Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Fasanvägen

Detaljplan för Fasanvägen, fastigheten Sicklaön 238:1 m.fl. på Sicklaön

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheten Sicklaön 238:1. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanens syfte är att komplettera området med nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. De nya bostäderna placeras och utformas utifrån områdets natur- och kulturvärden. Vidare är syftet att möjliggöra ett kommunalt övertagande av allmän platsmark gata och att se över det privata och allmänna parkeringsbehovet. Detaljplanen omfattar två nya flerbostadshus som rymmer cirka 50 nya bostäder. Husen utformas med fem våningar mot söder och fyra våningar mot Ugglevägen. I souterrängvåningen mot söder inryms ett parkeringsgarage. Byggnaderna ska till såväl volym, gestaltning, fasadmaterial och detaljutförande ta särskild hänsyn till de kulturvärden som finns på platsen. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 28 februari 2023 till och med 30 mars 2023 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/fasanvagen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.
En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningen.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Erik Melin telefon 08-718 94 64, e-post: erik.melin@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:
registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015-00025 i ämnesraden.
eller till:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015-00025
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 30 mars 2023.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.
Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan uppdaterades: