 • Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill och med reserverade ytor för kommunal service.

Gatukostnader

När kommunen ordnar med gator och andra allmänna platser, tas beslut om att berörda fastighetsägare ska stå kostnaden för åtgärderna genom att betala gatukostnadsersättning.

Innan kommunen får besluta om uttag av gatukostnader ska kommunen redovisa gatukostnadsfrågorna i en gatukostnadsutredning, som vanligtvis tas fram i samband med detaljplanearbetet. I gatukostnadsutredningen anges om kommunen avser att fördela kostnader områdesvis eller enbart på de fastigheter som ligger intill den gata eller allmänna plats som ska byggas eller byggas om. Förslaget till kostnadsunderlag (vilka kostnader som avses) och kostnadsfördelning (vilka som ska dela på kostnaderna och hur) ska också beskrivas.

att betala gatukostnader

När vägar och andra allmänna platser i ett förnyelseområde börjar bli färdigbyggda brukar frågor om finansieringen kännas mer konkreta för fastighetsägarna. Vad gäller?

I princip går det alltid att hitta en lösning så att ingen som är permanentboende behöver flytta från sitt hem på grund av gatukostnaderna. Även för fritidsboende finns förmånliga betalningsvillkor.

Nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning

Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning (PDF-dokument, 211 kB) den 4 april 2016 (§ 128). Riktlinjerna ersätter de tidigare två gatukostnadspolicydokumenten (fastställda av kommunstyrelsen den 3 april 2006 (§ 58) respektive 25 mars 2013 (§ 75)) som därmed har upphört att gälla.

Riktlinjerna innebär i korthet att

 1. Fastighetsägarna i området ska bekosta de investeringar som behövs för att uppnå "lägsta godtagbara krav" i fråga om bl.a. framkomlighet, vägarnas bärighet, trafiksäkerhet och parkstandard i ett område som ska fungera för permanent boende.
 2. Kommunen ska bekosta investeringar för parkanläggningar som bedöms bli till nytta för många fler än dem som bor i området - t.ex. en strandpromenad eller ett friluftsbad.
 3. Kommunen ska bekosta investeringar för eventuell extrastandard på vägar som ska fungera som "huvudväg" för väsentligt fler än dem som bor eller arbetar i området.
 4. Den uppskattade totalkostnaden vid tidpunkten för granskningen av gatukostnadsutredningen ska gälla som tak när kommunen fakturerar fastighetsägarna. Takkostnaden justeras dock för kostnadsförändringar över tid (indexjustering).

Kommunens betalningsvillkor

När anläggningarna är utbyggda och kan tas i bruk kommer kommunen att fakturera gatukostnader. Principerna för kommunens betalningsvillkor står i kommunens riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning och innebär i korthet:

 1. Om en fastighetsägare anser sig ha svårigheter att betala gatukostnadsersättning ska kommunen utreda om betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter.
 2. Om betalningsvillkoren i en avbetalningsplan är alltför betungande för fastighetsägaren, jämkar kommunen dem.
 3. Fastighetsägare som har möjlighet att stycka av sin tomt behöver betala gatukostnadsersättning för den styckningsbara delen först när fastighetsbildning skett. Kommunen kommer dock fakturera kostnaden senast tio år efter att utbyggnaden är klar.

Det rödmarkerade område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: