Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats, del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas fram för ett nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt verksamhetsområde för nyetablering eller omlokalisering av verksamheter inom kommunen. Verksamhetsområdet ska anslutas till det allmänna vägnätet och ska utformas med hänsyn tagen till angränsande bostadsbebyggelse och platsens entréfunktion till Orminge. Hänsyn ska även tas till platsens natur- och rekreationsvärden. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat planförslag på granskning. Under tiden 31 oktober 2023 till och med 6 december 2023 finns planförslaget utställt för granskning.

Ett öppet hus kommer att hållas den 14 november med drop-in kl. 16.30 – 18.30 i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka. Under det öppna huset finns representanter från kommunen på plats för att svara på frågor om planförslaget. Ingen föranmälan krävs.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/ormingetrafikplats

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2013-00543 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2013-00543
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 6 december 2023. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planenheten

Sidan uppdaterades: