Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Galärvägen

Kommunen planerar att ta över ansvaret för ett antal vägar med småhusbebyggelse, samt för allmän plats. I projektet ingår också att göra klart vad som är allmän och privat mark.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Status och handlingar

För att Boo Gårds skola ska kunna byggas ut så snart som möjligt delades projektet 2015 i två detaljplaner: en för skol- och idrottsområdet (Boo Gårds skola) och en för villafastigheterna (Galärvägen). Läs mer om Boo Gårds skola här.

Vad händer nu och i nästa steg?

Samrådet om planförslaget för Galärvägen-Kornettvägen är genomfört. Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas och bemötas. Handlingarna från samrådet finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Under samrådstiden 15 november 2018 – 20 december 2018 fanns förslaget tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

gatukostnadsutredningen

Samrådet om gatukostnadsutredningen är genomfört. Inkomna synpunkter kommer nu att sammanställas och bemötas.

Kartan ovan visar vilka fastigheter som ingår i gatukostnadsutredning för Gustavsvik(-s) respektive gatukostnadsutredning för Mjölkudden – Galärvägen. Handlingar för gatukostnadsutredning Gustavsvik finns på www.nacka.se/dalvagen

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvud­mannaskapet för vägar och naturmark. Vägarna inom området förbättras och befintliga passager till naturmark och parker görs mer tillgängliga. Området har sedan tidigare byggrätter för permanenta bostäder och kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt. I princip föreslås ingen förtätning av bostäder, men byggrätten för befintliga bostadshus har utökats något.

Startskede

Projektet Boo Gårds skola-Galärvägen startade genom att politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkände förslaget till start-pm i april 2014.

Projektet ingår i programområdet Sydöstra Boo. Planeringen här utgår ifrån detaljplaneprogrammet för Sydöstra Boo, som antogs våren 2012.

2015 delades projektet upp i två detaljplaner: Galärvägen och Boo Gårds skola.

Detaljplanering

Det här området har sedan tidigare kommunalt vatten och avlop, samt byggrätter för permanent bostadsbebyggelse. Huvudmannaskapet för allmän plats är dock enskilt. Bebyggelsen i området består främst av friliggande villor i ett till två plan.

Huvudmannen, Boo Gårds vägförening, har begärt att kommunen ska ta över huvudmannaskapet. Därför behöver en ny detaljplan utarbetas. Projektet ska också pröva lämpligheten av mindre förtätning av området, att iordningsställa släpp till grönområden för att göra tydligt vad som är allmän plats samt att ställa i ordning en lekplats för områdets lokala behov.

Värdefulla ekar och tallar finns i området och behovet av skydd för värdefulla träd ska därför utredas.

De små sammanhängande grönytor som finns är viktiga för rekreation. Grönområdet i områdets östra del ska bevaras, norrut mot Abborrträsk och Velamsund.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.