Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
En skylt med vägnamnet Dalvägen med vägen i bakgrunden.

Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och kommunen ska bli ny huvudman för områdets vägar. Vidare är det tänkt att nya bostäder ska kunna byggas, samt bättre förutsättningar för permanentboende skapas.

Anna Dolk

Anna Dolk

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 27 juni 2023.
  • Laga krafthandlingarna finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Detta gäller för dig som är fastighetsägare och vill bygga enligt nya detaljplanen

Detaljplanen för området Dalvägen-Gustavsviksvägen har vunnit laga kraft den 27 juni 2023.

Genomförandetid - då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen kommer att ha en genomförandetid på 15 år.

Dalvägen-Gustavsviksvägen får fördröjd genomförandetid

Kommunen har valt att tillämpa tre års fördröjd genomförandetid på kvartersmark, alltså den mark som inte är vägar och andra allmänna ytor, för att först bygga ut vatten, avlopp och vägar i området. Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast tre år efter att planen vunnit laga kraft.

Det kan du göra för att förbereda

Om du planerar att stycka av din tomt till en ny fastighet för att sälja den kan du påbörja det arbetet under de tre år som du väntar på att byggrätten ska börja gälla. Ansökan om att stycka av din tomt skickas till lantmäteriet. Du kan även ansöka om att ansluta den nya fastigheten till vatten och avlopp så att det byggas ut samtidigt med övriga arbeten i området. Ansökan om ny förbindelsepunkt för vatten och avlopp görs till Nacka vatten och avfall.

Detaljplaneförslaget

Detaljplanen syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap av vägar, park och naturmarksområden. Ett undantag är naturmarken norr om Bergbrinken, som föreslås fortsätta skötas som idag av föreningen. Området ingår därför inte längre i detaljplanen.

Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget. En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga fastighetskonsekvensbeskrivning.

image.png

Kartan visar områdets läge och avgränsning i Nacka.

Gatukostnadsutredning

Enligt detaljplaneförslagen ska vägarna förbättras och kommunen bli huvudman för allmän plats. Nackas riktlinjer innebär att de fastighetsägare som får nytta av förbättringarna av kommunala gator är med och betalar dem. Den ersättning fastighetsägarna ska betala kallas gatukostnadsersättning.

Gatukostnader för Dalvägen - Gustavsviksvägen redovisas i gatukostnadsutredningen för Gustavsvik.

Skärmklipp GKU.JPG

Detaljplaneläggning

Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras. Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området.

Planens viktigaste mål är följande:

  • Förbättra miljön i området genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten.
  • Förbättring av gator inom området.
  • Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik till och från området.
  • Möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse inom området.
  • Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill och med reserverade ytor för kommunal service.

Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: