Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av en park med gräsmatta, träd, golfspelare, gångväg och en sjö med en man som paddlar kajak

Galärvägen

Kommunen planerar att ta över ansvaret för ett antal vägar med småhusbebyggelse, samt för allmän plats. I projektet ingår också att göra klart vad som är allmän och privat mark.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Kommunfullmäktiges antagandebeslut har överklagats till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Kommunen lämnar nu över ärendet till domstolen för vidare hantering.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 21 april 2021, § 83, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige. Protokollsutdrag.pdf
  • Detaljplanens antagandehandlingar finns under STATUS och HANDLINGAR under rubriken antagande.
  • Gatukostnadsutredningen Mjölkudden – Galärvägen har beslutats i kommunstyrelsen den 22 februari 2021 i enlighet med kostnadstak som fastställdes vid granskningen, Beslut § 22.pdf. Du hittar antagandehandlingarna som tillhör gatukostnadsutredningen för Mjölkudden-Galärvägen här.

Detta gäller för dig som är fastighetsägare och vill bygga enligt nya detaljplanen

Detaljplanen för området Galärvägen har inte börjat gälla ännu, eftersom den har överklagats. Domstolsprocessen kan antingen sluta med att detaljplanen ogiltigförklaras eller att den vinner laga kraft, alltså att den börjar gälla.

Genomförandetid - då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller

När en ny detaljplan vunnit laga kraft gäller den tills vidare, men minst under den så kallade genomförandetiden. Under denna tid kan du vara säker på att åtgärder som är tillåtna enligt detaljplanen får genomföras, och du kan till exempel ansöka om bygglov enligt planen. Den nya detaljplanen för Galärvägen kommer att ha en genomförandetid på 15 år.

Detaljplanen

Detaljplanen syftar till att rusta upp och förbättra vägarna i området och möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats (väg-, park- och naturområden). Vägarnas upprustning utgår ifrån de befintliga vägarnas utformning och föreslås i möjligaste mån anpassas med hänsyn till områdets karaktär. Detaljplanen möjliggör för utrymme för framtida gångbanor längs vägar där många rör sig för att skapa trygga och säkra skolvägar. Planförslaget innebär en marginell förtätning av området. Byggrätten för bostadshus utökats något samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 3 november 2020 till och med 8 december 2020 var planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka och fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum.

Samråd genomfördes under perioden 15 november 2018 – 20 december 2018.

Gatukostnadsutredning

  • Granskningen av gatukostnadsutredningen Mjölkudden – Galärvägen genomfördes mellan den 20 oktober och den 17 november 2020.
  • Kommunen arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag för utbyggnad av allmänna anläggningar, såsom gator och gångbanor i området, med målet att få så låga kostnader som möjligt. Därmed kan gatukostnaderna som debiteras fastighetsägarna hållas nere.
  • Samrådet om gatukostnadsutredningen genomfördes under senhösten 2018, parallellt med detaljplanen.

Kartan ovan visar vilka fastigheter som ingår i gatukostnadsutredning för Gustavsvik respektive gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

För att Boo Gårds skola ska kunna byggas ut så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Boo Gårds skola här.

Detaljplanering

Det här området har sedan tidigare kommunalt vatten och avlopp, samt byggrätter för permanent bostadsbebyggelse. Huvudmannaskapet för allmän plats är dock enskilt. Bebyggelsen i området består främst av friliggande villor i ett till två plan.

Huvudmannen, Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. Därför behöver en ny detaljplan utarbetas. Projektet ska också pröva lämpligheten av mindre förtätning av området, att iordningsställa släpp till grönområden för att göra tydligt vad som är allmän plats samt att ställa i ordning en lekplats för områdets lokala behov.

Värdefulla ekar och tallar finns i området och behovet av skydd för värdefulla träd ska därför utredas.

De små sammanhängande grönytor som finns är viktiga för rekreation. Grönområdet i områdets östra del ska bevaras, norrut mot Abborrträsk och Velamsund.

Det rödmarkerade område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: