Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Tattby station

Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan Tattby station, fastigheterna Tattby 39:1 med flera i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse före 1 januari 2015 och ska därmed kungöras. Granskningstid genomfördes utan kungörelse mellan den 4 mars 2020 till och med 1 april 2020 och därför ges nu ytterligare tid att lämna synpunkter.

Inga förändringar har skett i handlingarna och de synpunkter som inkom under granskningstiden i mars behöver inte skickas igen.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Tattby station. Planförslaget syftar till att möjlig-göra en ombyggnad av Tattby station till en dubbelspårsanläggning samt säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Detaljplanen omfattar ett cirka 12 800 kvadratmeter stort område vid Tattby station.

Planförslaget innebär att stationsområdet flyttas cirka 100 meter västerut och utvidgas för att rymma två spår med plattform söder respektive norr om spåren. Söder om spåren, där befintlig väntkur finns, föreslås en teknikbyggnad. Den befintliga plankorsningen för gång- och cykeltrafik kommer att finnas kvar. Ramper med tillgänglig lutning kommer att finnas till perrongerna. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Tattby. Järnvägsplanen tas fram av Trafikförvaltningen (Region Stockholm).

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Granskningstid

Granskning pågick mellan den 4 mars och den 1 april 2020. Under tiden 27 augusti 2020 till och med 17 september 2020 finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/tattbystation.

Utställningslokal

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anine Rondén, telefon 08-718 94 43, e-post: anine.ronden@nacka.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/717-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2014/717-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 17 september 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Anine Rondén
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: