Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Järla stationsområde norr

I norra delen av Järla stationsområde planeras närmare 400 bostäder. Handel, service, restauranger och tunnelbanestation Järla - en av de tre nya tunnelbanestationerna i Nacka.

Profilbild saknas

Sandra Henze

Projektledare

Profilbild saknas

Anna Hall

Planarkitekt

Status och handlingar

Utvecklingen av Järla stationsområde är uppdelad i tre detaljplaner: norr, mitt och syd. Den här sidan handlar om norra området som är först ut i planeringsarbetet.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Under tiden 21 september 2021 till och med 19 oktober 2021 finns planförslaget utställt för granskning.
  • Granskningshandlingarna finns att läsa under STATUS OCH HANDLINGAR.

En ny detaljplan tas nu fram för Järla stationsområde norr. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanens övergripande syfte är att skapa en tät stadsmiljö runt kommande tunnelbanestation med attraktiva allmänna platser och kvartersbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. I aktuellt förslag möjliggörs cirka 275-390 bostäder och knappt 1100-5800 kvadratmeter verksamhetsyta beroende på hur byggrätten utnyttjas. Sedan samrådet har plangränsen justerats och omfattar inte längre Järla bro.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Granskningstid

Under tiden 21 september 2021 till och med 19 oktober 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Planhandlingar och tillhörande underlag finns under status och handlingar på denna sida.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Hall telefon 08-718 79 73, e-post: anna.hall@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:
registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/888 i ämnesraden.

eller till:
Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/888
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 19 oktober 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

möjlig utformning av bebyggelseförslaget i korsningen Birkavägen/Kyrkstigen

Visionsbild. Möjlig utformning av bebyggelseförslaget i korsningen Birkavägen/Kyrkstigen, Brf Britteberg till höger i bilden. Bild: Semrén & Månsson / ZynkaVisual

Vy från Järla bro

Visionsbild. Vy från Järla bro. Möjlig utformning av föreslagen ny bebyggelse med det västra kvarteret till vänster, det östra till höger samt stationsbyggnaden med det nedre torget i mitten. Bild: Semrén & Månsson / ZynkaVisual

Startskede

Planarbetet pågår nu. Start-pm godkändes av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott i december 2015.

Detaljplanering

De nya husen är tänkta att byggas nära gatan för att ge ett stadsmässigt intryck och de ska ha plats för service och verksamheter i gatuplan. Järlabron och förhållandet till Värmdövägen ska också utredas inom projektet, för att anpassas till den nya stadsmiljön.

Det kommer att krävas mycket samordning med andra stora projekt i närheten. Tunnelbanestationen Järla station ska placeras här, men själva tunnelbanan med biljetthall och uppgångar genomförs i ett separat samordningsprojekt i en egen järnvägs- och detaljplan, som i sin tur samordnas med detaljplanerna i Järla stationsområde.

Upprustningen av Saltsjöbanan pågår, och en eventuell upprustning av Saltsjö-Järla station utreds tillsammans med SL, i samband med planeringen av Järla stationsområde Mitt.

Dagvattenhantering och skydd mot översvämningar blir en särskilt viktigt fråga, eftersom området ligger lågt i terrängen. Dagvattenutredningen kommer att utgå från Järlasjöns avrinningsområde, som omfattar ett större område än själva stadsbyggnadsprojektet.

Projektet ska också undersöka hur exempelvis ett torg kan göra platsen för tunnelbaneentrén trygg och trevlig.

Projektet ingår i den första etappen i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: