Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Kungörelse om granskning - Tattby station

Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan Tattby station, fastigheterna Tattby 39:1 med flera i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Ytterligare möjlighet att lämna synpunkter

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse före 1 januari 2015 och ska därmed kungöras. Granskningstid genomfördes utan kungörelse mellan den 4 mars 2020 till och med 1 april 2020 och därför ges nu ytterligare tid att lämna synpunkter.

Inga förändringar har skett i handlingarna och de synpunkter som ingång under granskningstiden i mars behöver inte skickas igen.

En ny detaljplan tas fram för Tattby station för att möjliggöra en ombyggnad till en dubbelspårsanläggning.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under tiden 27 augusti till och med den 17 september finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på det utställda planförslaget.

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/tattbystation

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anine Rondén, telefon 08-718 95 44, e-post: anine.ronden@nacka.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/717-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2014/717-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 17 september. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades: