Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad bild på gräs, buskar, träd och människor

Galärvägen

Kommunen planerar att ta över ansvaret för ett antal vägar med småhusbebyggelse, samt för allmän plats. I projektet ingår också att göra klart vad som är allmän och privat mark.

Johan Björkman

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Detaljplanen vann laga kraft 14 december 2021

Mark- och miljödomstolens beslut den 23 november 2021 att avslå inlämnade överklaganden har inte överklagats vidare till mark- och miljööverdomstolen. Därmed har detaljplanen för Galärvägen vunnit laga kraft från den 14 december 2021.

Laga krafthandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR på denna sida.

Tidigare handlingar från detaljplanens och gatukostnadsutredningens samråd och granskningar finns under STATUS OCH HANDLINGAR under respektive rubrik.

Gatukostnadsutredning

Området ingår i två olika gatukostnadsutredningar, Gustavsvik respektive Mjölkudden-Galärvägen. Läs mer om dem på länkarna nedan.

Gatukostnadsutredning Gustavsvik

Gatukostnadsutredning Mjölkudden -Galärvägen

Kartan ovan visar vilka fastigheter som ingår i gatukostnadsutredning för Gustavsvik respektive gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

För att Boo Gårds skola ska kunna byggas ut så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Boo Gårds skola här.

Detaljplanering

Det här området har sedan tidigare kommunalt vatten och avlopp, samt byggrätter för permanent bostadsbebyggelse. Huvudmannaskapet för allmän plats är dock enskilt. Bebyggelsen i området består främst av friliggande villor i ett till två plan.

Huvudmannen, Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. Därför behöver en ny detaljplan utarbetas. Projektet ska också pröva lämpligheten av mindre förtätning av området, att iordningsställa släpp till grönområden för att göra tydligt vad som är allmän plats samt att ställa i ordning en lekplats för områdets lokala behov.

Värdefulla ekar och tallar finns i området och behovet av skydd för värdefulla träd ska därför utredas.

De små sammanhängande grönytor som finns är viktiga för rekreation. Grönområdet i områdets östra del ska bevaras, norrut mot Abborrträsk och Velamsund.

Det rödmarkerade område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: