Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Underrättelse om granskning 3

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Detaljplanen för Järla stationsområde norr antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2023. Detaljplanens övergripande syfte är att skapa en tät stadsmiljö runt kommande tunnelbanestation med attraktiva allmänna platser och kvartersbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. Efter antagandet upptäcktes dock att en felaktig totalhöjd angetts för en av byggnaderna på plankartan. Istället för den korrekta höjden om +40,5 meter för en byggnad inom det västra kvarteret har en felaktig totalhöjd om +30,5 meter angivits. Den felaktiga höjden har kommunicerats till allmänheten via projektets webbsida i samband med granskning 2 och antagande. Redovisade illustrationer i planbeskrivning och gestaltningsprogram är korrekta och solstudier samt annat underlag har tagits fram utifrån korrekt totalhöjd. Felet på plankartan bedöms ändå inte vara så uppenbart att förvaltningslagens bestämmelse § 36 om att en myndighet får rätta uppenbara skrivfel går att tillämpa. Ändringen från +30,5 till +40,5 bedöms även vara så väsentligt att en ny granskning krävs för att korrigera felaktigheten. Kommunfullmäktige beslutade därför den 15 maj 2023 att upphäva antagandebeslutet för detaljplanen för Järla stationsområde norr för att möjliggöra en ny granskning och därefter ett nytt antagande.

Ändringar

Inför granskning 3 har följande ändringar gjorts av planförslaget:

  • Den felaktiga höjden har korrigerats från +30,5 till +40,5.
  • Mindre anpassningar har gjorts till den tunnelbaneutbyggnad som pågår. Anpassningarna avser justeringar av schaktdjupsbegränsningar under Birkavägen samt att byggrätten för tunnelbaneentrén minskats marginellt.
  • Gestaltningsprogrammet för kvartersmark har bytts ut till en uppdaterad version. Skillnaderna mot den version av gestaltningsprogrammet som var en del av antagandehandlingarna är dock minimala och utgörs endast av att några illustrationer korrigerats marginellt för att överensstämma med vad detaljplanekartan möjliggör.
  • I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna och tillhörande underlag inför granskning 3.

Ni får nu möjlighet att tycka till om ovanstående ändringar av planförslaget.

Planförslaget beräknas antas i september.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 29 maj 2023 till och med 13 juni 2023 finns planförslaget utställt för granskning 3.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/jarlastation-norr

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Hall telefon 08-718 79 73, e-post: anna.hall@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på ändringarna av planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016-00888 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016-00888
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på ändringarna av planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 13 juni 2023.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Skriftliga synpunkter som lämnats in i tidigare skeden behöver inte lämnas in på nytt.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Anna Hall
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: