Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Hjortängen, fastigheterna Tollare 6:1 m.fl., i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för området Hjortängen som är ett kulturhistoriskt intressant småhusområde byggt i slutet av 1960-talet med sammanlagt 135 radhus och villor. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av takkupa på villor med inredd vind. Planen syftar även till att rätta till planstridigheter, att skydda kulturmiljövärden och att minska risk för skador från översvämning vid skyfall.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Förslaget till detaljplan var under perioden 30 mars till och med 15 maj 2023 ute på samråd. Ni ges nu återigen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under planens granskningstid.

Granskningstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har via delegation till planchefen beslutat att sända rubricerat planförslag på granskning. Under tiden 26 januari till och med 25 februari 2024 finns detaljplanen utställd för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/hjortangen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Maria Kjell Andrén, telefon 070-431 91 58 eller e-post: maria.kjellandren@nacka.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2022-00071 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2022-00071
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planen ska skriftligen ha kommit in senast den 25 februari 2024. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta planen.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Maria Kjell Andrén
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: