Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Järla stationsområde norr

I norra delen av Järla stationsområde planeras närmare 400 bostäder. Handel, service, restauranger och tunnelbanestation Järla - en av de tre nya tunnelbanestationerna i Nacka.

Profilbild saknas

Sandra Henze

Projektledare

Profilbild saknas

Anna Hall

Planarkitekt

Status och handlingar

Utvecklingen av Järla stationsområde är uppdelad i tre detaljplaner: norr, mitt och syd. Den här sidan handlar om norra området som är först ut i planeringsarbetet.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Region Stockholm bygger ut tunnelbanan till Nacka där Järla är en av stationerna. Läs mer om Region Stockholms aktuella arbeten, under rubriken Järla östra skolväg, arbetsområde och arbetstunnel. Har du frågor, se kontaktuppgifter på www.nyatunnelbanan.sll.se.
  • Planförslaget var ute på samråd från och med 22 januari 2020 till och med 19 februari 2020. Den 6 februari hölls ett öppet hus som 68 personer besökte. 89 yttranden om förslaget kom in till kommunen, de flesta synpunkterna gäller förslagets våningshöjder, ytor för lek och rekreation samt anpassning till den omkringliggande kulturmiljön.
  • Nu bearbetas planförslaget och de inkomna synpunkterna sammanställs och bemöts i en så kallad samrådsredogörelse. Den kommer att skickas ut till alla som inkommit med synpunkter efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka planförslaget på granskning.
  • Granskning planeras till september 2021.
  • Samrådshandlingarna finns fortsatt att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Planarbetet pågår nu. Start-pm godkändes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i december 2015.

Detaljplanering

De nya husen är tänkta att byggas nära gatan för att ge ett stadsmässigt intryck och de ska ha plats för service och verksamheter i gatuplan. Järlabron och förhållandet till Värmdövägen ska också utredas inom projektet, för att anpassas till den nya stadsmiljön.

Det kommer att krävas mycket samordning med andra stora projekt i närheten. Tunnelbanestationen Järla station ska placeras här, men själva tunnelbanan med biljetthall och uppgångar genomförs i ett separat samordningsprojekt i en egen järnvägs- och detaljplan, som i sin tur samordnas med detaljplanerna i Järla stationsområde.

Upprustningen av Saltsjöbanan pågår, och en eventuell upprustning av Saltsjö-Järla station utreds tillsammans med SL, i samband med planeringen av Järla stationsområde Mitt.

Dagvattenhantering och skydd mot översvämningar blir en särskilt viktigt fråga, eftersom området ligger lågt i terrängen. Dagvattenutredningen kommer att utgå från Järlasjöns avrinningsområde, som omfattar ett större område än själva stadsbyggnadsprojektet.

Projektet ska också undersöka hur exempelvis ett torg kan göra platsen för tunnelbaneentrén trygg och trevlig.

Projektet ingår i den första etappen i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: