Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Kundval och kvalitet

Hög kvalitet inom fritidshem och pedagogisk omsorg

Här vill vi berätta om två goda exempel på verksamhet med hög kvalitet i Nacka. Det ena exemplet handlar om fritidshem och det andra om pedagogisk omsorg. Detta som en replik till en nationell utredning som är ute på remissrunda hösten 2020.

En nationell utredning har nyligen resulterat i betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) som just är ute på remissrunda.

I stora drag nämner utredningen fritidshem och pedagogisk omsorg som verksamheter som har kvalitetsproblem nationellt och utredningen föreslår olika åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Ett av utredningens förslag är etableringsstopp för pedagogisk omsorg.

Utbildningsnämnden i Nacka tycker inte att etableringsstopp är en bra idé eftersom det begränsar föräldrarnas valmöjligheter. I Nacka har vi hittat vägar för att höja kvaliteten samtidigt som vi har goda valmöjligheter för föräldrarna. Som en replik till utredningens bild vill vi därför ge några exempel på hur det ser ut i Nackas fritidshem och pedagogisk omsorg. Vi vill också berätta om vårt kvalitetsarbete som vi tror bidrar till den höga kvaliteten!

Föräldrarna i Nacka får varje år tala om hur de tycker att verksamheten är i både pedagogisk omsorg och fritidshem – precis på samma sätt som de gör om förskolor och skolor. Av enkäterna framgår att nästan alla, 99 procent av föräldrarna, är nöjda med verksamheten i pedagogisk omsorg. När det gäller fritidshem så är ungefär nio av tio föräldrar nöjda med verksamheten. Båda verksamheterna är alltså mycket uppskattade av föräldrarna!

Järla skola: När ett fritidshem är som bäst!

Vid en observation hösten 2019 inom utvärderingssamarbetet Våga Visa konstaterade tre pedagoger från Nackas samarbetskommuner att fritidshemsverksamheten vid Järla skola håller en mycket god kvalitet. Observatörerna gav fritidshemmet poängen 3,8 av maximala 4,0. Nedan kan du läsa deras beskrivning av fritidshemsverksamheten på Järla skola.

Observatörerna ser en mycket välfungerande skola med engagerade pedagoger som tillsammans med skolledningen bedriver en verksamhet av mycket god kvalitet. Undervisningen och fritidshemmets verksamhet är mycket strukturerad och främjar elevernas kunskapsutveckling.

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter och eleverna väljer aktivitet efter intresse. Alla eleverna på skolan samarbetar över årskursgränserna och med pedagoger från alla avdelningar. Ett exempel på att elever får pröva och utveckla idéer och omsätta dem i handling är genom en lek som några elever kommit på själva, prövat i mindre grupp och som nu är en aktivitet som erbjuds för alla.

Eleverna kan också vara med och påverka arbetssätten på fritidshemmet genom fritidsråd och förslagslåda. Fritidshemmets verksamhet innehåller i stor utsträckning lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt, bland annat genom uteaktivitet, programmering, skapande av musikvideo, fritt eller styrt skapande i temaarbete som påbörjats i skolans undervisning. Eleverna ges möjlighet till rekreation och vila då de har möjlighet att välja aktivitet efter intresse varje dag. Personalen visar på ett stort engagemang genom positiva förväntningar på eleverna, de stöttar elevernas självtillit och är närvarande i verksamheten.

Pedagogisk omsorg i Nacka – nöjda föräldrar och aktiva barn!

I Nacka råder ingen brist på förskoleplatser så de vårdnadshavare som valt pedagogisk omsorg har gjort ett aktivt val till just den verksamhetsformen. De har med andra ord valt pedagogisk omsorg framför förskola för sina barn. Av Nackas årliga föräldraenkät framgår att föräldrarna i Nacka är mycket nöjda med den pedagogiska verksamhet som de valt.

Vad skiljer då pedagogisk omsorg i Nacka från verksamheterna i andra kommuner? Vi tror att ett svar på frågan ligger i tillståndsprocessen men även i den systematiska uppföljningen.

Auktorisationen i Nacka innebär en noggrann prövning

I Nacka strävar vi efter att ha en mångfald av anordnare med hög kvalitet! Både de nationella styrdokumenten och Nackas regelverk ställer tydliga krav på den som bedriver pedagogisk omsorg och i Nacka har vi arbetar fram en noggrann prövning som syftar till att alla som ska driva verksamhet här har förutsättningar att leverera en hög kvalitet till Nackas invånare.

Nacka kommun har fastställt auktorisationsvillkor som beskriver vad som krävs för att bli auktoriserad – och för att behålla auktorisationen – samt de särskilda villkor som ställs på anordnare inom förskola och pedagogisk omsorg.

Den som ansöker om auktorisation i Nacka behöver presentera en utförlig och dokumenterad bild av hur de ska bedriva en säker och trygg verksamhet som uppnår målen i nationella styrdokument och Nackas regelverk och även beskriva sin plan för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Nacka målsättning att alla barn och elever ska utvecklas maximalt gäller alla barn – självklart även de barn vars föräldrar valt pedagogisk omsorg framför förskola. Utbildningsenheten följer regelbundet upp kvaliteten hos anordnarna av pedagogisk omsorg genom tillsynsbesök.

Tillsynsbesöken genomförs av två utbildningsexperter och sker planerat och genomförs på alla enheter vartannat år, enligt framtagna rutiner för tvåårsperioden. Det främsta syftet med tillsynsbesöken är att säkerställa att anordnaren följer gällande lagar, förordningar och Nacka kommuns riktlinjer samt att auktorisationskraven uppfylls. Ett annat syfte med tillsynsbesöken är att ge de som driver verksamheten råd och vägledning för att uppnå förbättrad kvalitet hos alla anordnare. Om det skulle finnas misstanke om brister i verksamheten, exempelvis genom klagomål, genomförs så kallad riktad tillsyn, vilket innebär kontroll av den specifika frågan.

Anordnarna av pedagogisk omsorg bjuds in till huvudmannamöten och föreläsningar som utbildningsenheten arrangerar.

Goda exempel

Som goda exempel på verksamhet med hög kvalitet vill vi nämna Lännerstatrion och Simfritids:

Lännerstatrion har de senaste åren utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och idag speglar deras dokumentation på ett bra sätt den verksamhet som de har och genomför. Det som också är positivt med Lännerstatrion är att det är flera huvudmän som arbetar i grupp så de kan alla ge och stötta samt bidra med kompetens som blir deras gemensamma plattform, även om de är var sin huvudman. En av de som arbetar i gruppen utbildar sig just nu till förskollärare vilket de övriga drar stor nytta av.

Simfritids har också utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete de senaste åren. Idag har de tydliga gemensamma mål som de arbetar mot, följer upp, utvärderar och analyserar.

Sidan uppdaterades: