Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nöjda elever och vårdnadshavare

Årets enkätundersökning bland vårdnadshavare och elever ger en bild av trygga barn som trivs på både skolor och förskolor i Nacka. Frågor som gäller elevinflytande och förtroende för rektor hamnar fortsatt lågt, mycket på grund av en hög andel vet-ej svar hos både elever och vårdnadshavare. Fritidshemmen får dock mycket höga omdömen av eleverna även när det gäller elevinflytande.

Svarsfrekvensen i enkäten till eleverna är liksom tidigare år hög, men utmaningar finns med att uppnå hög svarsfrekvens i enkäten till vårdnadshavare med barn i förskola, förskoleklass, årskurs 3 i grundskolan och anpassad skola. En möjlig orsak till att det är svårt att uppnå hög andel svar på enkäten kan vara att det har skett liknande enkätundersökningar från nationell nivå eller huvudmannanivå under samma period.

Förskola

Generellt uttrycker vårdnadshavarna hög nöjdhet med förskolan. Högst andel som svarat att enkätens påståenden stämmer mycket eller ganska bra gäller att barnet trivs, att det finns ett respektfullt förhållningssätt mellan barn och personal, att barnet är tryggt, att verksamheten är stimulerande och att barnet går på den förskola som vårdnadshavarna vill. Andelen som instämmer i påståendena ligger omkring 96 och 97 procent.
Vad gäller de tre påståenden som vårdnadshavarna i minst utsträckning instämmer i – förtroendet för förskolans rektor, att förebyggande och motverkande arbete mot diskriminering och kränkande handlingar sker och att arbete sker med att utveckla barnets förståelse för matematik – så har de gemensamt att de i samtliga påståenden också har en hög andel (11-14 procent) som svarat ”vet ej”.

Pedagogisk omsorg

I enkäten som gäller pedagogisk omsorg är vårdnadshavarna helt och hållet nöjda med sitt barns verksamhet. Det gäller samtliga av enkätens påståenden med undantag för frågan om verksamheten arbetar med att utveckla barnets förståelse för matematik, där 4 procent svarat ”vet ej” och 3 procent att de inte instämmer.

Grundskola

I grundskolan deltar eleverna i årskurserna 3, 6 och 8. Det återkommande mönstret med mer positiva svar om skolan ju yngre eleverna är syns även i årets enkät. Av de enkätfrågor som är formulerade på samma sätt till eleverna i samtliga tre årskurser är det sammantaget högst andel elever (88 procent) som instämmer i att Jag känner mig trygg i skolan och Mina lärare är bra på att förklara olika saker, nära följt av Jag trivs i skolan (87 procent), Jag har bra lärare (86 procent) och Jag är nöjd med min skola (85 procent). I årskurs 6 och 8 är det framför allt frågor som handlar om elevers upplevda inflytande som hamnar lågt i andel som instämmer.

Flickors och pojkars svar i elevenkäten

Generellt svarar flickorna mer positivt än pojkarna i årskurs 3, medan motsatt mönster finns i enkäten för såväl årskurs 6 som årskurs 8. Störst skillnad mellan flickors och pojkars uppfattning är det i frågan Flickor och pojkar behandlas lika av lärarna där flickorna instämmer i högre grad än pojkarna i alla årskurser.
I de två nya frågor som Nacka kommun ställt till eleverna om läsning respektive undervisningen om risker med tobak, alkohol och andra droger (”ANDT”) finns också tydliga skillnader i svar mellan könen. Det är roligt att läsa är det i högre utsträckning flickor som instämmer i än pojkar i samtliga tre tillfrågade årskurser.

Fritidshemmet

I enkäten till eleverna i årskurs 3 finns även frågor om fritidshemmet. Svaren visar att eleverna i mycket hög utsträckning instämmer i att de känner sig trygga (97 procent), trivs (96 procent) och tycker det är bra personal på fritids (96 procent), följt av 94 procent som instämmer i att de är nöjda med sitt fritids. 88 procent av eleverna tycker att de får vara med och bestämma på sitt fritids. Frågorna har besvarats av de 1117 av totalt 1327 elever (84 procent) som kryssat i att de går på fritids.

Läs mer i tjänsteskrivelsen

Tabell med elevsvar

Sidan uppdaterades: