Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Järla stationsområde norr

I norra delen av Järla stationsområde planeras närmare 400 bostäder. Handel, service, restauranger och tunnelbanestation Järla - en av de tre nya tunnelbanestationerna i Nacka.

Profilbild saknas

Sandra Henze

Projektledare

Profilbild saknas

Anna Hall

Planarkitekt

Status och handlingar

Utvecklingen av Järla stationsområde är uppdelad i tre detaljplaner: norr, mitt och syd. Den här sidan handlar om norra området som är först ut i planeringsarbetet.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget den 19 oktober 2022. Här kan du läsa protokollet. (PDF-dokument, 171 kB)
  • Kommunfullmäktige beräknas anta planförslaget den 24 april 2023.
  • Granskningsutlåtande 2, där alla inkomna synpunkter från den senaste granskningen bemöts, och övriga antagandehandlingar finns under antagandefliken under STATUS OCH HANDLINGAR på den här sidan.

Saltsjo_Jarla_Exterior_Kyrkstigen_220218_Low.jpg

Visionsbild. Möjlig utformning av bebyggelseförslaget i korsningen Birkavägen/Kyrkstigen, Brf Britteberg till höger i bilden. Bild: Semrén & Månsson / ZynkaVisual

Vy från Järla bro

Visionsbild. Vy från Järla bro. Möjlig utformning av föreslagen ny bebyggelse med det västra kvarteret till vänster, det östra till höger samt stationsbyggnaden med det nedre torget i mitten. Bild: Semrén & Månsson / ZynkaVisual

Startskede

Planarbetet pågår nu. Start-pm godkändes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i december 2015.

Detaljplanering

De nya husen är tänkta att byggas nära gatan för att ge ett stadsmässigt intryck och de ska ha plats för service och verksamheter i gatuplan. Järlabron och förhållandet till Värmdövägen ska också utredas inom projektet, för att anpassas till den nya stadsmiljön.

Det kommer att krävas mycket samordning med andra stora projekt i närheten. Tunnelbanestationen Järla station ska placeras här, men själva tunnelbanan med biljetthall och uppgångar genomförs i ett separat samordningsprojekt i en egen järnvägs- och detaljplan, som i sin tur samordnas med detaljplanerna i Järla stationsområde.

Upprustningen av Saltsjöbanan pågår, och en eventuell upprustning av Saltsjö-Järla station utreds tillsammans med SL, i samband med planeringen av Järla stationsområde Mitt.

Dagvattenhantering och skydd mot översvämningar blir en särskilt viktigt fråga, eftersom området ligger lågt i terrängen. Dagvattenutredningen kommer att utgå från Järlasjöns avrinningsområde, som omfattar ett större område än själva stadsbyggnadsprojektet.

Projektet ska också undersöka hur exempelvis ett torg kan göra platsen för tunnelbaneentrén trygg och trevlig.

Projektet ingår i den första etappen i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: